لوگوی آبیاران

تابلو کنترل دیزل ژنراتور

تابلو کنترل یا همان تابلو برق، بخش مهمی در یک دیزل ژنراتور محسوب می شود. این قطعه به عنوان مغز ژنراتور دیزلی، پردازش کننده ی تمامی کارکردهای دستگاه و نمایش دهنده ی ارورهای آن و صدور دستور خاموشی به دستگاه در صورت نیاز است. قیمت تابلو برق برحسب نوع کارکرد تابلو کنترل و مشخصات فنی آن تعیین می شود. جهت دریافت لیست قیمت و خرید تابلو برق با کارشناسان مربوطه تماس حاصل بفرمایید.

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
100kva
Control panel below 100kva

تابلو کنترل زیر 100 کاوا با لوازم هیوندا

کابلشو : 10 تا 35
مقره : دارد
کابل افشان : 24 و 35
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : ندارد
بدنه تابلو : 50*50 و 50*70
گلند : دارد
کنتاکتور : 50 تا 100A
موجود در انبار
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
110kva
Control panel 110kva

تابلو کنترل 110 کاوا با لوازم هیوندا

مقره : دارد
کابل افشان : 35
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : ندارد
بدنه تابلو : 50*70
گلند : دارد
کنتاکتور : 150A
کابلشو : 35
موجود در انبار
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
140kva-150kva
Control panel 140kva-150kva

تابلو کنترل 140 تا 150 کاوا با لوازم هیوندا

مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 80*60
گلند : دارد
کنتاکتور : 185 تا 225A
کابلشو : ندارد
موجود در انبار
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
200kva-220kva
Control panel 200kva-220kva

تابلو کنترل 200 تا 220 کاوا با لوازم هیوندا

کنتاکتور : 330A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 180*100
گلند : دارد
موجود در انبار
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
275kva
Control panel below 275kva

تابلو کنترل 275 کاوا با لوازم هیوندا

کنتاکتور : 400A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 80*100
گلند : دارد
موجود در انبار
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
330kva-350kva
Control panel 330kva-350kva

تابلو کنترل 330 تا 350 کاوا با لوازم هیوندا

مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 100*100
گلند : دارد
کنتاکتور : 500A
کابلشو : ندارد
موجود در انبار
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
380kva-450kva
Control panel 380kva-450kva

تابلو کنترل 380 تا 450 کاوا با لوازم هیوندا

کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 80*80*200
گلند : دارد
کنتاکتور : 630A
موجود در انبار
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
500kva-550kva
Control panel 500kva-550kva

تابلو کنترل 500 تا 550 کاوا با لوازم هیوندا

کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 80*80*200
گلند : دارد
کنتاکتور : 800A
موجود در انبار
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
650kva - 715kva
Control panel 650kva - 715kva

تابلو کنترل 650 تا 715 کاوا با لوازم هیوندا

بدنه تابلو : 80*100*280
گلند : ندارد
کنتاکتور : 1000 و 1250A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
موجود در انبار
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
770kva-800kva
Control panel 770kva-800kva

تابلو کنترل 770 تا 800 کاوا با لوازم هیوندا

ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 100*200*210
گلند : ندارد
کنتاکتور : 1250A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
موجود در انبار
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
900kva
Control panel 900kva

تابلو کنترل 900 کاوا با لوازم هیوندا

شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 100*200*210
گلند : ندارد
کنتاکتور : 1250A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
موجود در انبار
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
165kva
Control panel 165kva

تابلو کنترل 165 کاوا با لوازم هیوندا

کابل افشان : ندارد
ترمینال ریلی : دارد
شینه مسی : دارد
بدنه تابلو : 60*80
گلند : دارد
کنتاکتور : 225A
کابلشو : ندارد
مقره : دارد
موجود در انبار
DSE6110/20 MKIII
Diesel Generator Controller - DSE6110/20 MKIII

برد تابلو کنترل دیپسی 6110/20

بازه ولتاژ سنسور دور : 70/0.5V
بازه ولتاژی بر حسب ولت (فاز به فاز) : 26/719V
مقدار جریان خروجی سوخت : 10A
بازه فرکانس سنسور دور : 10000Hz
مقدار جریان خروجی استارت : 10A
حداکثر جریان کاری : 260/150
بازه فرکانسی : 3.5~75Hz
خروجی کمکی : 2A
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 415/15V
ورودی دیجیتال : سوئیچینگ منفی
DSE7310/20 MKII
Diesel Generator Controller - DSE7310/20 MKII

