لوگوی آبیاران

قطعات پمپ

لیست قیمت قطعات پمپ

ردیف کدقطعه نام قطعه گروه محصول سایزقطعه مشخصات شرکت قیمت (ریال)
1 21007016 بست طبقات پمپ شناور 152/4 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 44,000
2 21007017 بست طبقات پمپ شناور 152/6 URD152/6(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 47,000
3 21007018 بست طبقات پمپ شناور 152/9 URD152/9(85)-GG at 6 C0303/2 پمپیران 54,000
4 21007019 بست طبقات پمپ شناور 152/11 URD152/11(85)-GG at 6E33/2 پمپیران 57,000
5 21007020 بست طبقات پمپ شناور 152/14 URD152/14(85)-GG at 6E53/2 پمپیران 62,000
6 21007021 بست طبقات پمپ شناور 152/17 URD152/17(85)-GG at 6E53/2 پمپیران 66,000
7 21007022 بست طبقات پمپ شناور 152/20 URD152/20(85)-GG at 6E73/2 پمپیران 71,000
8 21007026 بست طبقات پمپ شناور 193/2,345/1 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 70,000
9 21007027 بست طبقات پمپ شناور 193/3,293/2 UQH193/3(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 72,000
10 21007028 بست طبقات پمپ شناور 193/4,233/3 UQH193/4(115)-GG at 6E53/2 پمپیران 74,000
11 21007029 بست طبقات پمپ شناور 193/5 UQH193/5(115)-GG at 6E53/2 پمپیران 77,000
12 21007030 بست طبقات پمپ شناور 193/6,293/4 UQH193/6(115)-GG at 6E73/2 پمپیران 79,000
13 21007031 بست طبقات پمپ شناور 193/7 UQH193/7(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 81,000
14 21007032 بست طبقات پمپ شناور 193/8,233/6 UQH193/8(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 84,000
15 21007033 بست طبقات پمپ شناور 193/9,293/6 UQH193/9(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 86,000
16 21007034 بست طبقات پمپ شناور 193/10 UQH193/10(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 89,000
17 21007035 بست طبقات پمپ شناور 193/11,345/6 UQH193/11(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 91,000
18 21007036 بست طبقات پمپ شناور 193/12 UQH193/12(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 94,000
19 21007037 بست طبقات پمپ شناور 193/13,233/10 UQH 193/13(115)-GG at 7A 153/2 پمپیران 96,000
20 21007038 بست طبقات پمپ شناور 193/14 UQH 193/14(115)-GG at 7A 183/2 پمپیران 98,000
21 21007039 بست طبقات پمپ شناور 193/15 UQH 193/15(115)-GG at 7A 183/2 پمپیران 101,000
22 21007046 بست طبقات پمپ شناور 233/2 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 71,000
23 21007047 بست طبقات پمپ شناور 233/4 UQH233/4(115)-GG at 6E73/2 پمپیران 78,000
24 21007048 بست طبقات پمپ شناور 233/5 UQH233/5(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 81,000
25 21007049 بست طبقات پمپ شناور 233/7,345/5 UQH233/7(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 87,000
26 21007050 بست طبقات پمپ شناور 233/8 UQH233/8(115)-GG at 7A153/2 پمپیران 90,000
27 21007051 بست طبقات پمپ شناور 233/9,293/8 UQH233/9(115)-GG at 7A183/2 پمپیران 93,000
28 21007053 بست طبقات پمپ شناور 233/12 UQH233/12(115)-GG at 7A223/2 پمپیران 103,000
29 21007054 بست طبقات پمپ شناور 233/13 UQH233/13(115)-GG at 7A223/2 پمپیران 105,000
30 21007065 بست طبقات پمپ شناور 293/3 UQH293/3(129)-GG at 7A113/2 پمپیران 76,000
31 21007066 بست طبقات پمپ شناور 293/5 UQH293/5(129)-GG at 7A183/2 پمپیران 82,000
32 21007067 بست طبقات پمپ شناور 293/7 UQH293/7(129)-GG at 8A243/2 پمپیران 89,000
33 21007068 بست طبقات پمپ شناور 293/9 UQH293/9(129)-GG at 9A303/2 پمپیران 96,000
34 21007069 بست طبقات پمپ شناور 293/11 UQH293/11(129)-GG at 9A373/2 پمپیران 103,000
35 21007070 بست طبقات پمپ شناور 293/12 UQH293/12(129)-GG at 9A453/2 پمپیران 107,000
36 21007071 بست طبقات پمپ شناور 293/13 UQH 293/13(129)-GG- at 9A553/2 پمپیران 111,000
37 21007072 بست طبقات پمپ شناور 293/10 UQH293/10(129)-GG at 9A373/2 پمپیران 100,000
38 21007077 بست طبقات پمپ شناور 345/3 UQN345/3(163.5)-GG at 7A223/2 پمپیران 78,000
39 21007078 بست طبقات پمپ شناور 345/4 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 83,000
40 21007079 بست طبقات پمپ شناور 345/7 UQN345/7(163.5)-GG at 9A553/2 پمپیران 193,000
41 21007080 بست طبقات پمپ شناور 345/8 UQN345/8(163.5)-GG at 9A623/2 پمپیران 200,000
42 21007081 بست طبقات پمپ شناور 345/9 UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 207,000
43 21007082 بست طبقات پمپ شناور 345/10 UQH193/17(115)-GG-at 7A 223/2 پمپیران 214,000
44 21007083 بست طبقات پمپ شناور 345/11 UQN345/11(163.5)-GG at 10A923/2 پمپیران 221,000
45 21007084 بست طبقات پمپ شناور 345/12 UQN345/12(163.5)-GG at 10A923/2 پمپیران 229,000
46 21007085 بست طبقات پمپ شناور 345/13 UQN345/13(163.5)-GG at 10A1103/2 پمپیران 236,000
47 21016302 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 32-160 EN 32-160 (69)-G-1 persia 1,432,000
48 21016303 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 32-200 EN 32-200 (09)-G-1 persia 1,568,000
49 21016304 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 32-250 32-250 نوید موتور 1,842,000
50 21016305 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 40-125 EN 40-125 (39)-G-1 persia 1,423,000
51 21016306 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 40-160 EN 40-160 (69)-G-1 persia 1,472,000
52 21016307 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 40-200 EN 40-200 (09)-G-1 persia 1,946,000
53 21016308 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 40-250 40-250 نوید موتور 2,116,000
54 21016309 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 40-315 40-315 نوید موتور 2,539,000
55 21016311 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 50-160 EN 50-160 (69)-G-1 persia 1,839,000
56 21016312 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 50-200 EN 50-200 (09)-G-1 persia 2,110,000
57 21016313 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 50-250 50-250 نوید موتور 2,248,000
58 21016314 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 50-315 50-315 نوید موتور 2,672,000
59 21016315 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-125 EN 65-125 (39)-G-1 persia 2,062,000
60 21016316 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-160 EN 65-160 (69)-G-1 persia 2,206,000
61 21016317 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-200 EN 65-200 (09)-G-1 persia 2,488,000
62 21016318 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-250 65-250 نوید موتور 2,662,000
63 21016319 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-315 65-315 نوید موتور 2,926,000
64 21016320 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 80-160 EN 80-160 (69)-G-1 persia 2,586,000
65 21016321 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 80-200 80-200 نوید موتور 2,814,000
66 21016322 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 80-250 80-250 نوید موتور 3,166,000
67 21016323 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 80-315 80-315 نوید موتور 3,515,000
68 21016324 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 80-400 80-400 نوید موتور 4,001,000
69 21016325 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 100-160 EN 100-160 (69)-G-1 persia 2,890,000
70 21016326 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 100-200 100-200 نوید موتور 3,048,000
71 21016327 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 100-250 100-250 نوید موتور 3,715,000
72 21016328 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 100-315 100-315 نوید موتور 4,315,000
73 21016329 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 100-400 100-400 نوید موتور 5,347,000
74 21016330 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 125-250 125-200 نوید موتور 4,433,000
75 21016331 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 125-250 125-250 نوید موتور 4,836,000
76 21016332 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 125-315 125-315 نوید موتور 6,600,000
77 21016333 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 125-400 125-400 نوید موتور 6,371,000
78 21016334 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 150-200 150-200 نوید موتور 8,463,000
79 21016335 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 150-250 150-250 نوید موتور 7,654,000
80 21016336 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 150-315 150-315 نوید موتور 6,887,000
81 21016337 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 150-400 150-400 نوید موتور 9,477,000
82 21016338 محفظه حلزونی اتا آلت 300-500 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 47,235,000
83 21016342 محفظه حلزونی اتا آلت 125-50/2 EA 125-50/2 (05)-G-1= پمپیران 10,893,000
84 21016343 محفظه حلزونی اتا آلت 150-50 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 15,740,000
85 21016344 محفظه حلزونی اتا آلت 200-23 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 13,018,000
86 21016345 محفظه حلزونی اتا آلت 200-33 EA 200-33 (30)-G-1 پمپیران 18,574,000
87 21016346 محفظه حلزونی اتا آلت 200-40 EA 200-40 (05)-G-1 پمپیران 18,235,000
88 21016347 محفظه حلزونی اتا آلت 200-50 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 24,255,000
89 21016348 محفظه حلزونی اتا آلت 250-29 EA 250-29 (90)-G-1 پمپیران 18,599,000
90 21016350 محفظه حلزونی اتا آلت 250-40 EA 250-40 (05)-G-1 پمپیران 21,603,000
91 21016351 محفظه حلزونی اتا آلت 250-50 EA 250-50 (00)-G-1 پمپیران 30,551,000
92 21016352 محفظه حلزونی اتا آلت 300-35 EA 300-35 (45)-G-1 پمپیران 31,926,000
93 21016517 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 65-200 L EN 65-200L(90)-G-1 persia 2,488,000
94 21017002 پروانه چدنی گريز ازمرکز Dia. 169x5 EN 32-160 (69)-G-1 persia 350,000
95 21017003 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x4 EN 32-200 (09)-G-1 persia 563,000
96 21017004 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x6 32-250 نوید موتور 704,000
97 21017005 پروانه چدنی گريز ازمرکز 139x10 EN 40-125 (39)-G-1 persia 231,000
98 21017006 پروانه چدنی گريز ازمرکز 169x9.5 EN 40-160 (69)-G-1 persia 420,000
99 21017007 پروانه چدنی گريز ازمرکز Dia. 209x6 EN 40-200 (09)-G-1 persia 532,000
100 21017008 پروانه چدنی گريز ازمرکز Dia. 259x7 40-250 نوید موتور 690,000
101 21017009 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x8 40-315 نوید موتور 900,000
102 21017011 پروانه چدنی گريز ازمرکز 169x11 EN 50-160 (69)-G-1 persia 411,000
103 21017012 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x8 EN 50-200 (09)-G-1 persia 621,000
104 21017013 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x5 50-250 نوید موتور 728,000
105 21017014 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x8 50-315 نوید موتور 1,181,000
106 21017015 پروانه چدنی گريز ازمرکز 139x24 EN 65-125 (39)-G-1 persia 335,000
107 21017016 پروانه چدنی گريز ازمرکز 169x21 EN 65-160 (69)-G-1 persia 579,000
108 21017017 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x17 EN 65-200 (09)-G-1 persia 670,000
109 21017018 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x14 65-250 نوید موتور 774,000
110 21017019 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x10 65-315 نوید موتور 1,074,000
111 21017020 پروانه چدنی گريز ازمرکز 169x27 EN 80-160 (69)-G-1 persia 639,000
112 21017021 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x23 80-200 نوید موتور 611,000
113 21017022 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x18 80-250 نوید موتور 822,000
114 21017023 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x14 80-315 نوید موتور 1,100,000
115 21017024 پروانه چدنی گريز ازمرکز 404x12 80-400 نوید موتور 1,780,000
116 21017025 پروانه چدنی گريز ازمرکز 169x42 EN 100-160 (69)-G-1 persia 609,000
117 21017026 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x29 100-200 نوید موتور 632,000
118 21017027 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x19 100-250 نوید موتور 822,000
119 21017028 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x19 100-315 نوید موتور 1,272,000
120 21017029 پروانه چدنی گريز ازمرکز 404x16 100-400 نوید موتور 1,985,000
121 21017030 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x40 125-200 نوید موتور 689,000
122 21017031 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x33 125-250 نوید موتور 1,019,000
123 21017032 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x22 125-315 نوید موتور 1,130,000
124 21017033 پروانه چدنی گريز ازمرکز 404x21 125-400 نوید موتور 2,226,000
125 21017034 پروانه چدنی گريز ازمرکز 209x66 150-200 نوید موتور 921,000
126 21017035 پروانه چدنی گريز ازمرکز 259x47 150-250 نوید موتور 1,117,000
127 21017036 پروانه چدنی گريز ازمرکز 319x33 150-315 نوید موتور 1,157,000
128 21017037 پروانه چدنی گريز ازمرکز 404x28 150-400 نوید موتور 1,996,000
129 21017038 پروانه چدنی اتا آلت 520x59 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 7,559,000
130 21017043 پروانه چدنی اتا آلت 405x16 125-50/2 پمپیران 2,409,000
131 21017044 پروانه چدنی اتا آلت 330x22 125-50/2 پمپیران 1,898,000
132 21017045 پروانه چدنی اتا آلت 500x20 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 4,062,000
133 21017046 پروانه چدنی اتا آلت 230x65 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 1,978,000
134 21017047 پروانه چدنی اتا آلت 330x50 EA 200-33 (30)-G-1 پمپیران 2,472,000
135 21017048 پروانه چدنی اتا آلت 405x38 EA 200-40 (05)-G-1 پمپیران 2,862,000
136 21017049 پروانه چدنی اتا آلت 500x32 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 4,545,000
137 21017050 پروانه چدنی اتا آلت 290x80 EA 250-29 (90)-G-1 پمپیران 2,683,000
138 21017052 پروانه چدنی اتا آلت 405x58 EA 250-40 (05)-G-1 پمپیران 2,984,000
