لوگوی آبیاران

پارامتر مؤثر بر عملکرد تابلو برق -قسمت اول

تعیین پارامتر های تأثیر گذار بر بهبود عملکرد تابلو برق

انگیزه ی ما از تألیف چنين مقاله اي ، رفع مشکلات و روشن نمودن پارامتر های تأثير دما و ارتفاع از سطح دريا بر سطح عملكرد تابلو برق و نيز ممانعت از اشتباهاتي مانند بالاتر گرفتن اندازه ی جريان و ولتاژ است.

تأثیر دماي محيطي بالا در عملکرد تابلو برق

در تابلو برق، دما امکان دارد ناشي از دماي بالای محيطي ویژگی های جغرافيايي محل نصب تابلو برق و يا حرارت ناشي از عبور جريان الكتريكي (2P=RI) می باشد.

در هر حالت دماي بالای در داخل تابلو برق باعث به وجود آمدن اشکالاتی مانند فرسودگي ابزار آلات و قطعات الكتريكي ، از بین رفتن هاديها و غیره مي شود كه در بحث ما نمی گنجند اما يكي از اصلی ترین مشكلات حاصل از دماي بالا ،کاهش باردهي شينه ها می شود. متاسفانه مشاهده شده كه در بعضی از موارد هنگامیکه دماي محيط از دماي استاندارد بالاتر می رود ، اندازه ی جريان تابلو برق يك اندازه بالاتر در نظر گرفته مي شود در صورتیکه نيازمند چنين كاري نمی باشد.

تابلو برق

 

به عنوان مثال توجه کنید طولجريان يك پروژه 1000 A است اما از آنجایی كه استاندارد تابلو برق  UNISAFE جريان 1250A است، جريان   1250Aدر نظر گرفته می شود. اکنون توجه کنید دماي محيط بیان شده 50 C باشد، با در نظر گرفتن ضريب تصحيح جرياني معادل 1140A خواهيم داشت كه باز هم با در نظر گرفتن جريان1000A  مورد نياز، به اندازه خواهد بود و نيازي به اينكه جريان را يك اندازه بالاتر در نظر بگيريم نخواهیم داشت.

افزون بر اين اندازه مقطع در نظرگرفته شده براي طول های جريان مختلف ، به طور اتوماتیک جرياني بالاتر از جريان مد نظر را باردهي مي كند. به عنوان مثال دو شينه با سطح 40x10 كه ما براي جريان 1250A مد نظر قرار می دهیم، بدون رنگ 1290A و با رنگ 1470A را عبور مي کند.

در دماهاي بیشتر براي جبران نمودن باردهي شينه ها و تأمين جريان مورد نظر، بايد ضريب K1 را از جدول زير اعمال کرد.

ضريب كاهش باردهي جريان براي دماهاي بالاتر از دماي استاندارد 40 C

ضریب (K1) دما
0.96 45
0.91 50
0.86 55
0.81 60
0.69 65

ارتفاع از سطح دريا در عملکرد تابلو برق

بر طبق استاندارد در شرايط عادي كار ارتفاع از سطح دريا نباید بالاتر از1000 متر باشد. بنابراین در حالتیکه تابلو برق در شرايط محيطي با ارتفاع بالاتر از1000متر فعالیت كند، لازم به دخالت دادن ضريب تصحيح براي ولتاژ و نيز جريان مي باشد چرا كه با بالا رفتن ارتفاع ،به دلیل كم شدن غلظت هوا، مقاومت عايقي كاهش مي يابد.

در اين بارهنيز گاهي ملاحظه شده كه به طور اشتباه به خاطر ارتفاع از سطح درياي بالاتر از 1000 متر، اندازه ولتاژي را يك مرتبه بالاتر در نظر مي گيرند كه در بعضی از موارد اصلاً نیازی ندارد.

به عنوان مثال در یک فعالیتی ولتاژ كاري 20KV در نظر گرفته شده و از آنجایی كه تابلو برق UNISAFE به حالت استاندارد براي سطوح 12,24,36KV ساخته شده اند، تابلو 24KV براي اين فعالیت در نظر گرفته می شود. با ارتفاع از سطح دريا برابر 2200 متر و اعمال ضريب تصحيح ، باز هم این تابلو برق 24KV ، سطح عايقي لازم را کاوریج خواهد داد و نيازي به اينكه اندازه ولتاژ را 36KV در نظر بگيريم و هزينه هاي زيادي را متحمل شويم،نیست.

