لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
U5SV-280/9T
Pentax Pump U5SV-280/9T

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 102.1m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۸,۵۸۷,۵۰۰ تومان
U5SV-300/10
Pentax Pump U5SV-300/10

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 112.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۴,۲۲۵,۰۰۰ تومان
U5SV-300/10 T
Pentax Pump U5SV-300/10 T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 112.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U5SV-350/11
Pentax Pump U5SV-350/11

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی تکفاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 115.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۶,۶۶۲,۵۰۰ تومان
U7SV-180/4
Pentax Pump U7SV-180/4

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 48m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
U7SV-180/4T
Pentax Pump U7SV-180/4T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 48m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۰۶۲,۵۰۰ تومان
U7SV-250/5
Pentax Pump U7SV-250/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان
U7SV-250/5T
Pentax Pump U7SV-250/5T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
U7SV-300/6
Pentax Pump U7SV-300/6

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 74.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U7SV-300/6T
Pentax Pump U7SV-300/6T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 74.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U7SV-350/7T
Pentax Pump U7SV-350/7T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 85.9m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
U7SV-400/8T
Pentax Pump U7SV-400/8T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 4hp
حداکثر آبدهی : 102m³/h
ارتفاع پمپاژ : 99.5m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۳۴,۷۳۷,۵۰۰ تومان
U7SV-450/9T
Pentax Pump U7SV-450/9T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 3.3kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 4.5hp
حداکثر آبدهی : 102m³/h
ارتفاع پمپاژ : 113.2m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۶,۹۳۷,۵۰۰ تومان
U9SV-200/4T
Pentax Pump U9SV-200/4T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
U9SV-250/5
Pentax Pump U9SV-250/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 60m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۵۶۲,۵۰۰ تومان
U9SV-250/5T
Pentax Pump U9SV-250/5T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 60m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
U9SV-300/6
Pentax Pump U9SV-300/6

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.8m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان
U9SV-300/6T
Pentax Pump U9SV-300/6T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.8m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