139 21017053 پروانه چدنی اتا آلت 500x43 EA 250-50 (00)-G-1 پمپیران 4,919,000
140 21017054 پروانه چدنی اتا آلت 345x97.5 EA 300-35 (45)-G-1 پمپیران 3,462,000
141 21017517 پروانه چدنی گريز ازمرکز 190X17 EN 65-200L(90)-G-1 persia 610,000
142 21018001 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 32,40/125 EN 40-125 (39)-G-1 persia 302,000
143 21018002 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 32,40/160 EN 32-160 (69)-G-1 persia 347,000
144 21018003 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 32/200 EN 32-200 (09)-G-1 persia 512,000
145 21018004 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 32,40,50/250 50-250و40و32 نوید موتور 785,000
146 21018005 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 40/200 EN 40-200 (09)-G-1 persia 502,000
147 21018006 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 40~~80/315 80-315و65و50و40 نوید موتور 1,232,000
148 21018007 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 50,65/125 EN 50-125 (39)-G-1 persia 320,000
149 21018008 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 50/160 EN 50-160 (69)-G-1 persia 402,000
150 21018009 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 50/200 EN 50-200 (09)-G-1 persia 457,000
151 21018010 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 65,80/160 EN 65-160 (69)-G-1 persia 411,000
152 21018011 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 65/200 EN 65-200 (09)-G-1 persia 564,000
153 21018012 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 65/250 65-250 نوید موتور 959,000
154 21018013 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 80,100/200 100-200و80 نوید موتور 548,000
155 21018014 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 80,100/250 100-250و80 نوید موتور 913,000
156 21018015 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 80,100/400 100-400و80 نوید موتور 2,008,000
157 21018016 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 100/160 EN 100-160 (69)-G-1 persia 439,000
158 21018017 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 100/315 100-315 نوید موتور 1,381,000
159 21018018 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 125/200 125-200 نوید موتور 694,000
160 21018019 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 125/250 125-250 نوید موتور 905,000
161 21018020 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 125/315 125-315 نوید موتور 1,324,000
162 21018021 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 125/400 125-400 نوید موتور 2,048,000
163 21018022 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 150/200 150-200 نوید موتور 776,000
164 21018023 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 150/250 150-250 نوید موتور 877,000
165 21018024 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 150/315 150-315 نوید موتور 1,238,000
166 21018025 سرپوش محفظه گريز ازمرکز 150/400 150-400 نوید موتور 1,905,000
167 21018026 سرپوش محفظه اتا آلت 300/500 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 11,773,000
168 21020001 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 25-125 EN 40-125 (39)-G-1 persia 957,000
169 21020002 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 25-160 EN 32-160 (69)-G-1 persia 1,058,000
170 21020003 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 25-200 EN 32-200 (09)-G-1 persia 1,103,000
171 21020004 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 25-250 25-250 نوید موتور 1,217,000
172 21020005 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 35-160 EN 100-160 (69)-G-1 persia 1,263,000
173 21020006 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 35-200 35-200 نوید موتور 1,448,000
174 21020007 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 35-250 35-250 نوید موتور 1,589,000
175 21020008 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 35-315 35-315 نوید موتور 1,871,000
176 21020009 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 45-315 45-315 نوید موتور 2,031,000
177 21020010 محفظه ياتاقان گريز ازمرکز 45-400 45-400 نوید موتور 2,654,000
178 21020011 محفظه ياتاقان اتا آلت 300-500 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 12,167,000
179 21020042 پايه ياتاقان اتا آلت 45-300   پمپیران 4,495,000
180 21020043 پايه ياتاقان اتا آلت 55-400 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 9,172,000
181 21021001 درپوش ياتاقان گريز ازمرکز 25 25 في نوید موتور 62,000
182 21021002 درپوش ياتاقان گريز ازمرکز 35 35 في نوید موتور 82,000
183 21021004 درپوش ياتاقان اتا آلت 125-50/2 125-50/2 پمپیران 299,000
184 21021005 درپوش ياتاقان اتا آلت 250-29 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 340,000
185 21021006 درپوش ياتاقان اتا آلت 125-50/2 125-50/2 پمپیران 307,000
186 21021007 درپوش ياتاقان اتا آلت 250-29 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 442,000
187 21021008 درپوش ياتاقان اتا آلت 250-50 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 453,000
188 21021010 درپوش ياتاقان اتا آلت 300-500 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 743,000
189 21021013 درپوش ياتاقان گريز ازمرکز 45 45في نوید موتور 132,000
190 21021021 درپوش بازديد اتا آلت 200-50 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 340,000
191 21021022 درپوش بازديد اتا آلت 250-50 EA 250-50 (00)-G-1 پمپیران 366,000
192 21022001 قطعه عينكي گريز ازمرکز 25 EN 32-160 (69)-G-1 persia 49,000
193 21022002 قطعه عينكي گريز ازمرکز 30 30  ب نوید موتور 53,000
194 21022003 قطعه عينكي گريز ازمرکز 40 40  ب نوید موتور 64,000
195 21022004 قطعه عينكي گريز ازمرکز 50 50  ب نوید موتور 84,000
196 21022005 قطعه عينكي فشارقوي 45 EA 100-50/2 (05)-G-1= persia 69,000
197 21022006 قطعه عينكي فشارقوي 60 60  ب پمپیران 132,000
198 21022007 قطعه عينكي اتا آلت 66 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 159,000
199 21022008 قطعه عينكي اتا آلت 300-500 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 400,000
200 21024001 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x39 EN 40-125 (39)-G-1 persia 60,000
201 21024002 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x59 EN 32-160 (69)-G-1 persia 84,000
202 ######## پايه گونيا گريز ازمرکز 110x87 110-87 نوید موتور 101,000
203 21024004 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x107 EN 65-200 (09)-G-1 persia 175,000
204 21024005 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x101 110-101   (80-200) نوید موتور 121,000
205 21024006 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x121 110-121   (100-200) نوید موتور 155,000
206 21024007 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x171 110-171   (125-200) نوید موتور 180,000
207 21024008 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x160 110-160(125-250,150-315) نوید موتور 178,000
208 21024009 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x195 110-195   (150-400) نوید موتور 190,000
209 21024011 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x115 110-115(65-315و100-2= 50) نوید موتور 120,000
210 21024012 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x140 110-140   (100-315) نوید موتور 129,000
211 21024013 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x110 110-110   (65-250) نوید موتور 108,000
212 21024015 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x190 190*110 نوید موتور 190,000
213 21024016 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x200 200*110 نوید موتور 200,000
214 21024017 پايه گونيا اتا آلت 100x435 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 1,164,000
215 21024018 پايه گونيا گريز ازمرکز 110x135 125-400 (130*110) نوید موتور 129,000
216 21025001 محور گريز ازمرکز Dia.32x379 EN 32-160 (69)-G-1 persia 229,000
217 21025002 محور گريز ازمرکز Dia.32x395 25 في (395*32)في persia 229,000
218 21025003 محور گريز ازمرکز Dia.45x520 35 في (520*45)في persia 411,000
219 21025004 محور گريز ازمرکز Dia.60x586 45 في (586*60)في نوید موتور 844,000
220 21025005 محور اتا آلت Dia.78x798 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 4,090,000
221 21025007 محور گريز ازمرکز Dia.32x395 EN 65-200L(90)-G-1 persia 229,000
222 21025012 محور اتا آلت Dia.58x789 EA 125-50/2 (05)-G-1 پمپیران 1,820,000
223 21025013 محور اتا آلت Dia.58x755 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 1,657,000
224 21025014 محور اتا آلت Dia.68x954 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 3,224,000
225 21025015 محور اتا آلت Dia.78x954 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 4,199,000
226 21025064 محور پمپ شناور Dia.30x311 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 791,000
227 21025066 محور پمپ شناور Dia.30x399 URD152/6(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 839,000
228 21025069 محور پمپ شناور Dia.30x531 URD152/9(85)-GG at 6 C0303/2 پمپیران 942,000
229 21025071 محور پمپ شناور Dia.30x619 URD152/11(85)-GG at 6E33/2 پمپیران 1,053,000
230 21025074 محور پمپ شناور Dia.30x751 URD152/14(85)-GG at 6E53/2 پمپیران 1,297,000
231 21025077 محور پمپ شناور Dia.30x883 URD152/17(85)-GG at 6E53/2 پمپیران 1,552,000
232 21025080 محور پمپ شناور Dia.30x1015 URD152/20(85)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,850,000
233 21025082 محور پمپ شناور Dia.36x292 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 943,000
234 21025083 محور پمپ شناور Dia.36x336 UQH193/3(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 966,000
235 21025084 محور پمپ شناور Dia.36x380 UQH193/4(115)-GG at 6E53/2 پمپیران 989,000
236 21025085 محور پمپ شناور Dia.36x424 UQH193/5(115)-GG at 6E53/2 پمپیران 1,019,000
237 21025086 محور پمپ شناور Dia.36x468 UQH193/6(115)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,050,000
238 21025087 محور پمپ شناور Dia.36x512 UQH193/7(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 1,111,000
239 21025088 محور پمپ شناور Dia.36x556 UQH193/8(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 1,156,000
240 21025089 محور پمپ شناور Dia.36x614 UQH193/9(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 1,215,000
241 21025090 محور پمپ شناور Dia.36x658 UQH193/10(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 1,248,000
242 21025091 محور پمپ شناور Dia.36x702 UQH193/11(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 1,308,000
243 21025092 محور پمپ شناور Dia.36x746 UQH193/12(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 1,533,000
244 21025102 محور پمپ شناور Dia.36x318 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 886,000
245 21025103 محور پمپ شناور Dia.36x375.5 UQH233/3(115)-GG at 6E53/2 پمپیران 910,000
246 21025104 محور پمپ شناور Dia.36x433 UQH233/4(115)-GG at 6E73/2 پمپیران 959,000
247 21025105 محور پمپ شناور Dia.36x490.5 UQH233/5(115)-GG at 7A93/2 پمپیران 1,004,000
248 21025106 محور پمپ شناور Dia.36x561.5 UQH233/6(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 1,050,000
249 21025107 محور پمپ شناور Dia.36x619 UQH233/7(115)-GG at 7A133/2 پمپیران 1,096,000
250 21025108 محور پمپ شناور Dia.36x676.5 UQH233/8(115)-GG at 7A153/2 پمپیران 1,156,000
251 21025109 محور پمپ شناور Dia.36x734   پمپیران 1,217,000
252 21025110 محور پمپ شناور Dia.36x791.5 UQH233/10(115)-GG at 7A183/2 پمپیران 1,263,000
253 21025112 محور پمپ شناور Dia.36x906.5 UQH233/12(115)-GG at 7A223/2 پمپیران 1,346,000
254 21025113 محور پمپ شناور Dia.36x964 UQH233/13(115)-GG at 7A223/2 پمپیران 1,379,000
255 21025122 محور پمپ شناور Dia.30x372 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 776,000
256 21025123 محور پمپ شناور Dia.30x482 BPD271/3(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 807,000
257 21025124 محور پمپ شناور Dia.30x592 BPD271/4(97/92)-GG at 6E53/2 پمپیران 852,000
258 21025125 محور پمپ شناور Dia.30x702 BPD271/5(97/92)-GG at 6E53/2 پمپیران 898,000
259 21025126 محور پمپ شناور Dia.30x812 BPD271/6(97/92)-GG at 6E73/2 پمپیران 943,000
260 21025127 محور پمپ شناور Dia.30x922 BPD271/7(97/92)-GG at 6E73/2 پمپیران 989,000
261 21025128 محور پمپ شناور Dia.30x1032 BPD271/8(97/92)-GG at 7A93/2 پمپیران 1,035,000
262 21025129 محور پمپ شناور Dia.30x1142 BPD271/9(97/92)-GG at 7A93/2 پمپیران 1,096,000
263 21025130 محور پمپ شناور Dia.34x1262 BPD271/10(97/92)-GG at 7A113/2 پمپیران 1,172,000
264 21025131 محور پمپ شناور Dia.34x1372 BPD271/11(97/92)-GG at 7A113/2 پمپیران 1,248,000
265 21025141 محور پمپ شناور Dia.28x1263 UQH293/15(129)-GG at 9A553/2 پمپیران 2,282,000
266 21025142 محور پمپ شناور Dia.36x329 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 822,000
267 21025143 محور پمپ شناور Dia.36x407 UQH293/3(129)-GG at 7A113/2 پمپیران 852,000
268 21025144 محور پمپ شناور Dia.36x472 UQH293/4(129)-GG at 7A153/2 پمپیران 883,000
269 21025145 محور پمپ شناور Dia.36x537 UQH293/5(129)-GG at 7A183/2 پمپیران 928,000
270 21025146 محور پمپ شناور Dia.36x602 UQH293/6(129)-GG at 7A223/2 پمپیران 959,000
271 21025147 محور پمپ شناور Dia.36x667 UQH293/7(129)-GG at 8A243/2 پمپیران 1,007,000
272 21025148 محور پمپ شناور Dia.40x808 UQH293/8(129)-GG at 9A303/2 پمپیران 1,369,000
273 21025149 محور پمپ شناور 40x873 UQH293/9(129)-GG at 9A303/2 پمپیران 1,430,000
274 21025150 محور پمپ شناور Dia.40x938 UQH293/10(129)-GG at 9A373/2 پمپیران 1,491,000
275 21025151 محور پمپ شناور Dia.40x1003 UQH293/11(129)-GG at 9A373/2 پمپیران 1,552,000
276 21025152 محور پمپ شناور Dia.40x1068 UQH293/12(129)-GG at 9A453/2 پمپیران 1,772,000