در ارتفاعات بالاتر جهت جبران باردهي شينه ها و تأمين جريان مورد نياز، بايستي ضريب K2 را از جدول زير انتخاب کرد.

ضريب كاهش باردهي جريان با تغييرات ارتفاع در سلول تمام بسته ی فلزي

ضریب (K2) ارتفاع
1 1000
0.99 2000
0.96 3000
0.9 4000

با این موارد باردهي شينه ها در حالت های خاص برابر است با :

 .K1 .K2شرايط نرمالI= دايميI

در ارتفاعات بالا جهت تأمين مقاومت عايق ها و اندازه ولتاژ مورد نياز، بايد ضريب Ka را از چارت بالا اعمال نمود.

به عنوان مثال زماني كه ارتفاع از سطح دريا برابر 2000 متر است، اندازه ی ضريب تصحيح 1.13 مي باشد و بايد براي به دست آوردن سطح ولتاژي مورد نياز، ولتاژ كاري را در اين ضريب تصحيح ضرب كرد. در ارتفاعات بیشتر از 3000 متر استفاده از تابلوها برق GIS مي تواند گزينه مناسبی باشد چرا كه ارتفاع از سطح دريا بر اين تابلو برق ها تأثيری نمی گذارد .

تابلو برق

در این قسمت به بررسی ساخت تابلو برق های صنعتی می پردازیم

برق يكي از صنايعي می باشد که اگر نتوان گفت بزرگترین بازار را در دنیا به خود اختصاص داده است اما به طور قطع و كامل مي توان گفت يكي از صنايع پر اهمیت در جهان مي باشد.

در دنیای امروزه بالاترین بازار كار را در رشته هاي برق سيستم هاي مهندسی برق قدرت به خود اختصاص داده است كه در اين رشته ها يكي از مهمترين شغل هایی كه دركشور هاي بزرگ دنيا وجود دارد صنعت تابلو برق سازي مدارهاي فرمان و قدرت است كه توانسته بازار خوبي را براي مهندسان ايجاد نماید، به خاطر اینکه اکثر كارخانجات و اداره ها و موسسات و حتي ساختمانهاي کوچک و بزرگ به اين صنعت خاص نيازمند هستند. در حال حاضر در شهرهاي بزرگ و كوچك کارخانه ها و شركتهاي زيادي مشغول به كار مي باشند كه توانسته اند افراد زيادي را از نظر شغلي تامين كنند و اين صنعت روز به روز پيشرفته تر مي شود تا جايي كه سيستم هاي كنترل ميكانيكي در تابلوهاي برق كم كم از رده خارج مي شوند و سيستم هاي هوشمند (PLC) توانسته بازار كار را در دست بگيرند و كشور ما نيز در حال توسعه در اين زمينه ها مي باشد.

تابلو برق های تولیدی شن و ماسه

این تابلو برق اکثراً دو قسمتی بوده و مشتمل بر یک دستگاه قدرتی که تمام ابزار و وسایل موتوری در آن نصب می شود و بخش دیگر تابلوی کنترل پیانویی می باشد.

تابلو برق های وسایل اندازه گیری

این تابلو برق ها اکثراً به حالت تیپ هستند که با مشارکت شرکت برق برای نصب کنتورهای مصرف برق تولید می شوند و در واحدها کارخانه ها و اداره ها نصب می شوند.

مراحل ساخت تابلو برق

بخش فلز و جوشكاري تابلو برق

در حالت معمول نوع ابزار های مستقر شده در اين قسمت ابزار های سنگين فلز كاري هستند كه به ترتيب عبارتند از

گيوتين برش، خم 40 تني به صورت ديجيتالي ، پانچر هاي 12 و 8 تني، خم دستي، سنگ فرز ، ابزار مته كاري، ابزار سه كاره برش (خم و سوراخ كاري شمشها)، دستگاه جوش 250 A .

