پمپ هاي کف کش 2 اينچ کارخانه اسپيکو ساخت کشور ايران 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S18

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S18 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S18-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • پمپهاي مدل S18-3 با دهانه خروجي 3 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان ولتاژ شبکه طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S18

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S18

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S18:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S18 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S18

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S18-A

 

مخصوص پمپاژ آبهاي کثيف ( بدون مواد ساينده )

موارد استفاده:

پمپ مدل S18-A با پروانه نيمه باز چدني براي انتقال آبهاي آلوده که حاوي مواد جامد ريز غير ساينده و همچنين جابجائي آبهاي زائد باران و سيلابها ، انتقال پساب گودالـهـا ، آبيــاري مــزارع ، انتقــال آب جويها و نهرها مورد استفاده قرار مي گيرد .

مشخصات پمپ:

 • پوسته موتور و پمپ از آلومينيوم با آلياژ مخصوص و پروانه و درپوش پمپ از چدن داکتيل وشفت و کليه پيچهاي متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل ) ساختـه شده است که مقاومت آنرا در مقابل خوردگي چندين برابر افزايش ميدهد .
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي ) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي.
 • پروانه اين مدل پمپ از نوع سانتريفوژن نيمه باز (Vortex) و از جنس چدن مخصوص داکتيل ساخته شده است .
 • استفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کليه قطعات ريخته گري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گـري شده خـود را تـوسـط رزين مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلومينيومي قبل از رنگ در حوضچه هاي مخصوص ، چربي گيري و سپس اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگــي نمکهــاي محـلـول در آب مقاومت زيــادي داشته باشند.
 • در طراحي پمپهاي اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سيلهاي مکانيکــي محفظــه اي مملو از روغــن مخصـوص بيــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط 2عـــدد سيل مکانيکي مخصوص و 2 عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندي مي شود و امکان بازديد روغن داخل آن توسط پيچ آلن نمره 8 در بغل و پايين پمپ امکان پذير است.
 • استفاده از رتور و استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد کـه شمــاره شناسايــي پمـــپ محســوب ميگردد و روي بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـي حکاکــي شـده است کـه ايـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فني ايـن پمپ ميباشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود است.
 • در صورتيکه بــراي محافظت پمپ از سيستمهـاي کنترل ساختـه شـده در اسپيـکو استفــاده شــود، پمپ مربوطـه شـش مـاه طبــق شـرايــــط منــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت ميگردد.
S18-A

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-A-1 220 25 1.75 18 540 16 9.5 2
S18-A-3 380 - 1.5 18 540 15.5 3.5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S18-A

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S18-A

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S28

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S28 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S28-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S28

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S28

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S28:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S28 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S28

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S32

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکشهاي اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S32 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S32

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S32-3 380 - 1.8 32 420 18.5 4 2
S32-AX 380 - 2.2 32 560 35 5.8 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S32

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S32:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S32 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S32

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S32-AX

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S32-AX اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S32-AX با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • تـوجـه: کليه قسمتهاي پمپ و پروانه و بدنه پمپ S32-AX از چدن داکتيل و کليه پيچها و شفت متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل) ساخته شده است.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • توجـه: کليه قسمتهـاي چدنـي پمپ S32-AX قبل از رنگ، با پوششي توسط رنگ مخصوص اپوکسي زيرسـازي شده تا در مقابل زنگ زدگي مقاومت بيشتري داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
S32-AX

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S32-3 380 - 1.8 32 420 18.5 4 2
S32-AX 380 - 2.2 32 560 35 5.8 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S32-AX

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S32-AX:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S32-AX مشخصات ابعاد پمپ کف کش S32-AX

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل S38

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هاي S38 اسپيـکــو براي تخليه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهاي زائد ، آبهاي صنعتي، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخليه چاهکهايي که از آبهاي زائد باران پر شده باشد بکار گرفته ميشود.