277 21025153 محور پمپ شناور Dia.42x1137 UQH 293/13(129)-GG- at 9A553/2 پمپیران 2,008,000
278 21025161 محور پمپ شناور Dia.40x316 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 913,000
279 21025162 محور پمپ شناور Dia.40x408 UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 پمپیران 959,000
280 21025163 محور پمپ شناور Dia.40x486 UQN345/3(163.5)-GG at 7A223/2 پمپیران 1,019,000
281 21025164 محور پمپ شناور Dia.40x640 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 1,096,000
282 21025165 محور پمپ شناور Dia.40x718 UQN345/5(163.5)-GG at 9A373/2 پمپیران 1,156,000
283 21025166 محور پمپ شناور Dia.40x795 UQN345/6(163.5)-GG at 9A453/2 پمپیران 1,217,000
284 21025167 محور پمپ شناور Dia.40x873 UQN345/7(163.5)-GG at 9A553/2 پمپیران 1,278,000
285 21025168 محور پمپ شناور Dia.40x951 UQN345/8(163.5)-GG at 9A623/2 پمپیران 1,369,000
286 21025169 محور پمپ شناور Dia.50x1047 UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 2,056,000
287 21025170 محور پمپ شناور Dia.50x1125 UQN345/10(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 2,152,000
288 21025171 محور پمپ شناور Dia.50x1203 UQN345/11(163.5)-GG at 10A923/2 پمپیران 2,533,000
289 21025172 محور پمپ شناور Dia.50x1281 UQN345/12(163.5)-GG at 10A923/2 پمپیران 2,509,000
290 21025173 محور پمپ شناور Dia.50x1359 UQN345/13(163.5)-GG at 10A1103/2 پمپیران 2,705,000
291 21025182 محور پمپ شناور Dia.40x488 BPN374/2(154/150)-GGat 7A223/2 پمپیران 1,293,000
292 21025183 محور پمپ شناور Dia.45x745 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 1,518,000
293 21025184 محور پمپ شناور Dia.45x884 BPN374/4(154/150)-GGat 9A453/2 پمپیران 1,575,000
294 21025185 محور پمپ شناور Dia.45x1024 BPN374/5(154/150)-GGat 9A553/2 پمپیران 1,736,000
295 21025186 محور پمپ شناور Dia.45x1182 BPN374/6(154/150)-GGat 9A733/2 پمپیران 2,318,000
296 21025187 محور پمپ شناور Dia.45x1322 BPN374/7(154/150)-GGat 10A923/2 پمپیران 2,510,000
297 21025188 محور پمپ شناور Dia.45x1462 BPN374/8(154/150)-GGat 10A923/2 پمپیران 2,764,000
298 21025189 محور پمپ شناور Dia.50x1602 BPN374/9(154/150)-GGat 10A1103/2 پمپیران 3,688,000
299 21025190 محور پمپ شناور Dia.50x1742 BPN374/10(154/150)-GG at 10A1103/2 پمپیران 3,559,000
300 21025195 محور پمپ شناور Dia.45x1164 BPN374/6a(149/144)-GG at 9A623/2 پمپیران 2,318,000
301 21025202 محور پمپ شناور Dia.36x490 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 1,081,000
302 21025203 محور پمپ شناور Dia.36x620 BPH384/3(142/137)-GGat 7A223/2 پمپیران 1,107,000
303 21025204 محور پمپ شناور Dia.45x825 BPH384/4(142/137)-GGat 9A303/2 پمپیران 1,459,000
304 21025205 محور پمپ شناور Dia.45x956 BPH384/5(142/137)-GGat 9A373/2 پمپیران 1,638,000
305 21025206 محور پمپ شناور Dia.45x1085 BPH384/6(142/137)-GGat 9A453/2 پمپیران 1,894,000
306 21025207 محور پمپ شناور Dia.45x1215 BPH384/7(142/137)-GGat 9A553/2 پمپیران 2,069,000
307 21025208 محور پمپ شناور Dia.45x1345 BPH384/8(142/137)-GGat 9A623/2 پمپیران 2,443,000
308 21025209 محور پمپ شناور Dia.50x1496 BPH384/9(142/137)-GGat 9A733/2 پمپیران 3,243,000
309 21025210 محور پمپ شناور Dia.42x1623 BPH384/10(142/137)-GG at 9A733/2 پمپیران 3,208,000
310 21025221 محور پمپ شناور Dia.40x427 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 1,170,000
311 21025222 محور پمپ شناور Dia.45x661 BPN425/2(176/168)-GGat 9A 553/2 پمپیران 1,298,000
312 21025223 محور پمپ شناور Dia.50x839 BPN425/3(176/168)-GGat 9A 733/2 پمپیران 1,734,000
313 21025224 محور پمپ شناور Dia.50x999 BPN425/4(176/168)-GGat 10A 1103/2 پمپیران 1,803,000
314 21025225 محور پمپ شناور Dia.50x1159 BPN 425/5a(160/152)- GG at 10A 923/2 پمپیران 2,252,000
315 21025226 محور پمپ شناور Dia.54x1332 BPN425/6(176/168)-GGat 12A 1503/2 پمپیران 3,403,000
316 21025227 محور پمپ شناور Dia.54x1492 BPN425/7(176/168)-GGat 12A 1853/2 پمپیران 4,216,000
317 21025228 محور پمپ شناور Dia.55x1655 BPN425/8(176/168)-GGat 12B 2203/2 پمپیران 4,867,000
318 21025233 محور پمپ شناور Dia.45x821 BPN425/3a(170/162)-GG at 9A623/2 پمپیران 1,734,000
319 21025241 محور پمپ شناور Dia.40x505 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 1,263,000
320 21025242 محور پمپ شناور Dia.45x687 BPN435/2(189/183)-GGat 9A733/2 پمپیران 1,360,000
321 21025243 محور پمپ شناور Dia.45x852 BPN435/3(189/183)-GGat 10A1103/2 پمپیران 1,721,000
322 21025244 محور پمپ شناور Dia.50x1055 BPN435/4(189/183)-GGat 12A1503/2 پمپیران 2,213,000
323 21025245 محور پمپ شناور Dia.50x1220 BPN435/5(189/183)-GGat 12A1853/2 پمپیران 2,886,000
324 21025252 محور پمپ شناور Dia.40x670 BPN435/2(171/166)-GGat 9A 453/2 پمپیران 1,360,000
325 21025254 محور پمپ شناور Dia.45x1070 BRTS 435/4a (177/171= )at10A 1103/2 پمپیران 2,213,000
326 21025257 محور پمپ شناور Dia.64x1607 BRTS435/7a(183/177)- GG at 14B2203/2 پمپیران 4,445,000
327 21025261 محور پمپ شناور Dia.54x457 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 1,308,000
328 21025262 محور پمپ شناور Dia.54x649 BPN466/2(209/200)-GGat 10A1103/2 پمپیران 1,681,000
329 21025263 محور پمپ شناور Dia.54x852 BPN466/3(209/200)-GGat 12A1853/2 پمپیران 1,918,000
330 21025265 محور پمپ شناور Dia.64x1033 BPN466/4a(209/200)-GG at 14B2203/2 پمپیران 3,442,000
331 21025272 محور پمپ شناور Dia.54x632 BPN466/2a(174/165)-GG at 9A553/2 پمپیران 1,681,000
332 21025275 محور پمپ شناور Dia.64x1208 BQTS466/5a(207/197)- GG at 14B2603/2 پمپیران 4,563,000
333 21025281 محور پمپ شناور Dia.50x624 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 1,750,000
334 21025282 محور پمپ شناور Dia.54x875 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 2,510,000
335 21025290 محور پمپ شناور Dia.64x1558 BRVS486/5a(211/201)- GG at 14B3003/2 پمپیران 4,344,000
336 21025401 محور فشارقوي Dia.30x506 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 545,000
337 21025402 محور فشارقوي Dia.30x554 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 590,000
338 21025403 محور فشارقوي Dia.30x602 WKL 32/3(140)-GG-A-S-1 persia 636,000
339 21025404 محور فشارقوي Dia.30x650 WKL 32/4(140)-GG-A-S-1 persia 681,000
340 21025405 محور فشارقوي Dia.30x698 WKL 32/5(140)-GG-A-S-1 persia 727,000
341 21025406 محور فشارقوي Dia. 30x746 WKL 32/6(140)-GG-A-S-1 persia 772,000
342 21025407 محور فشارقوي Dia. 30x794 WKL 32/7(140)-GG-A-S-1 persia 818,000
343 21025408 محور فشارقوي Dia. 30x842 WKL 32/8(140)-GG-A-S-1 persia 864,000
344 21025409 محور فشارقوي Dia. 30x890 WKL 32/9(140)-GG-A-S-1 persia 909,000
345 21025410 محور فشارقوي Dia. 30x938 WKL 32/10(140)-GG-A- S1 persia 955,000
346 21025411 محور فشارقوي Dia. 30x986 WKL 32/11(140)-GG-A- S1 persia 1,013,000
347 21025412 محور فشارقوي Dia. 30x1034 WKL 32/12(140)-GG-A- S1 persia 1,059,000
348 21025413 محور فشارقوي Dia. 30x1082 WKL 32/13(140)-GG-A- S1 persia 1,104,000
349 21025414 محور فشارقوي Dia. 30x1130 WKL 32/14(140)-GG-A- S1 persia 1,150,000
350 21025415 محور فشارقوي Dia. 30x1178 WKL 32/15(140)-GG-A- S1 persia 1,195,000
351 21025416 محور فشارقوي Dia. 30x1226 WKL 32/16(140)-GG-A- S1 persia 1,241,000
352 21025417 محور فشارقوي Dia. 30x1274 WKL 32/17(140)-GG-A- S1 persia 1,286,000
353 21025431 محور فشارقوي Dia. 35x568 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 600,000
354 21025432 محور فشارقوي Dia. 35x623 WKL 50/2(165)-GG-A-S-1 persia 650,000
355 21025433 محور فشارقوي Dia. 35x678 WKL 50/3(165)-GG-A-S-1 persia 700,000
356 21025434 محور فشارقوي Dia. 35x733 WKL 50/4(165)-GG-A-S-1 persia 750,000
357 21025435 محور فشارقوي Dia. 35x788 WKL 50/5(165)-GG-A-S-1 persia 800,000
358 21025436 محور فشارقوي Dia. 35x843 WKL 50/6(165)-GG-A-S-1 persia 851,000
359 21025437 محور فشارقوي Dia. 35x898 WKL 50/7(165)-GG-A-S-1 persia 901,000
360 21025438 محور فشارقوي Dia. 35x953 WKL 50/8(165)-GG-A-S-1 persia 951,000
361 21025439 محور فشارقوي Dia. 35x1008 WKL 50/9(165)-GG-A-S-1 persia 1,001,000
362 21025440 محور فشارقوي Dia. 35x1063 WKL 50/10(165)-GG-A- S1 persia 1,052,000
363 21025441 محور فشارقوي Dia. 35x1118 WKL 50/11(165)-GG-A- S1 persia 1,102,000
364 21025442 محور فشارقوي Dia. 35x1283 WKL 50/12(165)-GG-A- S1 persia 1,152,000
365 21025443 محور فشارقوي Dia. 35x1448 WKL 50/13(165)-GG-A- S1 persia 1,202,000
366 21025444 محور فشارقوي Dia. 35x1613 WKL 50/14(165)-GG-A- S1 persia 1,252,000
367 21025461 محور فشارقوي Dia. 35x588 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 692,000
368 21025462 محور فشارقوي Dia. 35x648 WKL 65/2(192)-GG-A-S-1 persia 753,000
369 21025463 محور فشارقوي Dia. 35x708 WKL 65/3(192)-GG-A-S-1 persia 815,000
370 21025464 محور فشارقوي Dia. 35X768 WKL 65/4(192)-GG-A-S-1 persia 876,000
371 21025465 محور فشارقوي Dia. 35x828 WKL 65/5(192)-GG-A-S-1 persia 938,000
372 21025466 محور فشارقوي Dia. 35x888 WKL 65/6(192)-GG-A-S-1 persia 999,000
373 21025467 محور فشارقوي Dia. 35x948 WKL 65/7(192)-GG-A-S-1 persia 1,061,000
374 21025468 محور فشارقوي Dia. 35x1008 WKL 65/8(192)-GG-A-S-1 persia 1,122,000
375 21025469 محور فشارقوي Dia. 35x1068 WKL 65/9(192)-GG-A-S-1 persia 1,184,000
376 21025470 محور فشارقوي Dia. 35x1128 WKL 65/10(192)-GG-A- S1 persia 1,245,000
377 21025471 محور فشارقوي Dia. 35x1188 WKL 65/11(192)-GG-A- S1 persia 1,307,000
378 21025491 محور فشارقوي Dia. 40x665 80.1 (665*40)في نوید موتور 1,433,000
379 21025492 محور فشارقوي Dia. 40x748 80.2 (748*40)في نوید موتور 1,596,000
380 21025493 محور فشارقوي Dia. 40x831 80.3 (831*40)في نوید موتور 1,769,000
381 21025494 محور فشارقوي Dia. 40x914 80.4 (914*40)في نوید موتور 1,942,000
382 21025495 محور فشارقوي Dia. 40x997 80.5 (997*40)في نوید موتور 2,144,000
383 21025496 محور فشارقوي Dia. 40x1080 80.6  (1080*40)في نوید موتور 2,278,000
384 21025497 محور فشارقوي Dia. 40x1163 80.7 (1163*40)في نوید موتور 2,451,000
385 21025498 محور فشارقوي Dia. 40x1246 80.8 (1246*40)في نوید موتور 2,614,000
386 21025499 محور فشارقوي Dia. 40x1329 80.9 (1329*40)في نوید موتور 2,777,000
387 21025500 محور فشارقوي Dia. 40x1412 80.10 (1412*40)في نوید موتور 2,855,000
388 21025511 محور فشارقوي dia. 45x760 100.1 نوید موتور 1,897,000
389 21025512 محور فشارقوي Dia. 45x860 100.2 (860*45)في نوید موتور 2,108,000
390 21025513 محور فشارقوي Dia. 45x960 3/100 (960*45)في نوید موتور 2,341,000
391 21025514 محور فشارقوي Dia. 45x1060 100.4 (1060*45)في نوید موتور 2,585,000
392 21025515 محور فشارقوي Dia. 45x1160 5/100 (1160*45)في نوید موتور 2,785,000
393 21025516 محور فشارقوي dia. 45x1260 100.6 (1260*45)في نوید موتور 3,018,000
394 21025517 محور فشارقوي Dia. 45x1360 100.7 (1360*45)في نوید موتور 3,240,000
395 21025518 محور فشارقوي Dia. 45x1460 100.8 (1460*45)في نوید موتور 3,463,000
396 21025531 محور فشارقوي Dia. 50x872 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,601,000
397 21025532 محور فشارقوي dia. 50x987 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,729,000
398 21025533 محور فشارقوي dia. 50x1102 WKL 125/3(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,982,000
399 21025534 محور فشارقوي Dia. 50x1217 WKL 125/4(320)-GG-A- S1 پمپیران 2,319,000
400 21025535 محور فشارقوي Dia. 50x1332 WKL 125/5(320)-GG-A- S1 پمپیران 2,795,000
401 21025536 محور فشارقوي Dia. 50x1447 WKL 125/6(320)-GG-A- S1 پمپیران 3,637,000
402 21025546 محور فشارقوي Dia. 60x1045 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,794,000
403 21025547 محور فشارقوي Dia. 60x1190 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 3,182,000
404 21025548 محور فشارقوي dia. 60x1335 WKL 150/3(360)-GG-A- S1 پمپیران 3,343,000
405 21025549 محور فشارقوي Dia. 60x1480 WKL 150/4(360)-GG-A- S1 پمپیران 4,003,000
406 21025550 محور فشارقوي Dia. 60x1625 WKL 150/5(360)-GG-A- S1 پمپیران 4,219,000
407 21025551 محور فشارقوي Dia. 65x1840 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 7,274,000
408 21025761 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x155 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 52,000
409 21025762 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x210 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 60,000
410 21025763 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x255 WKL 32/3(140)-GG-A-S-1 persia 67,000
411 21025764 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x305 WKL 32/4(140)-GG-A-S-1 persia 74,000
412 21025765 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x350 WKL 32/5(140)-GG-A-S-1 persia 81,000
413 21025766 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x400 WKL 32/6(140)-GG-A-S-1 persia 88,000
414 21025767 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x450 WKL 32/7(140)-GG-A-S-1 persia 96,000
415 21025768 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x495 WKL 32/8(140)-GG-A-S-1 persia 104,000
416 21025769 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x545 WKL 32/9(140)-GG-A-S-1 persia 111,000
417 21025770 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x590 WKL 32/10(140)-GG-A- S1 persia 119,000
418 21025771 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x640 WKL 32/11(140)-GG-A- S1 persia 127,000
419 21025772 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x690 WKL 32/12(140)-GG-A- S1 persia 134,000
420 21025773 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x735 WKL 32/13(140)-GG-A- S1 persia 141,000
421 21025774 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x780 WKL 32/14(140)-GG-A- S1 persia 147,000
422 21025775 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x830 WKL 32/15(140)-GG-A- S1 persia 155,000
