1 سال گارانتی آبیاران

از 85 کاوا
تا 770 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 9 کاوا
تا 2264 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 40 کاوا
تا 440 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا
20 درصد تخفیف
الكتروموتور سه فاز جمكو
0.18 كيلووات 1500 دور
0.18 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
20 درصد تخفیف
الكتروموتور سه فاز جمكو
0.25 كيلووات 1500 دور
0.25 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
20 درصد تخفیف
الكتروموتور سه فاز جمكو
0.18 كيلووات 3000 دور
0.18 KW
Power
3 Num
Phase
3000 RPM
RPM
20 درصد تخفیف
الكتروموتور سه فاز جمكو
0.12 كيلووات 1500 دور
0.12 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا

1 سال گارانتی آبیاران

از 11 کاوا
تا 3000 کاوا
پمپ پنتاکس خانگی
PM45
2.4 m3/H
آبدهی
40 m
ارتفاع پمپاژ
1
فاز
پمپ آب خانگی نوید
NMCB210
8.4 m3/H
آبدهی
57 m
ارتفاع پمپاژ
3
فاز
پمپ آب خانگی دیزل ساز
DB160
8.4 m3/H
آبدهی
45 m
ارتفاع پمپاژ
1
فاز
پمپ آب خانگی استریم
SCPM200
7.9 m3/H
آبدهی
40 m
ارتفاع پمپاژ
-
فاز