لوگوی آبیاران

الکتروژن سه فاز آلومینیومی

 

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.06 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.06 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.09 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.09 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.12 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 63
راندمان 0/65

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.12 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.18 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 63
راندمان 0/78

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.18 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 68
راندمان 0/65

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.25 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 71
راندمان 0/64

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.25 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 63
راندمان 0/82

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 71
راندمان 0/77

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 71
راندمان 0/73

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1000 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 71
راندمان 0/75

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 80
راندمان 0/78

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1000 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 80
راندمان 0/84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 80
راندمان 0/75

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 80
راندمان 0/89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 90
راندمان 0/77

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 90
راندمان 0/87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 90
راندمان 0/77

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 90
راندمان 0/87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 100
راندمان 0/82

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1000 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
تعداد پل 6
فریم 112
راندمان 0/7

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 100
راندمان 0/88

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 100
راندمان 0/81

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 4 کیلووات

 
مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 112
راندمان 0/89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 112
راندمان 0/81

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 132
راندمان 0/84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 132
راندمان 0/9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 132
راندمان 0/92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 132
راندمان 0/84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 132
راندمان 0/84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 160
راندمان 0/9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 160
راندمان 0/85

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
تعداد پل 6
فریم 160
راندمان 0/78

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 160
راندمان 0/9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 1500 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
تعداد پل 4
فریم 160
راندمان 0/86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن 3000 دور 18.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
تعداد پل 2
فریم 160
راندمان 0/92

قیمت: تماس بگیرید.

دانلود کاتالوگ

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