423 21025776 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x880 WKL 32/16(140)-GG-A- S1 persia 162,000
424 21025777 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x930 WKL 32/17(140)-GG-A- S1 persia 169,000
425 21025784 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x320 WKL 50/4(165)-GG-A-S-1 persia 79,000
426 21025785 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x375 WKL 50/5(165)-GG-A-S-1 persia 87,000
427 21025786 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x430 WKL 50/6(165)-GG-A-S-1 persia 96,000
428 21025787 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x485 WKL 50/7(165)-GG-A-S-1 persia 104,000
429 21025790 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x650 WKL 50/10(165)-GG-A- S1 persia 128,000
430 21025791 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x705 WKL 50/11(165)-GG-A- S1 persia 136,000
431 21025792 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x760 WKL 50/12(165)-GG-A- S1 persia 144,000
432 21025793 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x810 WKL 50/13(165)-GG-A- S1 persia 152,000
433 21025794 بست طبقات فشارقوي M20x1.5x870 WKL 50/14(165)-GG-A- S1 persia 161,000
434 21025801 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x170 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 67,000
435 21025802 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x230 WKL 65/2(192)-GG-A-S-1 persia 80,000
436 21025803 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x290 65.3 (305*1.5*24)ام persia 103,000
437 21025804 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x350 WKL 65/4(192)-GG-A-S-1 persia 106,000
438 21025805 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x410 WKL 65/5(192)-GG-A-S-1 persia 118,000
439 21025806 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x470 WKL 65/6(192)-GG-A-S-1 persia 133,000
440 21025807 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x540 65.7 (545*1.5*24)ام persia 148,000
441 21025808 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x590 WKL 65/8(192)-GG-A-S-1 persia 158,000
442 21025809 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x650 WKL 65/9(192)-GG-A-S-1 persia 171,000
443 21025810 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x710 65.10 (725*1.5*24)ام= نوید موتور 194,000
444 21025811 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x780 65.11 (785*1.5*24)ام= نوید موتور 216,000
445 21025822 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x365 80.2 (373*1.5*24)ام نوید موتور 116,000
446 21025823 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x450 80.3 (456*1.5*24)ام نوید موتور 140,000
447 21025825 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x615 80.5 (622*1.5*24)ام نوید موتور 168,000
448 21025828 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x865 80.8 (871*1.5*24)ام نوید موتور 220,000
449 21025829 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x945 80.9 (954*1.5*24)ام نوید موتور 244,000
450 21025830 بست طبقات فشارقوي M24x1.5x1030 80.10 (1037*1.5*24)ا= م نوید موتور 258,000
451 21025841 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x350 100.1 نوید موتور 129,000
452 21025842 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x450 2/100(450*1.5*27)ام نوید موتور 161,000
453 21025843 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x550 100.3(550*1.5*27)ام نوید موتور 183,000
454 21025844 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x650 4/100(650*1.5*27)ام نوید موتور 204,000
455 21025845 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x750 5/100(750*1.5*27)ام نوید موتور 236,000
456 21025846 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x850 100.6(850*1.5*27)ام نوید موتور 257,000
457 21025847 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x950 100.7(950*1.5*27)ام نوید موتور 289,000
458 21025848 بست طبقات فشارقوي M27x1.5x1050 100.8(1050*1.5*27)ام= نوید موتور 310,000
459 21025856 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x410 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 341,000
460 21025857 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x520 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 350,000
461 21025858 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x640 WKL 125/3(320)-GG-A- S1 پمپیران 371,000
462 21025859 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x750 WKL 125/4(320)-GG-A- S1 پمپیران 459,000
463 21025860 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x870 WKL 125/5(320)-GG-A- S1 پمپیران 517,000
464 21025861 بست طبقات فشارقوي M33x1.5x980 WKL 125/6(320)-GG-A- S1 پمپیران 538,000
465 21025871 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x500 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 435,000
466 21025872 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x645 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 443,000
467 21025873 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x790 WKL 150/3(360)-GG-A- S1 پمپیران 496,000
468 21025874 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x935 WKL 150/4(360)-GG-A- S1 پمپیران 573,000
469 21025875 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x1080 WKL 150/5(360)-GG-A- S1 پمپیران 668,000
470 21025876 بست طبقات فشارقوي M36x1.5x1225 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 705,000
471 21026621 محور گريز ازمرکز dia. 60x775 HDS 150-300 پمپیران 4,479,000
472 21026624 محور گريز ازمرکز dia.60x761 HDS 50-300 پمپیران 4,351,000
473 21027002 فلانش مکش اتا آلت 125-50/2 125-50/2 پمپیران 3,922,000
474 21027003 فلانش مکش اتا آلت 150-50 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 4,361,000
475 21027004 فلانش مکش اتا آلت 200-23 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 2,664,000
476 21027005 فلانش مکش اتا آلت 200-33 EA 200-33 (30)-G-1 پمپیران 3,842,000
477 21027006 فلانش مکش اتا آلت 200-40 EA 200-40 (05)-G-1 پمپیران 4,102,000
478 21027007 فلانش مکش اتا آلت 200-50 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 5,218,000
479 21027008 فلانش مکش اتا آلت 250-29 EA 250-29 (90)-G-1 پمپیران 3,469,000
480 21027010 فلانش مکش اتا آلت 250-40 EA 250-40 (05)-G-1 پمپیران 4,468,000
481 21027011 فلانش مکش اتا آلت 250-50 EA 250-50 (00)-G-1 پمپیران 5,755,000
482 21027012 فلانش مکش اتا آلت 300-35 EA 300-35 (45)-G-1 پمپیران 4,314,000
483 21027027 ديفيوزر اتا آلت 125-50/2 125-50/2 پمپیران 2,772,000
484 21029005 رينگ سايشي گريز ازمرکز 70/80x8 8*70.80 persia 41,000
485 21029006 رينگ سايشي گريز ازمرکز 80/90x8 8*80.90 persia 41,000
486 21029007 رينگ سايشي گريز ازمرکز 85/95x8 8*85.95 نوید موتور 45,000
487 21029008 رينگ سايشي گريز ازمرکز 95/105x8 EN 50-125 (39)-G-1 persia 53,000
488 21029009 رينگ سايشي گريز ازمرکز 105/115x10 10*105.115 persia 55,000
489 21029010 رينگ سايشي گريز ازمرکز 110/120x10 10*110.120 نوید موتور 58,000
490 21029011 رينگ سايشي گريز ازمرکز 110/125x10 EN 65-160 (69)-G-1 persia 60,000
491 21029012 رينگ سايشي گريز ازمرکز 115/125x10 EN 80-160 (69)-G-1 persia 63,000
492 21029014 رينگ سايشي گريز ازمرکز 130/140x10 10*130.140 نوید موتور 67,000
493 21029015 رينگ سايشي گريز ازمرکز 135/145x10 EN 100-160 (69)-G-1 persia 80,000
494 21029016 رينگ سايشي گريز ازمرکز 140/155x12 12*140.155 نوید موتور 85,000
495 21029017 رينگ سايشي گريز ازمرکز 150/165x12 12*150.165 نوید موتور 89,000
496 21029019 رينگ سايشي گريز ازمرکز 165/180x12 12*165.180 نوید موتور 102,000
497 21029021 رينگ سايشي گريز ازمرکز 175/190x12 12*175.190 نوید موتور 106,000
498 21029023 رينگ سايشي گريز ازمرکز 200/215x12 12*200.215 نوید موتور 167,000
499 21029025 رينگ سايشي گريز ازمرکز 220/235x15 15*220.235 نوید موتور 213,000
500 21029031 رينگ سايشي اتا آلت 170/190x12   پمپیران 110,000
501 21029032 رينگ سايشي اتا آلت 220/240x18 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 236,000
502 21029034 رينگ سايشي اتا آلت 210/230x15 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 198,000
503 21029036 رينگ سايشي اتا آلت 260/290x20 EA 200-33 (30)-G-1 پمپیران 393,000
504 21029040 رينگ سايشي اتا آلت 300/330x20 EA 250-40 (05)-G-1 پمپیران 475,000
505 21029041 رينگ سايشي اتا آلت 320/340x25 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 594,000
506 21029051 رينگ سايشي فشارقوي 90/105x8 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 53,000
507 21029052 رينگ سايشي فشارقوي 100/115x8 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 53,000
508 21029053 رينگ سايشي فشارقوي 120/135x10 10*120.135 نوید موتور 56,000
509 21029054 رينگ سايشي فشارقوي 150/170x12 12*150.170 نوید موتور 89,000
510 21029066 رينگ سايشي فشارقوي 200/220x15 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 179,000
511 21031003 رينگ مكش پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 314,000
512 21031004 رينگ مكش پمپ شناور 193 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 366,000
513 21031005 رينگ مكش پمپ شناور 233 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 388,000
514 21031006 رينگ مكش پمپ شناور 293 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 390,000
515 21031007 رينگ مكش پمپ شناور 345 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 563,000
516 21031028 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 184,000
517 21031029 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 193 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 375,000
518 21031030 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 233 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 383,000
519 21031031 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 293 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 390,000
520 21031032 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 345 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 686,000
521 21031033 محفظه طبقات پمپ شناور 486 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 3,267,000
522 21031034 محفظه طبقه آخر پمپ شناور 466 BPN466/2(209/200)-GGat 10A1103/2 پمپیران 2,738,000
523 21031049 محفظه سوپاپ پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 578,000
524 21031050 محفظه سوپاپ پمپ شناور   UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 639,000
525 21031051 محفظه سوپاپ پمپ شناور 233-271-293 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 712,000
526 21031052 محفظه سوپاپ پمپ شناور 374-425-435 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 2,222,000
527 21031053 محفظه سوپاپ پمپ شناور   UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,249,000
528 21031054 محفظه سوپاپ پمپ شناور   BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 1,404,000
529 21031055 محفظه سوپاپ پمپ شناور   BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 4,239,000
530 21031056 محفظه سوپاپ پمپ شناور   BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 3,864,000
531 21031073 محفظه طبقات پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 165,000
532 21031074 محفظه طبقات پمپ شناور 193 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 356,000
533 21031075 محفظه طبقات پمپ شناور 233 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 393,000
534 21031076 محفظه طبقات پمپ شناور 271 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 449,000
535 21031077 محفظه طبقات پمپ شناور 293 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 392,000
536 21031078 محفظه طبقات پمپ شناور 345 UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 پمپیران 666,000
537 21031079 محفظه طبقات پمپ شناور 374 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 981,000
538 21031080 محفظه طبقات پمپ شناور 384 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 863,000
539 21031081 محفظه طبقات پمپ شناور 425 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 1,181,000
540 21031082 محفظه طبقات پمپ شناور 435 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 1,809,000
541 21031083 محفظه طبقات پمپ شناور 466 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 2,314,000
542 21031084 محفظه طبقات پمپ شناور 486 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 2,999,000
543 21031085 محفظه طبقات پمپ شناور 345/9~~13 UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 713,000
544 21031103 محفظه ياتاقان پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 654,000
545 21031104 محفظه ياتاقان پمپ شناور 193 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 1,353,000
546 21031105 محفظه ياتاقان پمپ شناور 233 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 1,403,000
547 21031106 محفظه ياتاقان پمپ شناور 293 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,410,000
548 21031107 محفظه ياتاقان پمپ شناور 271 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 578,000
549 21031108 محفظه ياتاقان پمپ شناور 345 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,698,000
550 21031109 محفظه ياتاقان پمپ شناور 374 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 1,461,000
551 21031110 محفظه ياتاقان پمپ شناور 384 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 913,000
552 21031111 محفظه ياتاقان پمپ شناور 425 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 1,817,000
553 21031112 محفظه ياتاقان پمپ شناور 435 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 2,072,000
