لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
SLG354C
Stamford-Power SLG354C Generator - 450kva
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG354C
توان اسمی آلترناتور : 450kVA
توان اضطراری آلترناتور : 500kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544C
Stamford HCI544C Generator - 500kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 451kVA
توان اضطراری آلترناتور : 501kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-3S/4
Meccalte ECO40-3S/4 Generator - 500kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-3S/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 500kVA
توان اضطراری آلترناتور : 550kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
SLG354D
Stamford-Power SLG354D Generator - 500kva
برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG354D
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 500kVA
توان اضطراری آلترناتور : 550kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544D
Stamford HCI544D Generator - 550kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 509kVA
توان اضطراری آلترناتور : 556kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
HCI534D-544D
Stamford HCI534D-544D Generator - 550kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI534D/544D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 509kVA
توان اضطراری آلترناتور : 556kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-1L/4
Meccalte ECO40-1L/4 Generator - 550kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-1L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 550kVA
توان اضطراری آلترناتور : 630kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544E
Stamford HCI544E Generator - 650kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 570kVA
توان اضطراری آلترناتور : 651kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SLG354E
Stamford-Power SLG354E Generator - 600kva
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG354E
توان اسمی آلترناتور : 600kVA
توان اضطراری آلترناتور : 700kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544F
Stamford HCI544F Generator - 700kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 620kVA
توان اضطراری آلترناتور : 738kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۶۶۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ECO40-1.5L/4
Meccalte ECO40-1.5L/4 Generator - 620kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-1.5L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 625kVA
توان اضطراری آلترناتور : 700kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SLG354F
Stamford-Power SLG354F Generator - 670kva
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG354F
توان اسمی آلترناتور : 670kVA
توان اضطراری آلترناتور : 785kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-2L/4
Meccalte ECO40-2L/4 Generator - 680kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-2L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 680kVA
توان اضطراری آلترناتور : 730kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI634G
Stamford HCI634G Generator - 800kva
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 750kVA
توان اضطراری آلترناتور : 850kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۷۸۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ECO40-VL/4
Meccalte ECO40-VL/4 Generator - 750kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-VL/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 750kVA
توان اضطراری آلترناتور : 800kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 95.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
SLG164A
Stamford-Power SLG164A Generator - 8.1kva
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG164A
توان اسمی آلترناتور : 8.1kVA
توان اضطراری آلترناتور : 10kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
E1X13MF-4
Linz E1X13MF-4 Generator - 16kva
برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : E1X13MF-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 16kVA
توان اضطراری آلترناتور : 16kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
E1S13MF-4
Linz E1S13MF-4 Generator - 20kva
برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : E1S13MF-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 20kVA
توان اضطراری آلترناتور : 20kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد