لوگوی آبیاران

فیوز مينياتوری، کلید مینیاتوری

بهبود ایمنی عملکرد، تداوم خدمات، راحتی بیشتر و هزینه عملیاتی اهمیت فوق العاده ای را به خود اختصاص داده است. قطع کننده های مینیاتوری برای انطباق مداوم با این نیازهای متغیر طراحی شده اند.

C (A9F44106)
Schneider Miniature Key C (A9F44106)-6

کلید مینیاتوری 6 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 6A
قدرت قطع : 6kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 500kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44110)
Schneider Miniature Key C (A9F44110)

کلید مینیاتوری 10 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 10A
تعداد پل : 3
قدرت قطع : 10kA
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 400kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44116)
Schneider Miniature Key C (A9F44116)

کلید مینیاتوری 16 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 16A
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 400kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44120)
Schneider Miniature Key C (A9F44120)

کلید مینیاتوری 20 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 20A
قدرت قطع : 4.5kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44125)
Schneider Miniature Key C (A9F44125)

کلید مینیاتوری 25 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 25A
قدرت قطع : 6kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44132)
Schneider Miniature Key C (A9F44132)

کلید مینیاتوری 32 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 32A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44140)
Schneider Miniature Key C (A9F44140)

کلید مینیاتوری 40 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 40A
قدرت قطع : 15kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44150)
Schneider Miniature Key C (A9F44150)

کلید مینیاتوری 50 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 50A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44163)
Schneider Miniature Key C (A9F44163)

کلید مینیاتوری 63 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 63A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 1
تیپ : C
ولتاژ کاری : 220/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
B (A9F43106)
Schneider Miniature Key B (A9F43106)

کلید مینیاتوری 6 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 6A
تعداد پل : 1
قدرت قطع : 6kA
تیپ : B
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
B (A9F43110)
Schneider Miniature Key B (A9F43110)

کلید مینیاتوری 10 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 10A
تعداد پل : 1
قدرت قطع : 6kA
تیپ : B
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
B (A9F43116)
Schneider Miniature Key B (A9F43116)

کلید مینیاتوری 16 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 16A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 1
تیپ : B
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44320)
Schneider Miniature Key C (A9F44320)

کلید مینیاتوری 20 آمپر سه پل اشنایدر

رنج جریان : 20A
قدرت قطع : 15kA
تعداد پل : 3
تیپ : C
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
B (A9F43132)
Schneider Miniature Key B (A9F43132)

کلید مینیاتوری 32 آمپر تک پل اشنایدر

رنج جریان : 32A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 1
تیپ : B
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44332)
Schneider Miniature Key C (A9F44332)

کلید مینیاتوری 32 آمپر سه پل اشنایدر

رنج جریان : 32A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 3
تیپ : C
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44340)
Schneider Miniature Key C (A9F44340)

کلید مینیاتوری 40 آمپر سه پل اشنایدر

رنج جریان : 40A
قدرت قطع : 10kA
تعداد پل : 3
تیپ : C
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44350)
Schneider Miniature Key C (A9F44350)

کلید مینیاتوری 50 آمپر سه پل اشنایدر

رنج جریان : 50A
قدرت قطع : 6kA
تعداد پل : 3
تیپ : C
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz
C (A9F44363)
Schneider Miniature Key C (A9F44363)

کلید مینیاتوری 63 آمپر سه پل اشنایدر

رنج جریان : 63A
قدرت قطع : 6kA
تعداد پل : 3
تیپ : C
ولتاژ کاری : 230/240V
ولتاژ عایق : 500V
حداکثر ولتاژ عایق : 0.5kV
فرکانس : 50/60Hz

لیست قیمت انواع کلید مینیاتوری - ساسین

مدل

 

تعداد پل

رنج جريان

 

قدرت قطع

تيپ

کاربرد

قيمت ریال

VB511 C6

1

6

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C10

1

10

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C16

1

16

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C20

1

20

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C25

1

25

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C32

1

32

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C40

1

40

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C50

1

50

6KA

C

موتوري - روشنايي

475,000

VB511 C63

1

63

6KA

C

موتوري - روشنايي

475,000

VB513 C6

3

6

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C10

3

10

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C16

3

16

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C20

3

20

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C25

3

25

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C32

3

32

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C40

3

40

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C50

3

50

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,490,000

VB513 C63

3

63

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,490,000

3SB1-125 80A C Curve

3

80

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,340,000

3SB1-125 100A C Curve

3

100

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,460,000

3SB1-125 125A C Curve

3

125

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,900,000

نیازهای توزیع برق به طور مداوم در بخشهای مسکونی، تجاری و صنعتی در حال تکامل است.