برد تابلو کنترل دیپسی 7310/20

مقدار جریان خروجی استارت : 15A
حداکثر جریان کاری : 510/240
بازه فرکانسی : 3.5/75Hz
خروجی کمکی : 2A
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 15/415V
ورودی دیجیتال : سوئیچینگ منفی
بازه ولتاژ سنسور دور : 0.5/70V
بازه ولتاژی بر حسب ولت (فاز به فاز) : 26/719V
مقدار جریان خروجی سوخت : 15A
بازه فرکانس سنسور دور : 10000Hz
DSE8610
Diesel Generator Controller - DSE8610

برد تابلو کنترل دیپسی 8610

مقدار جریان خروجی استارت : 15A
حداکثر جریان کاری : 460/245
خروجی کمکی : 2A
بازه ولتاژی برحسب ولت : 15~33V
بازه فرکانسی : 75~3.5Hz
بازه ولتاژ سنسور دور : 0.5~70V
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 333~15V
مقدار جریان خروجی سوخت : 15A
بازه فرکانس سنسور دور : 100000Hz
DSE6010/20 MKII
Diesel Generator Controller - DSE6010/20 MKII

برد تابلو کنترل دیپسی 6010/20

مقدار جریان خروجی استارت : 10A
بازه ولتاژی بر حسب ولت (فاز به فاز) : 26~719V
بازه فرکانسی : 3.5~75Hz
خروجی کمکی : 2A
ورودی دیجیتال : سوئیچینگ منفی
حداکثر جریان کاری : 100/105
مقدار جریان خروجی سوخت : 10A
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 15~415V
DSE 8620
Diesel Generator Controller - DSE 8620

برد تابلو کنترل دیپسی 8620

مقدار جریان خروجی استارت : 15A
حداکثر جریان کاری : 460/245
خروجی کمکی : 2A
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 333~15V
بازه فرکانسی : 75~3.5Hz
بازه ولتاژ سنسور دور : 70~0.5V
مقدار جریان خروجی سوخت : 15A
بازه فرکانس سنسور دور : 100000Hz
DSE 8660 MKII
Diesel Generator Controller - DSE8660

برد تابلو کنترل دیپسی 8660

ورودی دیجیتال : سوئیچینگ منفی
حداکثر جریان کاری : 530 mA at 12 V, 280 mA at 24 V
بازه فرکانسی : 3.5~75Hz
بازه ولتاژی برحسب ولت (فاز به نول) : 415/15V
بازه ولتاژی برحسب ولت : 15-333V
بازه ولتاژی بر حسب ولت (فاز به فاز) : 25/719V

تابلو کنترل دیزل ژنراتور چیست؟

تابلو کنترل یا همان تابلو برق، مرکز اصلی کنترل و صدور فرمان است و دستورات مرتبط با نحوه فعالیت دیزل ژنراتور را صادر می کند. مغز اصلی پردازش کننده یا همان پردازشگر دیزل ژنراتور را با نام تابلو برق نیز می شناسیم که در سه دسته کلی طبقه بندی می شوند: تابلو کنترل دستی، تابلو کنترل اتوماتیک، تابلو کنترل سنکرون.

برحسب میزان پیچیدگی و نوع ساخت تابلو کنترل، از روشن کردن ساده دیزل ژنراتور گرفته تا سایر امور مربوط به کارکرد دستگاه، برعهده‌ی تابلو کنترل است.

همانطور که میدانید محیط کار در کارخانه ها، کارگاه ها و سایر مناطق مانند بیمارستان ها و شرکت های بزرگ تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات، ممکن است خطرات جانی و مالی را برای کارگران یا حتی مدیران بخش ایجاد کند. استفاده از تجهیزاتی که ایمنی را بالا می برد و مانع از بروز خسارات و خطرات احتمالی وارده می شوند لازمه ی هر کسب و کار است.

دستگاه های مولد برق در ابعاد بزرگ معمولا برای تامین برق صنایع عظیم تولیدی و ارائه دهندگان خدمات استفاده می شوند. این دستگاه ها هر چند که بر اساس استانداردهای حفاظتی و با استفاده از مواد اولیه ی باکیفیت ساخته می شوند بازهم ممکن است خطر آفرین باشند.

تابلو کنترل

در تولید دیزل ژنراتور و عملیات کوپلینگ آن معمولا براساس نوع کاربری و خواست مصرف کننده، از امکاناتی مانند تابلو کنترل استفاده می شود. تابلو کنترل علاوه بر صدور فرمان های مربوطه، وظیفه ی نمایش ارور و خطاهای دستگاه را برعهده دارد.

نقش تابلو برق در دیزل ژنراتور

تابلو کنترل یکی از بخش های مهم دستگاه ژنراتور برق است. این مجموعه از قطعات برقی در واقعيت یک محفظه هست که تجهیزات الکترونیکی در آن قرار گرفته اند. تابلو کنترل، وظیفه کنترل کارکرد دیزل ژنراتور و روشن و خاموش کردن آن را بر عهده دارد. به طور کلی نقش تابلو کنترل دیزل ژنراتور در زمینه ی کنترل فعالیت دستگاه و نمایش اطلاعات مهم خلاصه می شود. منظور از کنترل فعالیت دستگاه، روشن و خاموش کردن دیزل ژنراتور با استفاده از سنسورهای قطع کن در صورت کمبود میزان آب و روغن است.