تمام قطعات تابلو برق در ابتدا وارد قسمت برش شده و به اندازه هاي مناسب بر طبق نقشه درمي آيند. بعداً با توجه به فرم و وضعيت مورد نظر براي هر دستگاه به قسمت هاي پانچ و خم كاري و مته كاري برده مي شود (البته بعضي از قطعه ها مستقيماً به قسمت خم كاري مي روند و براي برخی ديگر ابتدا به قسمت پانچ و بعد به قسمت خم مي رود و برخی از قطعات امکان دارد يكي از دو حالت بالا را نداشته باشد. كه توصیف اين فرآيندها در مراحل بعدي به صورت كامل توضيح داده می شود ).

قطعات خارج شده از اين قسمت وارد بخش جوشكاري مي شود در اين قسمت ابزار آلات مختلف ورودي ، با توجه به نيازمندیشان جوشكاري مي گردد. جهت از بين بردن اثر خال جوشهای تابلو برق و به دلیل یک سر كردن سطح فلز در رنگ كاري قسمت هاي جوشكاري شده خارجي را به قسمت فرزكاري مي برند، در اين بخش سطوح جوشكاري خارجي تابلو برق را به وسیله ی سنگ فرز صاف مي كنند اين مرحله پايان كار بخش فلزكاري و تأمين يا تغذيه ورودي بخش رنگ كاري مي باشد (ساير اطلاعات مربوط به اين بخش شامل فضاي لازم براي ابزار ها، مقدار اپراتور، سرويس كار و مشخصات دستگاه ها در قسمت بعدي به تفسيری که گفته شد خواهد بود).

رنگ كاري تابلو برق

ابزارهای ساخته شده در قسمت فلزكاري تابلو برق بعد از پرداخت كاري داخل قسمت رنگ كاري مي شود در اين قسمت از رنگ های عادی برای فضا های باز و رنگ های چرمی برای فضاهای بسته استفاده می شود پودر رنگ را در ابزار دستگاه رنگ پاش ریخته و آن را با ولتاژ 20 kv بار دار می کنند و بدنه تابلو برق را به زمین متصل می کنند و عمل پخش کردن را انجام می دهند.

و سپس آنها را از (چنگك) معلق مي كنيم تا رنگ یک ذره خود را بگيرد و رطوبت خود را از دست دهد. سپس اسلایس های نيمه خشك شده را به (كوره) انتقال می دهیم و در درجه حرارت  180درجه سلسیوسبه مدت 20 دقيقه قرار مي دهيم.

تابلو برق

مونتاژ بدنه و اسكلت داخليتابلو برق

در اين قسمت تمام قطعات رنگ آميزي شده با توجه به جاهایی كه براي آنها منظور شده به یکدیگر متصل مي شوند. همچنین در مونتاژ نمودن بدنه به دلیل تلرانسي كه در ساختمان قطعات وجود دارد و همچنين عدم اطمينان پانچ زني تابلو برق در قسمت فلزكاري برخی از سوراخ كاريها در اين بخش روي قسمت ها صورت مي گيرد كه در قسمت فرآيند توضیح تابلو برق آنها داده می شود.

مونتاژ الكتريكي تابلو برق

 

بدنه و اسكلت تولید شده تابلو برق در قسمت مونتاژ داخل اين قسمت مي شود و در اين قسمت تمام ادوات الكتريكي مشتمل بر ، كليد ـ فيوز ـ كنتاكتور ـ پريز ـ رله ـ فتوسل ـ لامپ و شينه ها روي اسكلت داخلي تابلو برق نصب مي گردد و اين اسكلت داخلي تابلو برق ، بر روي پايه هاي درونی تابلو برق نصب مي شود. ضمناً در مورد (شينه هاي الكتريكي) داخل تابلو برق بايد توصیف کرد كه اين شينه ها از (نوارهاي مسي) كه به حالت كلاف می باشند در قسمت (برش شمش) با توجه به اندازه هاي مورد نظر بريده و خم و سوراخ مي گردد و بر روي آن (وار نيش) قرار مي گيرد بعداً مدار به وسیله تكنسين برق تست مي گردد و تابلو برق تكميل شده به انبار مربوطه منتقل مي گردد.

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران
تماس با واحد فروش
واتس آپ