لوگوی آبیاران

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 112M
گشتاور 22.23 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.72

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 100L
گشتاور 14.9 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 29.84 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.76

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 100L
گشتاور 20.25 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.79

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 40.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.82

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 112M
گشتاور 26.9 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 112M
گشتاور 13.2 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 55.3 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.79

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 36.73 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.83

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 18.14 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 49.56 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.82

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 24.65 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 74.22 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 108.85 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.76

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 72.2 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.83

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 35.73 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.88

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 180L
گشتاور 148.2 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 98.45 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.85

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 48.97 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 18.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 200L
گشتاور 181.8 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.84

 

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 18.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 180L
گشتاور 121.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 60.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 22 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 200L
گشتاور 216.7 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.86

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 22 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 180L
گشتاور 143.7 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 22 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 180L
گشتاور 71.9 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 30 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 225M
گشتاور 292.5 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.83

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 30 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 200L
گشتاور 194.8 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 30 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 200L
گشتاور 97.1 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 250M
گشتاور 360.7 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 225M
گشتاور 240.8 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 200L
گشتاور 119.3 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 45 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 280M
گشتاور 435.2 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.83

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 45 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 225M
گشتاور 293.7 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 45 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 225M
گشتاور 145 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 280M
گشتاور 530.8 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.81

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 250M
گشتاور 355.5 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 250M
گشتاور 176.7 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 484.2 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 241 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 731.56 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.88

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 90 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 581 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 90 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 876.08 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 90 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 288.6 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 110 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 876.8 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.87

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 110 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 581 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 110 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 288.6 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315M
گشتاور 1286.23 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315S
گشتاور 845.98 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 132 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315S
گشتاور 423.7 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 160 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 160 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315L
گشتاور 1559.07 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 160 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 160 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315S
گشتاور 1025.43 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 160 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 160 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315M
گشتاور 513.4 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 185 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 185 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315M
گشتاور 1185.65 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.89

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 185 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 185 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315M
گشتاور 595.5 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 200 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355S
گشتاور 1929.15 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.85

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 200 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315L
گشتاور 1283.51 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 200 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315L
گشتاور 642 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 250 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355S
گشتاور 2426.14 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 250 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315L
گشتاور 1604.38 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.9

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 250 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315L
گشتاور 803.5 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.93

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355L
گشتاور 3053.84 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.84

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355S
گشتاور 2018.81 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 355 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 355 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355L
گشتاور 2279.76 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 400 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 400 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355L
گشتاور 2563.57 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91

قیمت: تماس بگیرید.

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