منظور از نمایش اطلاعات مهم دستگاه نیز این است که کاربر می تواند از طریق برد تعبیه شده روی تابلو کنترل دیزل ژنراتور، آمپراژ، ولتاژ، فرکانس، ساعات کارکرد دستگاه و سایر اطلاعات لازم را مشاهده کند. دو قابلیت دیگر نیز برای بیشتر مدل های تابلو کنترل وجود دارد که به عنوان امکانات حیاتی شمرده می شوند که قابلیت آلارم دستگاه و خاموش شدن خودکار نام دارند.

دو قابلیت alarm و shut down چه زمانی کار می کنند؟

 • عدم کارکرد سیستم خنک کننده
 • عدم کارکرد صحیح سنسور روغن
 • عدم کارکرد صحیح سنسور درجه حرارت
 • عدم کارکد صحیح سنسور دور موتور

قیمت تابلو کنترل دیزل ژنراتور

تعیین قیمت تابلو کنترل دیزل ژنراتور براساس امکانات و قابلیت هایی تعیین می شود که طبق نیاز و نوع دیزل ژنراتور به تابلو اضافه می شود. جنس قطعات و نوع آن ها که به معنی میزان کیفیتشان است افزاینده یا کاهنده ی بهای تمام شده ی دستگاه و به دنبال آن قیمت نهایی است. خرید و انتخاب دستگاهی که کارایی لازم را برای کاربر ایجاد کند نیازمند تعیین نوع کاربر و مشاوره ی فنی از جانب تولیدکننده است.

تابلو برق

جهت اطلاع از مشخصات فنی و گارانتی محصول، همچنین دریافت مشاوره خرید می توانید با کارشناسان فروش تابلو کنترل دیزل ژنراتور تماس بگیرید.

انواع تابلو برق از لحاظ سطح ولتاژ

 • تابلوهای فشار ضعیف: اين نوع تابلو برق ها تا 1000 ولت مي باشند.
 • تابلوهای فشار متوسط: اين نوع تابلو برق ها از 1000 ولت تا 36000 ولت را پشتيباني مي كنند.
 • تابلوهای فشار قوی: این نوع تابلو ها در سطح 3000 ولت به بالا بنا به درخواست مشتری و مصرف کننده طراحی و ساخته می شود.

انواع تابلوهای حفاظت و کنترل

اجزای تابلو کنترل

 • رله: رله وظیفه ی صدور فرمان برای قطع برق به صورت اتوماتیک است.
 • کنتاکتور: قطع و وصل کردن اتصالات در مدار از راه دور
 • کلیدها: تجهیزاتی در جهت کنترل و خاموش روشن کردن مدار از راه دور
 • فریم: قاب فلزی دربرگیرنده ی تجهیزات
 • بی متال: صادرکننده دستور خاموشی به دستگاه درصورت بروز اورلود
 • نشانگر: نشانگر تعبیه شده روی تابلو برق، جهت نمایش خطاها و ارورهای دستگاه به همراه پارامترهای دیگر
 • هادی: حضور هادی تضمین کننده ارتباط میان تجهیزات است.

قطعات مصرفی در انواع تابلو کنترل دیزل ژنراتور

 • برد تابلو کنترل
 • کلید اتوماتیک

برد کنترل دیزل ژنراتور چیست؟

راه اندازی یک دیزل ژنراتور را برد کنترلی نصب شده بر روی تابلو برق تعیین می کند. راه اندازی به سه روش (دستی–اتوماتیک–سنکرون) انجام می شود. برد کنترل قابلیت نمایش پارامترهایی از قبیل دمای آب، فشار روغن، مقدار ولتاژ و جریان، ولتاژ باتری، فرکانس، ساعت کارکرد دیزل ژنراتور و ذخیره سازی اطلاعات آن را فراهم می کند.

برد تابلو کنترل

در تولید تابلو کنترل دیزل ژنراتور آبیاران از برد تابلو برق از برند های Woodward، Datacom و دیپسی یا همان Deepsea استفاده می شود. در بخش میانی و پایینی تابلو برق، دکمه ای با عنوان کلید اتوماتیک یا همان Circuit Breaker قرار دارد. جهت مشاهده توضیحات مرتبط با عملکرد کلید Circuit Breaker ادامه ی مطلب را دنبال کنید.