554 21031113 محفظه ياتاقان پمپ شناور 486 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 4,098,000
555 21031133 محفظه مكش پمپ شناور 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 487,000
556 21031134 محفظه مكش پمپ شناور 193/2~~8 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 977,000
557 21031135 محفظه مكش پمپ شناور 193/9~~11 UQH193/9(115)-GG at 7A113/2 پمپیران 869,000
558 21031136 محفظه مكش پمپ شناور 271/2~~9 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 609,000
559 21031137 محفظه مكش پمپ شناور 271/10,11 BPD271/10(97/92)-GG at 7A113/2 پمپیران 785,000
560 21031138 محفظه مكش پمپ شناور 293/8~~12 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 2,434,000
561 21031139 محفظه مكش پمپ شناور 345/1 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,594,000
562 21031140 محفظه مكش پمپ شناور 345/2,3 UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 پمپیران 1,531,000
563 21031141 محفظه مكش پمپ شناور 345/4~~9 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 2,415,000
564 21031142 محفظه مكش پمپ شناور 374/2 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 1,293,000
565 21031143 محفظه مكش پمپ شناور 374/3~~9 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 2,584,000
566 21031144 محفظه مكش پمپ شناور 384/2,3 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 1,604,000
567 21031145 محفظه مكش پمپ شناور 384/4~~9 BPH384/4(142/137)-GGat 9A303/2 پمپیران 2,374,000
568 21031146 محفظه مكش پمپ شناور 425/1 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 2,320,000
569 21031147 محفظه مكش پمپ شناور 425/2~~5 BPN425/2(176/168)-GGat 9A 553/2 پمپیران 2,898,000
570 21031148 محفظه مكش پمپ شناور 425/6,7 BPN425/5(176/168)-GGat 12A 1303/2 پمپیران 4,306,000
571 21031149 محفظه مكش پمپ شناور 435/1~~3 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 2,738,000
572 21031150 محفظه مكش پمپ شناور 435/4,5 BPN435/4(189/183)-GGat 12A1503/2 پمپیران 2,890,000
573 21031151 محفظه مكش پمپ شناور 435/6 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 9,224,000
574 21031153 محفظه مكش پمپ شناور 466/2 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 4,018,000
575 21031154 محفظه مكش پمپ شناور 466/3 BPN466/3(209/200)-GGat 12A1853/2 پمپیران 5,278,000
576 21031155 محفظه مكش پمپ شناور 466/4 BPN466/4a(209/200)-GG at 14B2203/2 پمپیران 8,947,000
577 21031156 محفظه مكش پمپ شناور 486/1 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 6,415,000
578 21031157 محفظه مكش پمپ شناور 486 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 6,845,000
579 21031158 محفظه مكش پمپ شناور 486 BRVS 486 / 3a ( 221/= 211 ) - GG at 14B2203/2 پمپیران 9,641,000
580 21032003 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 152 ~~ 293 URD152/11(85)-GG at 6E33/2 پمپیران 299,000
581 21032004 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 374 , 425 , 435 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 673,000
582 21032005 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 345 , 384 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 477,000
583 21032006 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 486 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 1,678,000
584 21032007 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 466 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 2,208,000
585 21032015 صفحه سوپاپ پمپ شناور 152 ~~ 293 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 482,000
586 21032016 صفحه سوپاپ پمپ شناور 374 , 425 , 435 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 1,529,000
587 21032017 صفحه سوپاپ پمپ شناور 345 , 384 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,010,000
588 21032019 صفحه سوپاپ پمپ شناور 466 , 486 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 2,481,000
589 21032031 انگشتي سوپاپ پمپ شناور 152 ~~293 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 96,000
590 21032032 انگشتي سوپاپ پمپ شناور 374 , 425 , 435 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 191,000
591 21032033 انگشتي سوپاپ پمپ شناور 345 , 384 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 164,000
592 21032035 انگشتي سوپاپ پمپ شناور 466 , 486 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 390,000
593 21032049 شنگير پمپ شناور 293 , 384 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 425,000
594 21032050 شنگير پمپ شناور 374 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 426,000
595 21032051 شنگير پمپ شناور 425 , 345 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 426,000
596 21032052 شنگير پمپ شناور 435 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 490,000
597 21032053 شنگير پمپ شناور 466 , 486 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 830,000
598 21032054 شنگير پمپ شناور 435/6 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 852,000
599 21032062 پروانه برنزی پمپ شناور 271 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 761,000
600 21032063 پروانه برنزی پمپ شناور 193 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 676,000
601 21032065 پروانه برنزی پمپ شناور 233 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 804,000
602 21032066 پروانه برنزی پمپ شناور 293 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 950,000
603 21032067 پروانه برنزی پمپ شناور 374 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 1,733,000
604 21032068 پروانه برنزی پمپ شناور 345 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 1,485,000
605 21032072 پروانه برنزی پمپ شناور 384 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 1,613,000
606 21032073 پروانه برنزی پمپ شناور 425 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 2,843,000
607 21032074 پروانه برنزی پمپ شناور 435 BPN435/2(189/183)-GGat 9A733/2 پمپیران 5,021,000
608 21032075 پروانه برنزی پمپ شناور 435 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 4,920,000
609 21032077 پروانه برنزی پمپ شناور 466 BPN466/2(209/200)-GGat 10A1103/2 پمپیران 5,853,000
610 21032078 پروانه برنزی پمپ شناور 466 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 5,435,000
611 21032079 پروانه برنزی پمپ شناور 486 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 7,814,000
612 21032080 پروانه برنزی پمپ شناور 486 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 7,814,000
613 21032116 پروانه برنزی پمپ شناور Dia.126 ( 293/a ) UQH293/7a(126)-GG at 7A223/2 پمپیران 997,000
614 21032120 پروانه برنزی پمپ شناور 149/144 ( 374/a ) BPN374/6a(149/144)-GG at 9A623/2 پمپیران 1,824,000
615 21032121 پروانه برنزی پمپ شناور 152/147 ( 374/a ) BPN374/4a(152/147)-GG at 9A453/2 پمپیران 1,824,000
616 21032136 پروانه برنزی پمپ شناور 158/150  ( 425/a ) BPN425/2a(158/150)-GG at 9A303/2 پمپیران 3,016,000
617 21032138 پروانه برنزی پمپ شناور 167/159  ( 425/a ) BPN425/2a(167/159)-GG at 9A373/2 پمپیران 3,016,000
618 21032139 پروانه برنزی پمپ شناور 170/162  ( 425/a ) BPN425/3a(170/162)-GG at 9A623/2 پمپیران 3,016,000
619 21032141 پروانه برنزی پمپ شناور 165/157  ( 425/a ) BPN425/4a(165/157)-GG at 9A733/2 پمپیران 3,016,000
620 21032142 پروانه برنزی پمپ شناور 175/167  ( 425/a ) BPN425/2a(175/167)-GG at 9A453/2 پمپیران 3,016,000
621 21032151 پروانه برنزی پمپ شناور 171/166 ( 435/a ) BPN 435/3a(171/166)- GG at 9A 733/2 پمپیران 5,021,000
622 21032152 پروانه برنزی پمپ شناور 180/174 ( 435/a ) BPN435/3a(180-174)-GG at 9B1003/2 پمپیران 5,021,000
623 21032153 پروانه برنزی پمپ شناور 185/179 ( 435/a ) BPN435/2(185/179)-GGat 9A 623/2 پمپیران 5,021,000
624 21032155 پروانه برنزی پمپ شناور 183/177 ( 435/a ) BPN435/3(183/177)-GGat 10A923/2 پمپیران 5,021,000
625 21032156 پروانه برنزی پمپ شناور 177/171 ( 435/a ) BPN 435/3a(177/171)- GG at 10A 923/2 پمپیران 5,021,000
626 21032161 پروانه برنزی پمپ شناور 171/166 ( 435/a ) BPN 435/3a(171/166)- GG at 9A 733/2 پمپیران 5,021,000
627 21032162 پروانه برنزی پمپ شناور 180/174 ( 435/a ) BPN435/3a(180-174)-GG at 9B1003/2 پمپیران 5,021,000
628 21032163 پروانه برنزی پمپ شناور 185/179 ( 435/a ) BPN435/2(185/179)-GGat 9A 623/2 پمپیران 5,021,000
629 21032165 پروانه برنزی پمپ شناور 183/177 ( 435/a ) BPN435/3(183/177)-GGat 10A923/2 پمپیران 5,021,000
630 21032166 پروانه برنزی پمپ شناور 177/171 ( 435/a ) BPN 435/3a(177/171)- GG at 10A 923/2 پمپیران 5,021,000
631 21032171 پروانه برنزی پمپ شناور 207/197 ( 466/a ) BQTS466/5a(207/197)- GG at 14B2603/2 پمپیران 5,435,000
632 21032172 پروانه برنزی پمپ شناور 203/194 ( 466/a ) BPN466/3a(203/194)-GG at 12A1503/2 پمپیران 5,435,000
633 21032173 پروانه برنزی پمپ شناور 185/176 ( 466/a ) BPN466/2a(185/176)-GG at 9A733/2 پمپیران 5,435,000
634 21032176 پروانه برنزی پمپ شناور 174/165 ( 466/a ) BPN466/2a(174/165)-GG at 9A553/2 پمپیران 5,435,000
635 21032178 پروانه برنزی پمپ شناور 197/188 ( 466/a ) BPN466/2a(197/188)-GG at 10A923/2 پمپیران 5,435,000
636 21032181 پروانه برنزی پمپ شناور 207/197 ( 466/a ) BQTS466/5a(207/197)- GG at 14B2603/2 پمپیران 5,435,000
637 21032182 پروانه برنزی پمپ شناور 203/194 ( 466/a ) BPN466/3a(203/194)-GG at 12A1503/2 پمپیران 5,435,000
638 21032183 پروانه برنزی پمپ شناور 185/176 ( 466/a ) BPN466/2a(185/176)-GG at 9A733/2 پمپیران 5,435,000
639 21032186 پروانه برنزی پمپ شناور 174/165 ( 466/a ) BPN466/2a(174/165)-GG at 9A553/2 پمپیران 5,435,000
640 21032188 پروانه برنزی پمپ شناور 197/188 ( 466/a ) BPN466/1a(197/188)-GG at 9A 453/2 پمپیران 5,435,000
641 21032191 پروانه برنزی پمپ شناور 214/204 ( 486/a ) BPN486/2a(214/204)-GG at 12A1303/2 پمپیران 7,814,000
642 21032192 پروانه برنزی پمپ شناور 233/223 ( 486/a ) BRVS486/3a(233/223)- GG at 14B 2603/2 پمپیران 7,814,000
643 21032193 پروانه برنزی پمپ شناور 224/214 ( 486/a ) BRVS486/4a(224/214)- GG at 14B3003/2 پمپیران 7,814,000
644 21032194 پروانه برنزی پمپ شناور 198/188 ( 486/a ) BPN486/2a(198/188)-GG at 10A1103/2 پمپیران 7,814,000
645 21032195 پروانه برنزی پمپ شناور 211/201 ( 486/a ) BRVS486/5a(211/201)- GG at 14B3003/2 پمپیران 7,814,000
646 21032200 پروانه برنزی پمپ شناور 221/211 ( 486/a ) BRVS 486 / 3a ( 221/= 211 ) - GG at 14B2203/2 پمپیران 7,814,000
647 21032201 پروانه برنزی پمپ شناور 217/210 ( 486/a ) BPN486/1(217/210)-GGat 9A 623/2 پمپیران 7,814,000
648 21032202 پروانه برنزی پمپ شناور 236/229 ( 486/a ) BRVS486/3a(233/223)- GG at 14B 2603/2 پمپیران 7,814,000
649 21032203 پروانه برنزی پمپ شناور 227/220 ( 486/a ) BRVS486/4a(224/214)- GG at 14B3003/2 پمپیران 7,814,000
650 21032204 پروانه برنزی پمپ شناور 201/194 ( 486/a ) BPN486/2a(198/188)-GG at 10A1103/2 پمپیران 7,814,000
651 21032205 پروانه برنزی پمپ شناور 214/207 ( 486/a ) BRVS486/5a(211/201)- GG at 14B3003/2 پمپیران 7,814,000
652 21033011 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 6E 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 407,000
653 21033012 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 7A 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 579,000
654 21033013 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 9A 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,369,000
655 21033014 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,534,000
656 21033015 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 3,638,000
657 21033018 محفظه ياتاقان كفگرد موتورشناور 8A 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 936,000
658 21033038 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 12A1853 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 4,074,000
659 21033052 درپوش انتهای&#= 1740; موتورشناور 9B,9A,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 213,000
660 21033053 درپوش انتهای&#= 1740; موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 292,000
661 21033055 درپوش انتهای&#= 1740; موتورشناور 8A 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 159,000
662 21033121 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 6E 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 837,000
663 21033122 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 7A 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,255,000
664 21033123 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 9A303~~553 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,054,000
665 21033124 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 9A623,733 9A62 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,130,000
666 21033125 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,445,000
667 21033126 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 2,823,000
668 21033128 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 10A-B 10A 92 IN 3/2 AW 2R1 پمپیران 1,521,000
669 21033129 بدنه ياتاقان پاييني موتورشناور 8A243,303 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,324,000
670 21033171 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 12A1853 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 4,754,000
671 21033181 رينگ نشيمن موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 468,000
672 21033251 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 6E 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 1,172,000
673 21033252 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 7A 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,735,000
674 21033253 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 9A303~~553 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,385,000
