لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
PI144K
Stamford PI144K Generator - 47kva

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144K
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 46.8kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 87.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224C
Stamford UCI224C Generator - 47kva

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 47kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224D
Stamford UCI224D Generator - 55kva

ژنراتور استمفورد 55 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 55kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 87.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224E
Stamford UCI224E Generator - 66kva

ژنراتور استمفورد 66 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 60kVA
توان اضطراری آلترناتور : 66kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 88.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224F
Stamford UCI224F Generator - 80kva

ژنراتور استمفورد 80 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 72.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 80kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224G
Stamford UCI224G Generator - 95kva

ژنراتور استمفورد 95 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI274D
Stamford UCI274D Generator - 130kva

ژنراتور استمفورد 130 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCDI274J
Stamford UCDI274J Generator - 250kva

ژنراتور استمفورد 250 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCDI274J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 230kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI444C
Stamford HCI444C Generator - 268kva

ژنراتور استمفورد 268 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 268kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI434D-444D
Stamford HCI434D-444D Generator - 346kva

ژنراتور استمفورد 346 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI434D/444D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 315kVA
توان اضطراری آلترناتور : 346kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI434E-444E
Stamford HCI434E-444E Generator - 400kva

ژنراتور استمفورد 400 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI434E/444E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 352kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
S4L1D-E4
Stamford S4L1D-E4 Generator - 1125kva

ژنراتور استمفورد 360-400 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : S4L1D-E4
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
HCI434F-444F
Stamford HCI434F-444F Generator - 450kva

ژنراتور استمفورد 450 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI 434F/444F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 450kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI534C-544C
Stamford HCI534C-544C Generator - 500kva

ژنراتور استمفورد 500 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI534C/544C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 451kVA
توان اضطراری آلترناتور : 501kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI534F-544F
Stamford HCI534F-544F Generator - 700kva

ژنراتور استمفورد 700 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI534F/544F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 620kVA
توان اضطراری آلترناتور : 738kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI634H
Stamford HCI634H Generator - 1000kva

ژنراتور استمفورد 1000 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634H
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 910kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1000kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI634J
Stamford HCI634J Generator - 1125kva

ژنراتور استمفورد 1125 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 1000kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1125kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI634K
Stamford HCI634K Generator - 1220kva

ژنراتور استمفورد 1220 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634K
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 1110kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1220kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/03/12 17:46
فرحناز برزگرحسینی
سلام خسته نباشید. قیمت ژنراتر گازی استمفورد سری HC 1734 G-CC با قدرت 1000KVA رو میخواستم.
 
مدیر سایت
سلام و عرض ادب سرکار خانوم برزگر حسینی، کارشناسان فروش در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد