سمپاش موتوری و پشتی | آبیاران

 

سمپاش 400 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد

سمپاش13

 

سمپاش 400 لیتری بوم 10 متری سوار شونده

 تمامی اجزا و قطعات ساخت  ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.

سمپاش15

 

 

 

سمپاش 600 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد

سمپاش12

 

 

سمپاش 600 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل ساخت ایتالیا می باشد ناوزل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد

 

سمپاش3

 

سمپاش 600 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.

سمپاش16

 

سمپاش 600 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

 

سمپاش18

 

 

 

سمپاش 800 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت شرکت اوناللار ترکیه می باشد و ناوزل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد

سمپاش 800

 

سمپاش 800 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل ساخت ایتالیا می باشد ناوزل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد

سمپاش2

 

سمپاش 800 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.

سمپاش17

 

سمپاش 800 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش19

 

سمپاش 800 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع باز و بسته شدن کامل بوم بوم از طریق جک های هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش20

 

 

سمپاش 1000 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت  ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل ساخت ایتالیا می باشد ناوزل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد

سمپاش4

سمپاش 1000 لیتری توربو باغی کششی

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد

سمپاش10

 

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش22

 

 

سمپاش 1000 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع باز و بسته شدن کامل بوم بوم از طریق جک های هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش21

 

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش24

 

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش27

 

سمپاش 2000 لیتری توربو باغی کششی

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد

سمپاش11

 

سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش23

سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

تمامی اجزا و قطعات ساخت ترکیه می باشد و ناوزل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود

سمپاش26

 

 

انواع سمپاش پشتی

سمپاش پشتی موتوری بنزینی مارک Stream

123456 copy copy 

(kg) وزن

مصرف سوخت

(g/kw.h)

(kw) توان

/دور در دقیقه

دامنه عملکرد

(m)

ظرفیت مخزن

(Liter)

مدل
12.5 1030 2.6/5600 15 12 WFB18AC-3
11 530 1.18/5000 11 16 WFB18AC-4
12.5 1030 2.6/5600 15 20 WFB18AC-5
11 530 1.18/5000 11 20 WFB18AC-9

 

 

solo

 نام مدل  حجم مخزن 
سمپاش پشتی خرطومی استریم  WFB10AC 20L 
 سمپاش پشتی خرطومی طرح Solo Solo423 16L 
 سمپاش پشتی خرطومی farmot    20L
 سمپاش پشتی لانسی farmot   20L 
سمپاش پشتی لانسی کوماتسو  900K 20L 
 سمپاش پشتی لانسی هندا هوتن چهار زمانه   20L 

 

انواع سمپاش موتوری

 

سمپاش موتوری چرخدار

 

انواع سمپاش موتور چرخدار

· مجهز به موتورهای با دور پایین جهت افزایش قدرت و كاهش استهلاك موتور

· مناسب برای باغات میوه ، مزارع و واحد های دامداری و مرغداری

· مجهز به پمپ های   پیستونی ( لوشانگ تایوان )

· مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی- 110 یا 215 لیتری

· دارای سیستم همزن هیدرولیكی

 

سمپاش موتوری زنبه ای

 

انواع سمپاش موتوری زمبه ای

·      مجهز به موتورهای با دور پایین جهت افزایش قدرت و كاهش استهلاك موتور

·      حمل و نقل آسان و مناسب برای مناطق كوهستانی و صعب العبور

·      مجهز به پمپ های   پیستونی ( لوشانگ تایوان )

·      دارای سیستم همزن هیدرولیكی

 

موتور سمپاش شاسی
روبین ژاپن لوشانگ اصل فرغونی 3 چرخ
روبین تایوان رینو پاور 30 بار فرغونی 2 چرخ
کاوازاکی تایوان لوشانگ اصل فرغونی 3 چرخ
هندا چینی GX200 رینو پاور 30 بار زنبه ای
هندا چینی GX160 رینو پاور 30 بار زنبه ای

 

 

لانس و شیلنگ

 