675 21033254 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 9B,9A62,110 9A62 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,923,000
676 21033255 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 10A 10A92 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,772,000
677 21033259 بدنه ياتاقان بالايي موتورشناور 8A243,303 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,765,000
678 21033264 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 9A303~~623 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,282,000
679 21033265 قطعه اتصال دهنده موتورشناور   10A92 3/2 In. AW 2F 1 پمپیران 2,692,000
680 21033266 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 9A733 9A73 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,393,000
681 21033267 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 10A 10A92 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,738,000
682 21033281 ديسك كفگرد موتورشناور 6C~6E~7A-8A24 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 989,000
683 21033284 ديسك كفگرد موتورشناور 9A,9B(30~62) 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,054,000
684 21033301 بالشتك موتورشناور 6C~6E~7A-8A24 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 1,194,000
685 21033303 بالشتك موتورشناور 9A,9B(30~62) 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,373,000
686 21033561 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 6C , 6E 6C , 6E پمپیران 597,000
687 21033562 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 7A9 3/2 7A9 3/2 پمپیران 731,000
688 21033563 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 7A11~7A22 3/2 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 879,000
689 21033568 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 8A24 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 1,149,000
690 21033569 قطعه اتصال دهنده موتورشناور 8A30~38 8A30~38 پمپیران 1,597,000
691 21034012 ياتاقان كفگرد موتورشناور 7A93~~153 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 1,299,000
692 21034014 ياتاقان كفگرد موتورشناور 9A30~~62 , 9B 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,889,000
693 21034015 ياتاقان كفگرد موتورشناور 9A73,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 2,990,000
694 21034016 ياتاقان كفگرد موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 6,956,000
695 21034018 ياتاقان كفگرد موتورشناور 8A 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,837,000
696 21034021 شنگير موتورشناور 6E,7A9 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 357,000
697 21034022 شنگير موتورشناور 7A 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 388,000
698 21034023 شنگير موتورشناور 9A303~~623 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 499,000
699 21034024 شنگير موتورشناور 9A733,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 642,000
700 21034025 شنگير موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,116,000
701 21034051 بالشتك موتورشناور 7a9-15 7A1 پمپیران 1,673,000
702 21034052 بالشتك موتورشناور 7A18-22 7A2 پمپیران 1,826,000
703 21034053 بالشتك موتورشناور 9A30-62 9A1 پمپیران 3,257,000
704 21034054 بالشتك موتورشناور 9A73,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 4,169,000
705 21034055 بالشتك موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,019,000
706 21034057 بالشتك موتورشناور 8A 8A پمپیران 2,329,000
707 21034061 نگهدارنده ساچمه موتورشناور 6C~6E~7A 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 231,000
708 21034063 نگهدارنده ساچمه موتورشناور 9A303~~623 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 508,000
709 21034064 نگهدارنده ساچمه موتورشناور 9A73,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 690,000
710 21034065 نگهدارنده ساچمه موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,568,000
711 21034067 نگهدارنده ساچمه موتورشناور 8A 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 424,000
712 21034071 ديسك كفگرد موتورشناور 6E 6E پمپیران 989,000
713 21034072 ديسك كفگرد موتورشناور 7a9-15,6E7 7A1 پمپیران 1,286,000
714 21034073 ديسك كفگرد موتورشناور 7A18-22 7A2 پمپیران 1,681,000
715 21034074 ديسك كفگرد موتورشناور 9A30-62 9A1 پمپیران 3,499,000
716 21034075 ديسك كفگرد موتورشناور 9A73,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 3,955,000
717 21034076 ديسك كفگرد موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 7,453,000
718 21034078 ديسك كفگرد موتورشناور 8A 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 2,586,000
719 21034080 رينگ نشيمن موتورشناور 8A~8B 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 469,000
720 21034081 رينگ نشيمن موتورشناور 9B,9A,10A 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 588,000
721 21034082 رينگ نشيمن موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,723,000
722 21034091 محفظه كاسه نمد موتورشناور 12A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 2,328,000
723 21035001 بوش روي محور گريز ازمرکز 17/25x70 EN 32-160 (69)-G-1 persia 229,000
724 21035002 بوش روي محور گريز ازمرکز 21/30x70 25في 70*21.30 persia 229,000
725 21035003 بوش روي محور گريز ازمرکز 29/40x90 35في 90*29.40 نوید موتور 305,000
726 21035004 بوش روي محور گريز ازمرکز 39/50x95 45في  95*39.50 نوید موتور 381,000
727 21035005 بوش روي محور اتا آلت 59/80x110 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 1,293,000
728 21035013 بوش فاصله اتا آلت 35/52x54   پمپیران 350,000
729 21035046 بوش روي محور اتا آلت 35/45x110 EA 100-50/2 (05)-G-1= پمپیران 482,000
730 21035049 بوش روي محور اتا آلت 50/60x160 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 1,038,000
731 21035050 بوش روي محور اتا آلت 55/65x160 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 1,261,000
732 21036001 كوپلينگ پمپ شناور 48/82x191 BPN374/11(154/150)-GG at 12A1303/2 پمپیران 2,282,000
733 21036002 كوپلينگ پمپ شناور 55/88x240 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 3,803,000
734 21036006 بوش روي محور پمپ شناور 30/40x100 BPN374/9(154/150)-GGat 10A1103/2 پمپیران 439,000
735 21036007 بوش روي محور پمپ شناور 32/40x106 BPN425/7(176/168)-GGat 12A 1853/2 پمپیران 442,000
736 21036011 بوش روي محور پمپ شناور 12/17x35 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 115,000
737 21036012 بوش روي محور پمپ شناور 18/24x56 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 208,000
738 21036013 بوش روي محور پمپ شناور 20/26x63 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 229,000
739 21036014 بوش روي محور پمپ شناور 18/24x78 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 278,000
740 21036015 بوش روي محور پمپ شناور 25/32x76 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 278,000
741 21036016 بوش روي محور پمپ شناور 18/24x61 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 199,000
742 21036017 بوش روي محور پمپ شناور 24/32x88 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 335,000
743 21036018 بوش روي محور پمپ شناور 30/38x98 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 449,000
744 21036030 بوش ياتاقان پمپ شناور 26.2/42x30 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 117,000
745 21036031 بوش ياتاقان پمپ شناور 40.2/60x35 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 198,000
746 21036032 بوش ياتاقان پمپ شناور 36.2/52x35 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 183,000
747 21036033 بوش ياتاقان پمپ شناور 40.2/60x40 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 221,000
748 21036034 بوش ياتاقان پمپ شناور 55/70x70 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 396,000
749 21036035 بوش ياتاقان پمپ شناور 55.2/67x45 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 269,000
750 21036036 بوش ياتاقان پمپ شناور 45/58x48 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 221,000
751 21036037 بوش ياتاقان پمپ شناور 40/50x25 UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 168,000
752 21036051 بوش روي محور پمپ شناور 28/40x68 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 335,000
753 21036052 بوش روي محور پمپ شناور 30/40x68 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 335,000
754 21036053 بوش روي محور پمپ شناور 32/40x68 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 335,000
755 21036054 بوش روي محور پمپ شناور 35/45x75 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 416,000
756 21036055 بوش روي محور پمپ شناور 45/55x78 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 578,000
757 21036056 بوش روي محور پمپ شناور 45/55x70 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 1,035,000
758 21036057 بوش روي محور پمپ شناور 45/60x70 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 1,155,000
759 21036064 بوش طبقه آخر پمپ شناور 20/26x56 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 215,000
760 21036065 بوش طبقه پمپ شناور 30/40x70 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 409,000
761 21036067 بوش طبقه پمپ شناور 28/36x63 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 370,000
762 21036068 بوش طبقه پمپ شناور 32/40x78 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 451,000
763 21036069 بوش طبقه پمپ شناور 35/45x70 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 586,000
764 21036070 بوش طبقه پمپ شناور 45/55x90 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 747,000
765 21036081 بوش فاصله پمپ شناور 28/39.5x32 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 206,000
766 21036082 بوش فاصله پمپ شناور 30/39.5x32 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 198,000
767 21036083 بوش فاصله پمپ شناور 32/39.5x32 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 188,000
768 21036084 بوش فاصله پمپ شناور 35/45x40 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 322,000
769 21036085 بوش فاصله پمپ شناور 45/54x40 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 469,000
770 21036087 بوش فاصله پمپ شناور 45/55x50 BRVS 486 / 3a ( 221/= 211 ) - GG at 14B2203/2 پمپیران 532,000
771 21036101 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 12/24.8x4.2 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 45,000
772 21036102 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 18/31.8x5 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 63,000
773 21036103 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 20/34.8x5 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 68,000
774 21036104 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 18/37.7x8 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 85,000
775 21036105 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 25/39.8x5 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 85,000
776 21036106 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 20/40x7 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 85,000
777 21036107 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 45/65x8 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 214,000
778 21036108 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 30/54.8x10 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 253,000
779 21036109 رينگ نگهدارنده پمپ شناور 24/43x10 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 149,000
780 21036129 بوش ياتاقان پمپ شناور 55/70x70 BPN466/3a(197/188)-GG at 12A1303/2 پمپیران 396,000
781 21036130 بوش ياتاقان پمپ شناور 37.3/50x84 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 539,000
782 21036141 بوش طبقه پمپ شناور 24/31.8x20.5 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 101,000
783 21036142 بوش طبقه پمپ شناور 28/34.8x29.5 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 137,000
784 21036143 بوش طبقه پمپ شناور 20/25x80 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 211,000
785 21036144 بوش طبقه پمپ شناور 28/34.8x33.5 UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 پمپیران 168,000
786 21036145 بوش طبقه پمپ شناور 32/39.8x40 UQN345/2(163.5)-GG at 7A153/2 پمپیران 268,000
787 21036146 بوش طبقه پمپ شناور 30/40x100 BPN374/2(154/150)-GGat 7A223/2 پمپیران 635,000
788 21036147 بوش طبقه پمپ شناور 28/36x90 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 574,000
789 21036148 بوش طبقه پمپ شناور 32/40x106 BPN425/2(176/168)-GGat 9A 553/2 پمپیران 603,000
790 21036149 بوش طبقه پمپ شناور 35/45x120 BPN435/2(189/183)-GGat 9A733/2 پمپیران 1,012,000
791 21036150 بوش طبقه پمپ شناور 45/55x111 BPN466/2(209/200)-GGat 10A1103/2 پمپیران 913,000
792 21036151 بوش طبقه پمپ شناور 45/55x140 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 1,135,000
793 21036161 بوش فاصله پمپ شناور 28/35x58.5 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 323,000
794 21036162 بوش فاصله پمپ شناور 32/40x89 UQN345/4(163.5)-GG at 9A303/3 پمپیران 472,000
795 21036163 بوش فاصله پمپ شناور 30/40x72 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 387,000
796 21036164 بوش فاصله پمپ شناور 28/36x70 BPH384/4(142/137)-GGat 9A303/2 پمپیران 377,000
797 21036165 بوش فاصله پمپ شناور 32/40x104 BPN425/2(176/168)-GGat 9A 553/2 پمپیران 546,000
798 21036166 بوش فاصله پمپ شناور 32/40x79 BPN425/5(176/168)-GGat 12A 1303/2 پمپیران 426,000
799 21036167 بوش فاصله پمپ شناور 35/45x76 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 533,000
800 21036168 بوش فاصله پمپ شناور 35/45x100 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 639,000
