لوگوی آبیاران

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.06 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.06 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 56
گشتاور 0.42 Nm
راندمان 0/53
ضریب قدرت 0.63
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.09 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.09 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 56
گشتاور 0.64 Nm
راندمان 0/54
ضریب قدرت 0.67
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.09 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.09 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 56
گشتاور 0.3 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.56
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.12 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 56
گشتاور 0.4 Nm
راندمان 0/6
ضریب قدرت 0.61
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.12 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 63
گشتاور 0.58 Nm
راندمان 0/57
ضریب قدرت 0.77
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.18 کیلووات

 

مشخصه مقدار
برند موتوژن
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 63
گشتاور 1.27 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.7

قیمت: تماس بگیرید.

 

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.18 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 63
گشتاور 0.63 Nm
راندمان 0/64
ضریب قدرت 0.7
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.25 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 71
گشتاور 1.71 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.7
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.25 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 63
گشتاور 0.85 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.73
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.84 Nm
راندمان 0/63
ضریب قدرت 0.60
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 71
گشتاور 1.25 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.37 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 2.54 Nm
راندمان 0/69
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 80
گشتاور 5.84 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 3.78 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.55 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 71
گشتاور 1.86 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 100L
گشتاور 10.3 Nm
راندمان 0/63
ضریب قدرت 0.58
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 90L
گشتاور 8 Nm
راندمان 0/71
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 5.17 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.75 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 2.56 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 90L
گشتاور 11.5 Nm
راندمان 0/72
ضریب قدرت 0.69
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.53 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4

 

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.72 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.1 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 100L
گشتاور 16.3 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 112M
گشتاور 20.61 Nm
راندمان 0/69
ضریب قدرت 0.61
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 100L
گشتاور 15.4 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 10.2 Nm
راندمان 0/79
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 5.06 Nm
راندمان 0/8
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 132M
گشتاور 30.45 Nm
راندمان 0/75
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 112M
گشتاور 22.23 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.88
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 100L
گشتاور 14.9 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
جنس بدنه آلومینیومی

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 132M
گشتاور 40.93 Nm
راندمان 0/78
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 29.84 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 100L
گشتاور 20.25 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 3 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 100L
گشتاور 10.01 Nm
راندمان 0/84
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 2
جنس بدنه آلومینیومی

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 53.42 Nm
راندمان 0/8
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 112M
گشتاور 13.2 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
تعداد پل 2
جنس بدنه آلومینیومی

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 112M
گشتاور 26.9 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.84
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 40.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 55.3 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 73.97 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 36.73 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.83
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 18.14 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 100.17 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 8

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 49.56 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 24.65 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 74.22 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 35.73 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.88
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 72.2 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.83
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 108.85 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 6

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 98.45 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 4

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 48.97 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

 

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 60.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 2

قیمت: تماس بگیرید.

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