لوگوی آبیاران

پمپ کف کش 2 اینچ

 

 

پمپ هاي کف کش 2 اينچ کارخانه اسپيکو ساخت کشور ايران 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S18

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S18 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S18-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • پمپهاي مدل S18-3 با دهانه خروجي 3 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان ولتاژ شبکه طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S18

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S18

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S18:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S18 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S18

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S18-A

 

مخصوص پمپاژ آبهاي کثيف ( بدون مواد ساينده )

موارد استفاده:

پمپ مدل S18-A با پروانه نيمه باز چدني براي انتقال آبهاي آلوده که حاوي مواد جامد ريز غير ساينده و همچنين جابجائي آبهاي زائد باران و سيلابها ، انتقال پساب گودالـهـا ، آبيــاري مــزارع ، انتقــال آب جويها و نهرها مورد استفاده قرار مي گيرد .

مشخصات پمپ:

 • پوسته موتور و پمپ از آلومينيوم با آلياژ مخصوص و پروانه و درپوش پمپ از چدن داکتيل وشفت و کليه پيچهاي متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل ) ساختـه شده است که مقاومت آنرا در مقابل خوردگي چندين برابر افزايش ميدهد .
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي ) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي.
 • پروانه اين مدل پمپ از نوع سانتريفوژن نيمه باز (Vortex) و از جنس چدن مخصوص داکتيل ساخته شده است .
 • استفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کليه قطعات ريخته گري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گـري شده خـود را تـوسـط رزين مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلومينيومي قبل از رنگ در حوضچه هاي مخصوص ، چربي گيري و سپس اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگــي نمکهــاي محـلـول در آب مقاومت زيــادي داشته باشند.
 • در طراحي پمپهاي اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سيلهاي مکانيکــي محفظــه اي مملو از روغــن مخصـوص بيــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط 2عـــدد سيل مکانيکي مخصوص و 2 عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندي مي شود و امکان بازديد روغن داخل آن توسط پيچ آلن نمره 8 در بغل و پايين پمپ امکان پذير است.
 • استفاده از رتور و استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد کـه شمــاره شناسايــي پمـــپ محســوب ميگردد و روي بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـي حکاکــي شـده است کـه ايـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فني ايـن پمپ ميباشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود است.
 • در صورتيکه بــراي محافظت پمپ از سيستمهـاي کنترل ساختـه شـده در اسپيـکو استفــاده شــود، پمپ مربوطـه شـش مـاه طبــق شـرايــــط منــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت ميگردد.
S18-A

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-A-1 220 25 1.75 18 540 16 9.5 2
S18-A-3 380 - 1.5 18 540 15.5 3.5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S18-A

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S18-A

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S28

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S28 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S28-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S28

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S28

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S28:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S28 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S28

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S32

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکشهاي اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S32 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S32

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S32-3 380 - 1.8 32 420 18.5 4 2
S32-AX 380 - 2.2 32 560 35 5.8 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S32

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S32:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S32 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S32

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S32-AX

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S32-AX اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S32-AX با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • تـوجـه: کليه قسمتهاي پمپ و پروانه و بدنه پمپ S32-AX از چدن داکتيل و کليه پيچها و شفت متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل) ساخته شده است.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • توجـه: کليه قسمتهـاي چدنـي پمپ S32-AX قبل از رنگ، با پوششي توسط رنگ مخصوص اپوکسي زيرسـازي شده تا در مقابل زنگ زدگي مقاومت بيشتري داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S32-AX

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S32-3 380 - 1.8 32 420 18.5 4 2
S32-AX 380 - 2.2 32 560 35 5.8 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S32-AX

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S32-AX:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S32-AX مشخصات ابعاد پمپ کف کش S32-AX

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S38

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S38 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S38-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • پمپهاي مدل S38-3 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت ميگردد.
S38

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S38

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S38:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S38 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S38

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل SI23

 

مخصوص پمپاژ آبهاي کثيف ( بدون مواد ساينده )

موارد استفاده:

پمپ مدل SI23 با پروانه نيمه باز چدني براي انتقال آبهاي آلوده که حاوي مواد جامد ريز غير ساينده و همچنين جابجائي آبهاي زائد باران و سيلابها ، انتقــال پساب گـــــودالهــا ، آبيـاري مـــزارع ، انتقـال آب جويها و نهرها مورد استفاده قرار مي گيرد .

مشخصات پمپ:

 • اين پمپ در دو مدل تکفاز 220 ولت و سه فاز 380 ولت طراحي و ساخته شده است .
 • بدنـــه دينـــام از جنس آلومينيوم آليـــاژي مخصوص و پروانه و صفحه زيرين آن از چدن مخصوص داکتيل طراحي و ساخته شده است که در مقابل ضربـه وخوردگـــي داراي مقـــاومـت فــــوق العــــاده زيادي مي باشد .
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي و استفاده از محلول فسفات براي جلوگيـري از خوردگـي قطعات آلومينيومي.
 • کليه قسمتها ي پمپ و پروانه از آلومينيوم با آلياژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل) ساخته شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکو را در مقابل خوردگي چندين برابر افزايش ميدهد.
 • استفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کليه قطعات ريخته گري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گـري شده خـود را تـوسـط رزين مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلومينيومي قبل از رنگ در حوضچه هاي مخصوص ، چربي گيري و سپس اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگــي نمکهــاي محـلـول در آب مقاومت زيــادي داشته باشند.
 • در طراحي پمپهاي اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سيلهاي مکانيکــي محفظــه اي مملو از روغــن مخصـوص بيــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط 2عـــدد سيل مکانيکي مخصوص و 2 عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندي مي شود و امکان بازديد روغن داخل آن توسط پيچ آلن نمره 8 در بغل و پايين پمپ امکان پذير است.
 • استفاده از رتور و استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد کـه شمــاره شناسايــي پمـــپ محســوب ميگردد و روي بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـي حکاکــي شـده است کـه ايـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فني ايـن پمپ ميباشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود است.
 • در صورتيکه بــراي محافظت پمپ از سيستمهـاي کنترل ساختـه شـده در اسپيـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرايـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتي بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت ميگردد.
SI23

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SI-23-1 220 30 2 23 480 15.5 9.5 2
SI-23-3 380 - 1.7 23 480 15 3.5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل SI23

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ کف کش SI23

 

 

 

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