رتبه‌بندی MCBهای سری HGD از 0.5 تا 125 آمپر را پوشش می‌دهد. از جمله ویژگی‌های سری HGD می‌توان به پنجره کتیبه، پایانه ایمنی، پایانه‌های بزرگ کابل، گیره ثابت، نشانگر تماس مثبت، AUX, ALT, SHT, UVT, OVT است.

  Deluxe Standard
راندمان محصول

- مصرف برق کم، در نتیجه مقرون به صرفه و صرفه جویی در مصرف انرژی

- عمر بیشتر الکتریکی

- کلاس محدود کننده انرژی 3 برای اطمینان از مصرف کم انرژی برای محدود کردن فشار حرارتی و مکانیکی روی کابل ها.

- ساختار جمع و جور و طراحی خارجی

- مشتریان بسته به نیاز به پنجره کتیبه می توانند بین نوع لوکس و نوع استاندارد انتخاب کنند

- طبق استاندارد IEC 60898-1 ، همه محدوده ها با ظرفیت اتصال کوتاه 3 kA ~ 10 kA و طوری طراحی شده است که هم از نوع پین و هم از نوع چنگال استفاده کند

ساختار محصول

عملکرد دقیق چکش

- استخراج آسان DIN-Rail- 13 ورق قوس برای خاموش کردن م arثر قوس

- خاتمه دوگانه برای نوار باس و اتصال کابل

- مکانیزم بدون سفر: سفرهای MCB حتی اگر در موقعیت روشن نگه داشته شوند

13 ورق قوس برای خاموش کردن موثر قوس

- دوبار خاتمه برای نوار اتوبوس و همچنین اتصال کابل

- مکانیزم بدون سفر: سفرهای MCB حتی اگر در موقعیت روشن نگه داشته شوند

تجهیزات جانبی

AUX/ALT قابل انتخاب با دستگیره

موجود با محفظه (Option-IP40)

گزینه های AUX ، ALT ، SHT ، UVT موجود است

SHT با عملکرد AUX با هم

مشخصات

IEC 60898-2 برای برنامه DC-IEC 60947-2 برای کاربردهای صنعتی

-IEC 60898-1 برای کاربردهای خانگی

IEC 60898-1 برای کاربردهای خانگی

 

کلید مینیاتوری ( MCB = Miniature Circuit Breaker )  قطع کننده جریان برق می باشد. این محصول در مقابل جریان اضافه حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند و به عبارتی این کلید ها نسبت به تحمل جریان اولیه و اضافه بار سریعاً عکس العمل نشان می دهند و برق را قطع می کنند. امروزه در سیستم‌ های برق کشی ساختمان و تابلو برق صنعتی به مبحث ایمنی توجه زیادی می ‌شود.

که در این راستا از وسایل مختلفی برای تامین اصول امنیتی در مدارهای الکتریکی و برق کشی استفاده می ‌شود. یکی از این وسایل کلید مینیاتوری است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می ‌کند. به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار از فیوز عبور کند، برای حفظ امنیت و جلوگیری از اتصال کوتاه شدن جریان برق را قطع می ‌کند و از آسیب دیدن مدار جلوگیری می ‌کند.

 

در سیم کشی ساختمان و یا تابلو برق صنعتی فیوز مینیاتوری از المان‌ های اصلی است که خطرات ناشی از اتصال کوتاه شده مدار را با قطع مدار خاتمه می ‌دهد. فیوز مینیاتوری دارای حداکثر جریان تا 100 آمپر می باشد و جریان قطع آن قابل تنظیم نمی باشد.

به عبارت ساده، فیوز وسیله‌ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می ‌رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می ‌کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند. عنصر اصلی ساخت فیوز، نواری فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد. با عبور بیش از حد مجاز جریان، نوار فلزی ذوب شده و مدار الکتریکی قطع می ‌شود.

بازه جریانی کلیدهای مینیاتوری از 2 الی 100 آمپر می باشد و به صورت تک فاز و سه فاز و در انواع  تک پل، دو پل، سه پل، و چهار پل و معمولا تا قدرت قطع 16 کیلوآمپر موجود هستند.

انواع کلید مینیاتوری

کلید فیوزها از نظر سرعت عملکرد به دو دسته تقسیم می‌ شوند.