نام
لانس اوریب پاش کوچک 
 لانس صاف پاش کوچک 
لانس اوریب پاش بزرگ 
 لانس اوریب پاش بزرگ
شیلنگ رینو پاور 10 سنگاپور 45 متری
شیلنگ رینو پاور 8,5 سنگاپور 45 متری
شیلنگ بلودرای 8,5 کره 45 متری
شیلنگ برجیستون 8,5 چین 45 متری

 

 

سم پاش لوشانگ

 

سم پاش کوله ای موتوری با موتور روبین  الکتروسمپاش (برقی) لوشانگ 

 

سمپاش لوشانگ

LS 937A LS 906 LS- 22 ,LS- 30

 

 

محصولات لوشانگ

مدل
مشخصات
LU SHYOMG LS 906
الکترو سمپاش (برقی) 30 بار 8 لیتر در دقیقه
LU SHYOMG LS 22
سم پاش 30 بار 19 لیتر در دقیقه
LU SHYOMG LS 30
سم پاش 30 بار 34 لیتر در دقیقه
LU SHYOMG LS 545
سم پاش 40 بار 73 لیتر در دقیقه پشت تراکتوری
LU SHYOMG LS 557
سم پاش 30 بار 133 لیتر در دقیقه پشت تراکتوری
LU SHYOMG LS 937A
سم پاش کوله ای موتوری با موتور روبین
LU SHYOMG LS 716
سم پاش کوله ای دستی
LU SHYOMG LS 908
موتور پمپ سم پاش 30 بار 8 لیتر در دقیقه
LU SHYOMG LS 705
پمپ مه پاش برقی 70 بار 5 لیتر در دقیقه
LU SHYOMG LS 708
پمپ مه پاش برقی 70 بار 8 لیتری در دقیقه

 

 

 لیست پمپ های سمپاش پشت تراکتور مارک Annovi Reverberi ساخت ایتالیا

 

 پمپ سمپاش دیافراگمی Annovi

پمپ سمپاش دیافراگمی Annovi

پمپ سمپاش دیافراگمی Annovi

پمپ سمپاش دیافراگمی Annovi

 

 

  دور موتور

(rpm)

 آبدهی

(l/min)

 فشار

(bar)

 توان

(Hp)

  مدل

550

34.7

40

 3.1

AR303

 550

54.1

 40

5.6

AR503

550

70

50

 7.3

AR713

550

79.9

 80

8.8

AR813

550

88.7

50

 9.1

AR903

 550

113

50

 13.3

 BHS120

 550

142.6

50

 16.3

BHS150

 

 

سمپاش پشتی موتوري بنزینی مارك STREAM ساخت چین

(kg) وزن مصرف سوخت(g/kw.h) (kw) تواندوردردقیقه دامنه عملکرد(m) ظرفیتمخزن
(Liter)
مدل
12.5 1030 2.6/5600 15 12 WFB18AC-3
11 530 1.18/5000 11 16 WFB18AC-4
12.5 1030 2.6/5600 15 20 WFB18AC-5
11 530 1.18/5000 11 20 WFB18AC-9

 

عنوان
سمپاش توربو پشت تراکتوری
سمپاش توربو با بوم 15 متری
سمپاش توربو باغی 2000 لیتری

سم پاش رینهو پاور (Rhino Power) و ماک (MAAK)

عنوان مدل نام
سمپاش 35 بار 22 لیتر در دقیقه RP 22 Rhino Power
سمپاش 35 بار 35 لیتر در دقیقه RP 35 Rhino Power
سمپاش 45 بار 100 لیتر در دقیقه RP 100 Rhino Power
سمپاش 45 بار 120 لیتر در دقیقه RP 120 Rhino Power
شیلنگ سم پاش 50 یاردی ، 150 بار سایز 10 م م Hose 10 Rhino Power
شیلنگ سم پاش 50 یاردی ، 140 بار سایز 8.5 م م Hose 8.5 Rhino Power
سم پاش پشتی پلاستیکی 20 لیتری NS 20 MAAK
سم پاش پشتی موتوری 25 لیتری WR 900 MAAK

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
حسین زاده
0990-509-5498
گفتگوی آنلاین
تماس با من