لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

پارامتر مؤثر بر عملکرد تابلو برق -قسمت دوم

تعیین پارامترهای تأتیرگذار بر بهبود عملکرد تابلو برق

ملاحضات فني پيرامون توليد تابلو برق

برگ هاي مورد نياز در اين تابلو برق از (ورقه هاي فلزي روغني) به کلفتی 2mm ساخته مي گردد و بعد های تابلو برق متناسب با ابزار های نصب شده در درون آن مي باشد به صورتی كه در هنگام كار اپراتور روي تابلو برق به سهولت امكان دسترسي به تمام قطعات داخلي آن باشد و همچنين در صورت نیاز بتوانيم قطعات جانبي را به مدار متصل كنيم.

جهت ايمني بالاتر اپراتور در هنگام كار بايد در اين تابلو برق به جز (درب اصلي) ، دربي براي (محافظت شينه ها) نصب می گردد در اين تابلو برق ها (سلولهاي مرتبط به روشنايي معابر بايد جدا از (سلولهاي توزيع) در نظر گرفته شود و اتصال سلولهاي توزيع بايستی از شينه هاي مسي يا آلومينيومي باشد و مدار روشنايي معابر اين تابلو برق بايد به وسیله ی (كنتاكتور و از فتوسل) دستور گيرد اين فتوسل روي ديواره كلاهك نصب مي گردد.

در تکه ی (رنگ آميزي) بايد نوع رنگ منطبق با شرايط (آب و هوايي) انتخاب گردد و بایستی عمليات (چربي زدايي) بايد قبل از رنگ آميزي صورت گيرد. نوع ضخامت رنگ مورد استفاده هم بايد توجه کرد كه با آگاهي از محل نصب تابلو برق بين 20-40 ميكرون متغير است.

تابلو برق

شينه هاي استفاده شده در اين تابلو برق بايستی از جنس مس يا آلومينيوم با قطر (30*3mm) (بر طبق استاندارد) انتخاب گردد و محلهاي اتصال پس از سوراخ كاري كاملاً پاک شده و به وسیله ی پيچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند تا حداكثر (هدايت الكتريكي) به وجود آيد و شينه ها زياد گرم نشود.

كابل ها در تابلو برق بايستی حتماً به وسیله ی كابلشو به شينه ها متصل شود.

براي نصب سيم (ارت) بايستی حتماً شينه مربوطه روي (كفي تابلو) محكم گردد.

قطعه های بكار گرفته شده در اين تابلو برق از قبيل رله ـ فيوز ـ كليد و كنتاكتور ـ فتوسل و غيره بايد به صورتی وصل شود كه براي (تعمير) به آسانی در دسترس باشد و از (مارك ها ي داراي استاندارد جهاني) تهيه می گردد.

به خاطر شناسايي محصول بايد نقشه كامل شده ی محصول كه مشتمل بر مدارات الكتريكي و دیگر نكات فني آن است در اختيار در خواست کننده قرار داده شود تا در (موقع تعمير) بهتر اقدام شود.

استانداردهايوسايل استفاده شده در اين تابلو برق استاندارد IEC مي باشد كه بر طبق اين استاندارد مشخصات بعضی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق برقرار صفحه بعد مي باشد .

كنتاكتور تابلو برق

كنتاكتورها و هاديها باید گونه ای انتخاب گردد كه جريان بارنامي را به حالت مداوم تحمل نماید و آسيب به آن نرسد.

بالا رفتن درجه حرارت كنتاكتور نبايد از مقدار معینی بالاتر رود .

كنتاكتور باید داراي پايداري لازم در شرايط محیط كاری باشد .

كنتاكتور همچنین بايد علاوه بر تيغه هاي فرمان شامل تيغه هاي اصلي نيز باشد .

فنرهاي عمل کننده بايد زنگ نزده و خورده نشده باشد.