 1. کندکار
 2. تندکار

کلید مینیاتوری کندکار : این نوع فیوز ها در برابر عبور جریان بیش از حد واکنش ملایم تری از خود نشان می‌ دهند و برق را دیرتر قطع می ‌کنند. با این همه، واکنش این فیوز ها در برابر جریان اتصال کوتاه تقریباً لحظه‌ای است.

کلید مینیاتوری تندکار : این فیوز ها زمان قطع کمتری نسبت به فیوز های کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده بیشتری می ‌شوند. تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز به نام بیمتال می باشد که به وسیله عبور جریان بلند مدت بیش از جریان نامی، گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع می کند.

اجزای تشکیل دهنده کلید مینیاتوری

 1. اهرم قطع و وصل
 2. بدنه
 3. بازوی متحرک
 4. کنتاکت اصلی جریان خروجی
 5. ترمینال های ورود و خروج
 6. فلز بیمتال (فلز نیمه هادی که بر اثر حرارت بیش از حد خم می شود و اتصال قطع نمی شود)
 7. پیچ کالیبراسیون محدوده عملکرد
 8. سیم پیچ
 9. جرقه گیر

بدنه : بدنه تمام اجزا داخلی کلید مینیاتوری را داخل خود نگه می دارد و از آن ها در مقابل گرد و خاک محافظت می کند. مواد تشکیل دهنده بدنه ها عایق هایی مانند پلاستیک و سرامیک ها می باشند.
اتصالات : دارای دو اتصال ثابت و متحرک هستند.
اهرم : به وسیله اهرم روشن و خاموش می شوند.
ضامن مکانیکی : برای نگه داری اتصال ها زیر کشش فنر در حالت روشن بودن کلید تعبیه شده است.
بی متال : بی متال با سنجش جریان طولانی مدتی که بیشتر از جریان نامی باشد، حفاظت اضافه بار را انجام می دهد.
مگنت : مگنت ها با آزاد کردن ضامن مکانیکی باعث حفاظت آنی در مقابل اتصال کوتاه می شوند. هنگامی که جریان گذرا از سیم پیچ از یک مقدار خاص بیشتر شود ، مگنت فعال می شود. مگنت در حالت اضافه بار فعال نمی شود.
جرقه گیر : جرقه گیر برای شکستن و خاموش کردن جرقه استفاده می شود.

 

مدل های کلید مینیاتوری

تیپ کلید و میزان جریان و ولتاژ و مشخصات کلیدهای مینیاتوری در روی کلیدها ثبت می شود. زمان قطع این تیپ ها به ترتیب از سریعترین عملکرد عبارت است از : Z و B و C و D
کلید فیوز مینیاتوری از نظر کاربرد و مدل به تیپ های زیر تقسیم بندی می گردد :

 • B روشنایی
 • C موتوری
 • D ترانسفورماتوری
 • K قدرت
 • Z بسیار حساس

کلید مینیاتوری نوع B روشنایی : کلید مینیاتوری نوع B عموما در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند. این کلید به فیوز مینیاتوری تندکار نیز معروف است.

کلید مینیاتوری نوع C موتوری : کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلید به فیوز مینیاتوری کندکار نیز معروف است.

کلید مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری : کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص مانند مولد های اشعه ایکس و یا ترانسفورماتورها استفاده می شوند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تمامی تیپ ها بیشتر است.

کلید مینیاتوری نوع K قدرت : کلید مینیاتوری نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت، ترانسفورماتور و موتور ها استفاده می شوند. در این نوع از کلید مینیاتوری، حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلید ها است و هنگام به وجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع می کنند ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلید ها بین تیپ D و C می باشد.

کلید مینیاتوری نوع Z بسیار حساس : این نوع از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپ ها کمتر است ) طبق منحنی قطع، فرمان قطع را صادر می کند. حساسیت این نوع از کلید ها، هم در مواقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپ های دیگر بیشتر است و درصورت بروز خطا مدار را سریعتر قطع می کند. بنابر این کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارها با حساسیت بالا می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که ما چیزی با عنوان فیوز مینیاتوری نداریم و در حقیقت این قطعه کلید مینیاتوری هست که بین افراد به فیوز مینیاتوری معروف هست و ما برای درک بهتر مطلب فیوز مینیاتوری گفته ایم و میبایست آن را کلید مینیاتوری بدانیم .

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