مشخصات پمپ:

 • پمپهاي مدل S38-1 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحي شده است.
 • پمپهاي مدل S38-3 با دهانه خروجي 2 اينچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـي شده است.
 • کليه قسمتهاي پمپ و پروانـه از آلمينيـوم بـا آليـاژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استيل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکـو را در مقابل خوردگي چنديـن برابـرافزايش ميدهد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلمينيومي پمپهاي اسپيکـو قبل ازرنگ در حوضچه هاي مخصوص اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگي نمکهاي محلول در آب مقاومت زيادي داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهاي اسپيکـو از روتوراستاتور و سيم پيچي استانداردي به همراه اورلودحرارتي که در محفظهاي مخصوص مملو از روغن غيرسمي براي خنک کردن بهتر قرار دارد تشکيل شده است.
 • در طراحي پمپ اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سيلهـاي مکانيکـي محفظه اي مملو از روغن غيرسمي مخصوص بين پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط يک جفت سيل مکانيکي مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندي ميشود.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسوب مي گردد که بر روي بدنه حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرايط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتي بوده و 5 سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت ميگردد.
S38

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
S18-1 220 20 1.5 18 450 14.5 8 2
S18-3 380 - 1.1 18 450 14 3.5 2
S28 220 30 1.75 28 400 17 9 2
S38-1 220 40 2 38 420 21 13.5 2
S38-3 380 - 1.8 38 420 20 5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل S38

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد کف کش هاي اسپيکو مدل S38:

نقشه ابعاد پمپ کف کش S38 مشخصات ابعاد پمپ کف کش S38

 

 

 

 

پمپ کف کش 2 اينچ مدل SI23

 

مخصوص پمپاژ آبهاي کثيف ( بدون مواد ساينده )

موارد استفاده:

پمپ مدل SI23 با پروانه نيمه باز چدني براي انتقال آبهاي آلوده که حاوي مواد جامد ريز غير ساينده و همچنين جابجائي آبهاي زائد باران و سيلابها ، انتقــال پساب گـــــودالهــا ، آبيـاري مـــزارع ، انتقـال آب جويها و نهرها مورد استفاده قرار مي گيرد .

مشخصات پمپ:

 • اين پمپ در دو مدل تکفاز 220 ولت و سه فاز 380 ولت طراحي و ساخته شده است .
 • بدنـــه دينـــام از جنس آلومينيوم آليـــاژي مخصوص و پروانه و صفحه زيرين آن از چدن مخصوص داکتيل طراحي و ساخته شده است که در مقابل ضربـه وخوردگـــي داراي مقـــاومـت فــــوق العــــاده زيادي مي باشد .
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي و استفاده از محلول فسفات براي جلوگيـري از خوردگـي قطعات آلومينيومي.
 • کليه قسمتها ي پمپ و پروانه از آلومينيوم با آلياژ مخصوص و شفت و کليه پيچهاي متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استيل) ساخته شده است که مقاومت پمپهاي کفکش اسپيکو را در مقابل خوردگي چندين برابر افزايش ميدهد.
 • استفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • کليه قطعات ريخته گري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گـري شده خـود را تـوسـط رزين مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • پس از ساخت و آزمايش نهايي کليه قسمتهاي آلومينيومي قبل از رنگ در حوضچه هاي مخصوص ، چربي گيري و سپس اسيدکاري شده تا در مقابل خوردگــي نمکهــاي محـلـول در آب مقاومت زيــادي داشته باشند.
 • در طراحي پمپهاي اسپيکو براي کيفيت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سيلهاي مکانيکــي محفظــه اي مملو از روغــن مخصـوص بيــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـه شـده است کـه توسط 2عـــدد سيل مکانيکي مخصوص و 2 عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندي مي شود و امکان بازديد روغن داخل آن توسط پيچ آلن نمره 8 در بغل و پايين پمپ امکان پذير است.
 • استفاده از رتور و استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد کـه شمــاره شناسايــي پمـــپ محســوب ميگردد و روي بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـي حکاکــي شـده است کـه ايـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فني ايـن پمپ ميباشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود است.
 • در صورتيکه بــراي محافظت پمپ از سيستمهـاي کنترل ساختـه شـده در اسپيـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرايـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتي بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت ميگردد.
SI23

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SI-23-1 220 30 2 23 480 15.5 9.5 2
SI-23-3 380 - 1.7 23 480 15 3.5 2

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي کف کش مدل SI23

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ کف کش SI23

 

 

 

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)