کلید اتوماتیک (Circuit Breaker)

از کلید اتوماتیک کمپکت جهت محافظت از دیزل ژنراتور در برابر اضافه جریان و ولتاژ استفاده می شود که در مواقع بروز خطا اضافه بار جریان، هر سه فاز اصلی مدار قدرت قطع می شود. کلید اتوماتیک یا کمپکت دیزل ژنراتور را درصورت دریافت اضافه بار توسط مصرف کننده، خاموش می کند. این امر که همان اورلود یا اضافه بار نامیده می شود، ژنراتور دیزلی را تحت فشار قرار می دهد. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه، تابلو کنترل فرمان خاموشی را به دستگاه ارسال می کند و دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

کلید کمپکت

کلید کمپکت به صورت جمع و جور تولید می شود؛ این درحالی است که درگذشته ابعاد بزرگتری نسبت به نمونه های امروزی دارد. نمونه های جدید را کلید کمپکت می نامند چراکه ابعاد کوچک و جمع و جور دارد.

نکات مهم در انتخاب کلید اتوماتیک

 • محفظه كليد بايستي از (فنل يا پلي استر) با درجه خلوص بالا انتخاب شود.
 • ترمينال ها در سمت خط تغذيه و خط بار بايستي جهت اتصال به كابل شو مناسب باشد.
 • كليدها بايد داراي نشانگرهاي ON و OFF باشد و داراي دستگيره اطمينان باشد و بدون برگرداندن دستگيره امكان وصل كليد نباشد.
 • روي هر كليد بايد مشخصاتي نظير استاندارد ـ ولتاژ اسمي ـ جريان اسمي ـ فركانس ـ نام كشور سازنده و درجه حفاظت و... ذكر شوند.

شرکت آبیاران از معتبر ترین برندها (ABB, Schneider, LS, Hyundai) در طراحی تابلوهای خود استفاده می کند.

کنتاکتور

کنتاکتور نوعی کلید است که جهت قطع و وصل کردن مدار از راه دور و از طریق بوبین کنتاکتور به کار می رود. این بوبین انرژی الکتریکی را به مغناطیسی تبدیل می کند و با قطع و وصل شدن برق این میدان نیز قطع و وصل می شود و سبب قطع و وصل شدن کنتاکتور می شود.

در تابلو کنترل اتوماتیک از دو کنتاکتور استفاده می شود که یکی کنتاکتور برق شهر و دیگری کنتاکتور دیزل ژنراتور می باشد.

نکات مهم در انتخاب کنتاکتور

 • كنتاكتورها و هادي ها بايستي طوري انتخاب شود كه جريان بار نامي را به طور مداوم تحمل كند و آسيب نبيند.
 • افزايش درجه حرارت كنتاكتور نبايد از مقدار مشخصي بالاتر برود.
 • كنتاكتور بايستي دارای پايداري كافي در شرايط كار باشد.
 • كنتاكتور بايد علاوه بر تيغه هاي فرمان داراي تيغه های اصلی نيز باشد.
 • فنرهای عمل کننده بايستی زنگ نزده و خورده نشده باشد.

رله تابلو کنترل دیزل ژنراتور

جهت فعال کردن استارت و روشن شدن موتور و قطع و وصل کردن سوخت دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد. تابلو کنترل های مجهز به کلید کمپکت، زمانی به صورت اتوماتیک خاموش می شوند که مجهز به رله باشند. رله، میزان اضافه بار، برگشت جریان و افت ولتاژ ناگهانی را تشخیص می دهد و دستگاه را خاموش می کند.

رله تابلو کنترل

شینه یا باس بار

شینه مسی که در تابلو کنترل مورد استفاده قرار می گیرد، هادی یا رسانای الکتریکی است که وظیفه هدایت انرژی الکتریکی را برعهده دارد.

نکات مهم در انتخاب شینه

 • ظرفيت الكتريكي شينه فاز نبايد از شدت جريان اسمي كليد اصلي تغذيه كننده تابلو کنترل كمتر باشد.
 • بايستي شينه به ترتيب با رنگ هاي قرمز، زرد و مشکی باشد.
 • بايستي شينه طوري طراحي شود كه قابليت اتصال كوتاه را نداشته باشد.

شینه مسی

نکات مهم در سیم کشی تابلو کنترل

 • سيم كشي فشار ضعيف و فرمان تابلو نبايد از سيم نمره 0/75 یا 1 كم‌تر باشد.
 • مقدار ولتاژ تحمل سيم‌ها بايستي 1000 ولت باشد.

استفاده و نصب تابلو کنترل برای دیزل ژنراتور جهت حفاظت از کارکرد دستگاه ژنراتور برق، نیازمند دانش فنی و تخصصی است و اهمیت بسیاری دارد. برای داشتن دیزل ژنراتور با تابلو کنترل بهتر است با دانش کافی از نوع کلید، برد کنترل و سایر قطعات استفاده شده، جهت خریداری دستگاه به همراه تابلو کنترل انتخاب کنید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