كليدهاي اتو ماتيك و فيوزهاي كارکردي در تابلو برق

كليد هاي مينياتوري موجود در تابلو برق

بايد از نوع حرارتي مغناطيسي باشد و استقامت كافي در برابر جريان نامي داشته باشد.

درجه حفاظت كليد با درجه حفاظت تابلو هم خواني داشته باشد .

بدنه كليد بايستي به صورتي باشد كه جريان اتصال كوتاه به صورت مداوم تحمل كند.

ویژگی های كليد بايد به حالت خوانا بر روي آن مشخص گردد .

شينه های تابلو برق

اندازه ی ظرفيت الكتريكي شينه فاز نبايد از 150 درصد شدت جريان اسمي كليد درجه یک تغذيه كننده تابلو برق پایین تر باشد .

شينه بايد به ترتيب با رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي باشد .

شينه بايد حالتی طراحي شود كه تحمل اتصال كوتاه را داشته باشد

تابلو برق

سيم كشي تابلو برق

سيم كشي کردن فشار ضعيف و فرمان تابلو برق نبايد از سيم نمره 2 پایین تر باشد .

اندازه ی ولتاژ تحمل سيم ها بايد 1000 ولت باشد .

بر طبق استاندارد شماره 1928 مؤسسه ی استاندارد و تحقيقات صنعتي

بخش هاي كنترل كيفيت تابلو برق

در اين طرح توليدي با توجه به حساسيت بخش ها ما دو بخش كنترل قرار مي دهيم .

بخش كنترل مونتاژ بدنه تابلو برق 

در اين قسمت تمام قطعات و عمليات صورت گرفته روي آن ها مورد توجه قرار مي گيرد كه به عنوان مثال ،خم ها در زاويه و اندازه طراحي شده بايد حضور داشته باشد و همچنين بعدهای آنها بر طبق نقشه انجام گیرد و همچنين قطعاتي مانند درب به راحتي باز و بسته شوند و هيچ گونه درگيري نداشته باشد و تمام قطعات در جاي خود به صورت محكم بسته شده و ثابت قرار گرفته باشند .

در حالت كلي با در نظر گرفتن اين مطلب كه (خطا در ساخت) قطعه های فلزي منجر به مونتاژ نشدن تابلو برق مي گردد . براي تمامي قسمت های كاري آن نمي توان نوسان در نظر گرفت ولي در حالت كلي براي قسمت هاي خم يا اتصالات تا 3 درصد نوسان مورد توجه است ضايعات اين قسمت قابل قبول و برگرداندن به سيستم نبوده و جزء ( ضايعاتآهنيپذیرفته مي شود

 بخش مونتاژ الكتريكي در درون تابلو برق

در اين قسمت بخش ها بعد از تكميل شدن تحت تست قرار مي گيرد كه اين تست مشتمل بر كنترل اتصالات قسمت فرمان معابر به وسیله ی ( اهم متر ) و همچنين كنترل اتصالات شينه ها و اتصالات زمين مي باشد . با در نظر گرفتن اين مطلب كه جريان تغذيه اين تابلو برق ها بالا مي باشد بايستی اين كنترل به دقت صورت گیرد و خطایی نداشته باشد . کمترين خطا در اين قسمت باعث به خطر افتادن جان مردم و از بين رفتن ابزار آلات گران قيمت مصرف کننده ها مي شود .

قطعات استفاده شده در اين تابلو برق ها هم بايد استاندارد و داراي برچسب كنترل كيفيت باشد.

