لوگوی آبیاران

درایر جذبی , خشک کن جذبی

به طور کلی دو نوع خشک کن جذبی سطحی وجود دارد، بازیافت سرد و بازیافت گرم و خشک کن‌های بازیافت سرد و مناسب‌ ترین خشک کن برای جریان‌های هوا با مقادیر پایین تر هستند. فرآیند بازیافت به کمک هوای فشرده صورت می گیرد و تقریبا به ٪۲۰ - ۱۵ ظرفیت اسمی خشک کن در فشار کاری ۷ بار، دمای نقطه شبنم C°۲۰+ نیاز دارد. دمای نقطه شبنم پایین تر به جریان بیشتری از نشت هوا نیاز دارد. بازیافت کننده های گرم و ماده جذب کننده رطوبت را توسط گرمای الکتریکی یا گرمای کمپرسور بازسازی می کنند.