801 21036169 بوش فاصله پمپ شناور 45/54.5x145 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 665,000
802 21036170 بوش فاصله پمپ شناور 45/54.5x134 BPN466/3(209/200)-GGat 12A1853/2 پمپیران 624,000
803 21036171 بوش فاصله پمپ شناور 45/55x145 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 807,000
804 21036172 بوش فاصله پمپ شناور 45/55x124 BPN466/4a(209/200)-GG at 14B2203/2 پمپیران 654,000
805 21036173 بوش فاصله پمپ شناور 45/55x42 BRVS 486 / 3a ( 221/= 211 ) - GG at 14B2203/2 پمپیران 350,000
806 21036183 بوش ياتاقان پمپ شناور 40/60x50 BPH384/10(142/137)-GG at 9A733/2 پمپیران 335,000
807 21036189 بوش ياتاقان پمپ شناور 40/60x40   پمپیران 259,000
808 21036194 بوش ياتاقان پمپ شناور 35.5/52x35   پمپیران 283,000
809 21036201 رينگ سايشي پمپ شناور 80/90x8 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 174,000
810 21036202 رينگ سايشي پمپ شناور 105/120x12 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 416,000
811 21036203 رينگ سايشي پمپ شناور 100/115x10 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 388,000
812 21036204 رينگ سايشي پمپ شناور 120/135x12 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 486,000
813 21036205 رينگ سايشي پمپ شناور 135/150x15 BPN435/2(189/183)-GGat 9A733/2 پمپیران 721,000
814 21036206 رينگ سايشي پمپ شناور 145/158x15 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 721,000
815 21036207 رينگ سايشي پمپ شناور 158/170x15 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 890,000
816 21036208 رينگ سايشي پمپ شناور 160/180x15 BPN486/2(236/226)-GGat 12A1853/2 پمپیران 1,123,000
817 21036209 رينگ سايشي پمپ شناور 170/195x20 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 1,521,000
818 21036652 بوش طبقه پمپ شناور 32/39.8x40 UQN345/9(163.5)-GG at 9A733/2 پمپیران 268,000
819 21037011 بوش ياتاقان موتورشناور 35/45x95 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 408,000
820 21037013 بوش ياتاقان موتورشناور 47.5/57.4x121 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 801,000
821 21037015 بوش ياتاقان موتورشناور 47.5/57.4x81 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 533,000
822 21037016 بوش ياتاقان موتورشناور 54/68x82.5 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 867,000
823 21037018 بوش ياتاقان موتورشناور 47.5/57.4x81 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 533,000
824 21037019 بوش ياتاقان موتورشناور 47.5/57.4x121 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 801,000
825 21037021 كوپلينگ موتورشناور 25/41x83 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 367,000
826 21037022 كوپلينگ موتورشناور 30/52x103.4 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 413,000
827 21037023 كوپلينگ موتورشناور 36/57x98.1 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 684,000
828 21037024 كوپلينگ موتورشناور 42/67.5x133 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,019,000
829 21037034 بوش ياتاقان موتورشناور 58/72x100 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 2,023,000
830 21037036 بوش ياتاقان موتورشناور 58/72x65 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,359,000
831 21037037 بوش ياتاقان موتورشناور 68/85x70 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,891,000
832 21037041 بوش روي محور موتورشناور 26/35x31.5 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 153,000
833 21037042 بوش روي محور موتورشناور 31/40x37.5 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 213,000
834 21037043 بوش روي محور موتورشناور 45/55x50 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 440,000
835 21037044 بوش روي محور موتورشناور 54/65x105 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 731,000
836 21037045 بوش روي محور موتورشناور 50/60x85 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 1,260,000
837 21037049 بوش فاصله موتورشناور 70/80x24 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 458,000
838 21037055 رينگ آببندي موتورشناور 67/80x6 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 264,000
839 21038041 بوش فاصله فشارقوي 30/39x52 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 160,000
840 21038042 بوش فاصله فشارقوي 35/45x65 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 191,000
841 21038043 بوش فاصله فشارقوي 40/50x70 80  (70*50*40) نوید موتور 213,000
842 21038044 بوش طبقه فشارقوي 45/55x40 100 (40*45.55) نوید موتور 168,000
843 21038045 بوش طبقه فشارقوي 50/60x45 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 175,000
844 21038046 بوش طبقه فشارقوي 60/74.7x55 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 197,000
845 21038081 بوش طبقه فشارقوي 30/36x17 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 118,000
846 21038082 بوش طبقه فشارقوي 35/45.8x22 WKL 50/2(165)-GG-A-S-1 persia 137,000
847 21038083 بوش طبقه فشارقوي 40/49.7x33 80  (33*49.7*40) نوید موتور 150,000
848 21038084 بوش فاصله فشارقوي 45/60x84 100 (84*60*45) نوید موتور 244,000
849 21038085 بوش فاصله فشارقوي 50/65x92 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 262,000
850 21038086 بوش فاصله فشارقوي 60/78x116 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 321,000
851 21038087 بوش فاصله فشارقوي 65/78x131 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 437,000
852 21038102 بوش فاصله فشارقوي 68/80x9 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 137,000
853 21038104 بوش فاصله فشارقوي 45/60x51 100  (51*45.60) نوید موتور 145,000
854 21038105 بوش فاصله فشارقوي 50/65x88 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 233,000
855 21038106 بوش فاصله فشارقوي 60/75x100 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 291,000
856 21038107 بوش فاصله فشارقوي 65/75x100 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 393,000
857 21038204 بوش روي محور فشارقوي 40/50x143 wkl80 نوید موتور 823,000
858 21038205 بوش روي محور فشارقوي 45/60x165 wkl100 نوید موتور 1,255,000
859 21038207 بوش روي محور-رانش فشارقوي 60/78*176 wkl150 پمپیران 2,586,000
860 21038208 بوش روي محور-مکش فشارقوي 65/78*176 wkl150/6 پمپیران 1,576,000
861 21038209 بوش روي محور-رانش فشارقوي 65/78/135 wkl150/6 پمپیران 2,201,000
862 21038214 بوش روي محور فشارقوي 40/50x105 wkl80 نوید موتور 768,000
863 21038215 بوش روي محور فشارقوي 45/60x145 wkl100 نوید موتور 1,172,000
864 21038217 بوش روي محور-مکش فشارقوي 60/78*135 wkl150 پمپیران 2,251,000
865 21040021 روتور موتورشناور 7A93 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,476,000
866 21040022 روتور موتورشناور 7A113 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,628,000
867 21040023 روتور موتورشناور 7A133 7A13 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,780,000
868 21040024 روتور موتورشناور 7A153 7A15 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,932,000
869 21040025 روتور موتورشناور 7A183 7A18 3/2 AW 2F 1 پمپیران 6,236,000
870 21040026 روتور موتورشناور 7A223 7A22 3/2 AW 2F 1 پمپیران 6,692,000
871 21040031 روتور موتورشناور 8A243 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 9,475,000
872 21040032 روتور موتورشناور 8A303 8A30 3/2 AW 2F 1 پمپیران 10,642,000
873 21040035 روتور موتورشناور 9A30 9A30 پمپیران 10,875,000
874 21040036 روتور موتورشناور 9A37 9A37 پمپیران 11,331,000
875 21040037 روتور موتورشناور 9A45,9B55 9A45,9B55 پمپیران 12,372,000
876 21040038 روتور موتورشناور 9A55 9A55 پمپیران 12,898,000
877 21040045 روتور موتورشناور 9A623 9A62 3/2 AW 2F 1 پمپیران 13,900,000
878 21040046 روتور موتورشناور 9A73-9B92 9A73 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,626,000
879 21040051 روتور موتورشناور 10A923 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 16,722,000
880 21040052 روتور موتورشناور 10A1103 10A110 3/2 AW 2R 1 پمپیران 17,723,000
881 21040057 روتور موتورشناور 12A1303 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 33,460,000
882 21040058 روتور موتورشناور 12A1503 12A150 3/2  AW 2R 1 پمپیران 35,133,000
883 21040059 روتور موتورشناور 12A1853 12A185 3/2  AW 2R 1 پمپیران 37,749,000
884 21040092 روتور موتورشناور 9B110 9B110 پمپیران 17,960,000
885 21040095 روتور موتورشناور 9B62 9B62 پمپیران 12,776,000
886 21040097 روتور موتورشناور 9B30 9B30 پمپیران 10,253,000
887 21040098 روتور موتورشناور 9B37 9B37 پمپیران 10,625,000
888 21040099 روتور موتورشناور 9B45 9B45 پمپیران 12,167,000
889 21040111 روتور موتورشناور 6E3 6E3 پمپیران 4,881,000
890 21040112 روتور موتورشناور 6E5 6E5 پمپیران 5,390,000
891 21040113 روتور موتورشناور 6E7 6E7 پمپیران 5,729,000
892 21040181 روتور موتورشناور 6C0153 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 4,794,000
893 21040182 روتور موتورشناور 6C0223 6C022 3/2 SS 1F 2 پمپیران 4,867,000
894 21040183 روتور موتورشناور 6C0303 6C030 3/2 SS 1F 2 پمپیران 5,324,000
895 21040241 روتور موتورشناور 9B73 9B73 پمپیران 14,826,000
896 21042001 محفظه مكش فشارقوي WKL32 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 1,549,000
897 21042002 محفظه مكش فشارقوي WKL40 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 2,112,000
898 21042003 محفظه مكش فشارقوي WKL50 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 2,483,000
899 21042004 محفظه مكش فشارقوي WKL65 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 2,918,000
900 21042005 محفظه مكش فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 4,071,000
901 21042006 محفظه مكش فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 6,507,000
902 21042007 محفظه مكش فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 11,227,000
903 21042008 محفظه مكش فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 17,762,000
904 21042021 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL32,40 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 634,000
905 21042022 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL50,65 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 735,000
906 21042023 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 888,000
907 21042024 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 1,013,000
908 21042025 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,620,000
909 21042026 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,449,000
910 21042027 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL150/6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,673,000
911 21042041 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL32,40 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 54,000
912 21042042 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL50,65 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 80,000
913 21042043 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 161,000
914 21042044 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 161,000
915 21042045 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 257,000
916 21042046 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 306,000
917 21042047 درپوش انتهايي ياتاقا= ن فشارقوي WKL150/6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 897,000
918 21042061 ديفيوزر فشارقوي WKL32 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 302,000
919 21042062 ديفيوزر فشارقوي WKL40 WKL 40/2(170)-GG-A-S-1 persia 383,000
920 21042063 ديفيوزر فشارقوي WKL50 WKL 50/2(165)-GG-A-S-1 persia 420,000
921 21042064 ديفيوزر فشارقوي WKL65 WKL 65/2(192)-GG-A-S-1 persia 524,000
922 21042065 ديفيوزر فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 627,000
923 21042066 ديفيوزر فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 920,000
924 21042067 ديفيوزر فشارقوي WKL125 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,851,000
925 21042068 ديفيوزر فشارقوي WKL150 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,626,000
926 21042081 پروانه چدنی فشارقوي WKL32 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 317,000
927 21042082 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 170x8-13.5 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 424,000
928 21042083 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 165x9-14 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 441,000
929 21042084 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 192x11- 16 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 509,000
930 21042085 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 220x17-24 80 (17*220) نوید موتور 721,000
931 21042086 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 265x23-31 100 (23*265) نوید موتور 948,000
932 21042087 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 320x24-33 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,356,000
933 21042088 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 360x32-42 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 1,896,000
934 21042089 پروانه چدنی فشارقوي Dia. 360x32-42 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,037,000
935 21042101 محفظه رانش فشارقوي WKL32 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 1,496,000
936 21042102 محفظه رانش فشارقوي WKL40 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 1,761,000
937 21042103 محفظه رانش فشارقوي WKL50 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 1,761,000
938 21042104 محفظه رانش فشارقوي WKL65 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 2,493,000
939 21042105 محفظه رانش فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 3,829,000
940 21042106 محفظه رانش فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 5,664,000