ابزار آلات مورد استفاده براي توليد محصول   

دستگاه برش گيوتين لنگ

از اين ابزار به منظور بریدن ورقه ها تا ضخامت2.5mmمورد استفاده قرار می گیرد كه در ابعاد2*1*2mمي باشد تنظيم نمودن دیگر قطعات مورد استفاده تحت برش در اين ابزار از فكهايي كه بر روي آن ساخته شده استفاده مي شود .سيستم راه اندازي آن به وسیله ی فرمان الكتريكي  است و موتور راه انداز آن يك موتور سه فاز2.2kwكيلو وات مي باشد . اين ابزار در هر ماه يكبار نیاز به بررسی دارد كه اين وظیفه به وسیله ی كارگر ماهر بخش انجام مي گيرد . سرعت كار اين دستگاه ثابت و هر مرحله برش ( بدون محاسبه زمان اندازه گيري ) را در5secثانيه صورت می گیرد . اين ابزار ساخت تابلو برق داخل كشور مي باشد و داراي كيفيت برابر با نمونه های خارجي مي باشد .

پانچ تني

از اين ابزار به دلیل سوراخ كردن قطعه های كوچكتر تا قطر2mmمورد استفاده قرار می گیرد اين ابزار داراي بعد های0.6*0.6*2mمي باشد . نحوه ی اثر گذاري در اين ابزار مانند پانچ12تني متغيير است اين ابزار به وسیله ی يك موتور1.5kwكيلو واتي سه فاز، راه اندازي می گردد و به وسیله ی ( فرمان مكانيكي ) كار مي كند . نوسان اين پانچ با توجه به دقت ساخت قالبهاست كه البته در حدود صفر می باشد . اين ابزار هر سه ماه يكبار سرويس كاري صفر است . اين ابزار هر سه ماه يكبار سرويس كاري مي گردد كه مشتمل بر گريس كاري بخش هاي گريس خور مي شود، سرعت تابلو برق اين دستگاه همانند پانچ12تني مي باشد . اين ابزار در داخل كشور ساخته مي شود.

تابلو برق

دريل دستي

از اين دريل به دلیل سوراخ كاري در بدنه ی تابلو برق و ساير بخش های آن در قسمت مونتاژ استفاده مي گردد . نحوه ی سوراخ كاري آن قابل تنظيم و با سرعت متوسطی كار مي كند اين ابزار داراي200 w وات قدرت مصرفي مي باشد . اين ابزار تقريبا به قطر ورقه ها در هر5 sec ثانيه مي تواند يك سوراخ بزند . اين ابزار ساخت كمپاني ( بوش آلمان ) مي باشد و ازتامین کنندگان داخل كشور قابل خريد است.

خم كن تابلو برق

از اين ابزار به دلیل فرم دادن قطعات به حالت دلخواه استفاده مي شود و اين ابزار داراي ابعاد2.5*1*2مي باشد . اين ابزار توسط موتور2.2kwكيلو وات پیاده سازی شده و سيستم راه اندازي و ( تنطيم زواياي ) آن به وسیله ی ( مدارات ديجيتالي ) مي باشد و سيستم حركت آن ( هيدروليكي )است. اين ابزار با توجه به تنظيم دقيق ديجيتالي آن تا%.5نوسان مي تواند باشد . اين ابزار در هر يك ماه يكبار بررسی مي شود كه مشتمل بر گريس كاري فكها و بررسی شلنگهاي رابط هيدروليكي مي باشد . سرعت عمل اين دستگاه براي ايجاد خم حدود4secثانيه مي باشد

دستگاه فرم دهي شمشها در تابلو برق

از اين ابزار براي برش ، سوراخكاري و خم كاري شمشها استفاده مي شود و بعد های آن2*2*1.5mمي باشد . اين ابزار های توسط موتور2.2 kw كيلو وات بكار مي گیرد كه براي قسمت خم كاري از ( مبدل هيدروليكي ) و براي قسمت سوراخ كاري از يك ( مبدل گيربكسي ) براي منتقل نمودن قدرت استفاده مي نماید. اين ابزار به حالت معمولی ماهي يكبار نياز به سرويس كاري هست كه شامل بازبيني ( شلنگهاي هيدروليكي ) و بازبيني بخش هيدروليكي و ( بخش گيربكسي ) كه براي سوراخ كاري مي باشد اين ابزار ساخت داخل كشور مي باشد.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