941 21042107 محفظه رانش فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 9,627,000
942 21042108 محفظه رانش فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 14,546,000
943 21042123 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 888,000
944 21042124 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 1,073,000
945 21042125 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,550,000
946 21042126 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,340,000
947 21042127 محفظه ياتاقان فشارقوي WKL150/6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,851,000
948 21042141 محفظه طبقات فشارقوي WKL23 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 586,000
949 21042142 محفظه طبقات فشارقوي WKL40 WKL 40/2(170)-GG-A-S-1 persia 642,000
950 21042143 محفظه طبقات فشارقوي WKL50 WKL 50/2(165)-GG-A-S-1 persia 670,000
951 21042144 محفظه طبقات فشارقوي WKL65 WKL 65/2(192)-GG-A-S-1 persia 754,000
952 21042145 محفظه طبقات فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 1,178,000
953 21042146 محفظه طبقات فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 1,919,000
954 21042147 محفظه طبقات فشارقوي WKL125 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 3,385,000
955 21042148 محفظه طبقات فشارقوي WKL150 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 5,623,000
956 21042161 ديفيوزر فشارقوي WKL32 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 320,000
957 21042162 ديفيوزر فشارقوي WKL40 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 411,000
958 21042163 ديفيوزر فشارقوي WKL50 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 451,000
959 21042164 ديفيوزر فشارقوي WKL65 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 563,000
960 21042165 ديفيوزر فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 696,000
961 21042166 ديفيوزر فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 920,000
962 21042167 ديفيوزر فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,938,000
963 21042168 ديفيوزر فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 2,832,000
964 21042181 قطعه عينكي فشارقوي WKL32,40 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 56,000
965 21042183 قطعه عينكي فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 96,000
966 21042185 قطعه عينكي فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 196,000
967 21042186 قطعه عينكي فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 219,000
968 21042201 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL32,40 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 145,000
969 21042202 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL50,65 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 168,000
970 21042203 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL80 80 نوید موتور 198,000
971 21042204 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL100 100 نوید موتور 229,000
972 21042205 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL125 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 283,000
973 21042206 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL150 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 335,000
974 21042207 درپوش ياتاقان فشارقوي WKL150/6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 404,000
975 21042246 كلاهك بادبزن فشارقوي WKL150/6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 458,000
976 21042930 پروانه بادبزن فشارقوي wkl 150 wkl 150 پمپیران 665,000
977 21051001 محفظه حلزونی گريز ازمرکز 150-300 HDS 6x8R پمپیران 9,878,000
978 21051002 پروانه چدنی گريز ازمرکز dia.333x150 HDS 6x8R پمپیران 3,527,000
979 21051003 صفحه سايشي گريز ازمرکز dia.368x11 HDS 6x8R پمپیران 2,282,000
980 21051004 پايه ياتاقان گريز ازمرکز   HDS 6x8R پمپیران 10,159,000
981 21051005 قطعه عينكي گريز ازمرکز 10X180 HDS 6x8R پمپیران 768,000
982 21051006 آب پخش كن گريز ازمرکز DIA. 115/16 HDS 6x8R پمپیران 558,000
983 21051007 درپوش ياتاقان گريز ازمرکز dia. 140x45 HDS 6x8R پمپیران 467,000
984 21051016 پروانه چدنی گريز ازمرکز Dia. 330x64 HDS 50-300 پمپیران 1,653,000
985 21051020 محفظه حلزونی گريز ازمرکز   HDS 50-300 پمپیران 4,708,000
986 22002010 مهره شش گوش گريز ازمرکز M10 EN 32-160 (69)-G-1 پمپیران 2,400
987 22002012 مهره شش گوش فشارقوي M12   پمپیران 3,500
988 22002016 مهره شش گوش گريز ازمرکز M16   پمپیران 6,100
989 22002020 مهره شش گوش اتا آلت M20 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 11,100
990 22002024 مهره شش گوش اتا آلت M24 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 21,000
991 22002130 مهره شش گوش فشارقوي M27x1.5 EA 125-50/2 (05)-G-1= پمپیران 40,000
992 22002134 مهره شش گوش فشارقوي M33x1.5 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 64,000
993 22002136 مهره شش گوش فشارقوي M36x1.5 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 70,000
994 22002138 مهره شش گوش اتا آلت M39x1.5 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 88,000
995 22002140 مهره شش گوش اتا آلت M42x1.5 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 573,000
996 22002150 مهره شش گوش گريز ازمرکز M30x1.5 HDS 6x8R پمپیران 324,000
997 22002179 مهره سر محور موتورشناور BM 27x1.5LH-41 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 137,000
998 22002180 مهره سر محور موتورشناور BM 27x1.5LH-53 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 137,000
999 22002181 مهره پروانه اتا آلت M27x1.5 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 487,000
1000 22002185 مهره شش گوش فشارقوي BM48x1.5 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 173,000
1001 22002186 مهره شش گوش فشارقوي M 52x1.5 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 259,000
1002 22002187 مهره شش گوش فشارقوي M 60x2 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 477,000
1003 22002189 مهره سر محور اتا آلت M39x1.5 EA 250-29 (90)-G-1 پمپیران 494,000
1004 22002190 مهره سر محور اتا آلت M39x1.5 EA 300-35 (45)-G-1 پمپیران 581,000
1005 22002260 مهره شش گوش پمپ شناور M10 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 5,800
1006 22002262 مهره شش گوش پمپ شناور M12 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 8,400
1007 22002270 مهره شش گوش پمپ شناور M20 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 31,000
1008 22002316 مهره شش گوش پمپ شناور M16 BPN466/2(209/200)-GGat 10A1103/2 پمپیران 10,700
1009 22002482 مهره سر محور پمپ شناور M 24x1.5-35 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 63,000
1010 22002540 مهرة كلاهكدار موتورشناور RI M10 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 9,400
1011 22003020 درپوش رزوه دار موتورشناور G 1/8 A 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 22,000
1012 22003021 درپوش رزوه دار موتورشناور G 3/8 A 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 39,000
1013 22003022 درپوش رزوه دار پمپ شناور G 1/2 A BQTS466/5a(207/197)- GG at 14B2603/2 پمپیران 54,000
1014 22003032 درپوش هواگيري پمپ شناور G 1/2 A BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 179,000
1015 22003039 درپوش شش گوش پمپ شناور M24x1.5 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 54,000
1016 22003064 زانو چپقي فشارقوي 1992/01/02 DSP150-460(464)-GG-S= 1 پمپیران 25,000
1017 22004105 پيچ دو سر فشارقوي M12x25 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 7,300
1018 22004107 پيچ دو سر فشارقوي M12x30 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 7,700
1019 22004131 پيچ دو سر اتا آلت M12x90 EA 100-50/2 (05)-G-1= پمپیران 26,000
1020 22004135 پيچ دو سر اتا آلت M12x100 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 27,000
1021 22004145 پيچ دو سر فشارقوي M16x30 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 14,000
1022 22004147 پيچ دو سر اتا آلت M16x35   پمپیران 17,000
1023 22004149 پيچ دو سر اتا آلت M16x40   پمپیران 17,000
1024 22004151 پيچ دو سر گريز ازمرکز M16x45 EN 40-315 (19)-G-1 پمپیران 19,000
1025 22004157 پيچ دو سر گريز ازمرکز M16x60 HDS 6x8R پمپیران 20,000
1026 22004165 پيچ دو سر فشارقوي M16x80 EA 200-50(00)-K-11 پمپیران 23,000
1027 22004171 پيچ دو سر اتا آلت M16x110 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 27,000
1028 22004195 پيچ دو سر فشارقوي M20x100 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 32,000
1029 22004207 پيچ دو سر اتا آلت M24x50 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 41,000
1030 22004310 پيچ دو سر پمپ شناور M8x25 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 19,000
1031 22004323 پيچ دو سر پمپ شناور M10x30 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 20,000
1032 22004328 پيچ دو سر موتورشناور M10x65 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 28,000
1033 22004333 پيچ دو سر پمپ شناور M12x30 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 28,000
1034 22004334 پيچ دو سر موتورشناور M12FOx35 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 30,000
1035 22004343 پيچ دو سر پمپ شناور M12x35 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 30,000
1036 22004346 پيچ دو سر موتورشناور M12x240 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 39,000
1037 22004356 پيچ دو سر پمپ شناور M16x50 BPN374/11(154/150)-GG at 12A1303/2 پمپیران 55,000
1038 22004377 پيچ دو سر موتورشناور M20FOx45 BPN425/4a(165/157)-GG at DM8 *(nc) پمپیران 83,000
1039 22005084 پيچ سر شش گوش گريز ازمرکز M10x20   پمپیران 5,100
1040 22005088 پيچ سر شش گوش فشارقوي M10x30 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 پمپیران 5,800
1041 22005094 پيچ سر شش گوش فشارقوي M10x45 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 8,100
1042 22005100 پيچ سر شش گوش گريز ازمرکز M10x60 HDS 6x8R پمپیران 8,100
1043 22005123 پيچ سر شش گوش گريز ازمرکز M12x25 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 7,000
1044 22005125 پيچ سر شش گوش گريز ازمرکز M12x30 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 7,000
1045 22005330 پيچ سر تخت فشارقوي M5x6 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 400
1046 22005386 پيچ سر شش گوش پمپ شناور BM8x20 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 15,000
1047 22005388 پيچ سر شش گوش پمپ شناور BM8x25 UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 پمپیران 15,000
1048 22005389 پيچ سر شش گوش پمپ شناور BM8x30 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 16,000
1049 22005392 پيچ سر شش گوش پمپ شناور BM10x35 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 29,000
1050 22005406 پيچ سر خزينه موتورشناور M8x20 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 17,000
1051 22005407 پيچ مغزي موتورشناور M6x6 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 6,700
1052 22005408 پيچ مغزي موتورشناور M6x16 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 7,700
1053 22005525 پيچ سر خزينه موتورشناور M 10x12 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 23,000
1054 22005527 پيچ مغزي موتورشناور M 10x16 UQH293/6(129)-GG at 6" nema پمپیران 21,000
1055 22005540 پيچ مغزي موتورشناور M12x16 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 25,000
1056 22005545 پيچ مغزي موتورشناور M16x20 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 34,000
1057 22005700 پيچ مغزي موتورشناور M 8x20 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 22,000
1058 22005701 پيچ مخصوص گريز ازمرکز M10 HDS 6x8R پمپیران 188,000
1059 22005746 پيچ سر خزينه پمپ شناور M6x8 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 9,200
1060 22005747 پيچ سر خزينه پمپ شناور M6x10 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 3,900
1061 22005786 پيچ سر شش گوش موتورشناور M 6x16 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 2,000
1062 22005788 پيچ سر شش گوش موتورشناور M 8x16 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 4,200
1063 22005790 پيچ سر شش گوش موتورشناور M 8x25 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,300
1064 22005794 پيچ سر شش گوش موتورشناور M10x20 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 21,000
1065 22005799 پيچ سر شش گوش موتورشناور M12x20 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 25,000
1066 22005806 پيچ سر شش گوش پمپ شناور M12x55 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 57,000
1067 22006001 حلقه محفظه آببندي گريز ازمرکز R25 EN 32-160 (69)-G-1 persia 45,000
1068 22006002 حلقه محفظه آببندي گريز ازمرکز R30 EN 32-250 (59)-G-1 نوید موتور 45,000
1069 22006003 حلقه محفظه آببندي گريز ازمرکز R40 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 54,000
1070 22006004 حلقه محفظه آببندي گريز ازمرکز R50 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 66,000
1071 22006014 كاسه نمد گريز ازمرکز A50/68x10 WKL 125/3(320)-GG-A- S1 پمپیران 58,000
1072 22006016 كاسه نمد موتورشناور A35/47x7 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 49,000
1073 22006018 كاسه نمد فشارقوي A40/60x10 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 55,000
1074 22006019 كاسه نمد اتا آلت A45x60x10   پمپیران 57,000
1075 22006020 كاسه نمد اتا آلت A55/75x10 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 61,000
1076 22006025 كاسه نمد موتورشناور A60/80x10 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 69,000
1077 22006026 كاسه نمد اتا آلت A65/85x10 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 74,000
1078 22007001 آب پخش كن گريز ازمرکز S 20 EN 32-160 (69)-G-1 persia 9,500
1079 22007003 آب پخش كن گريز ازمرکز S 25 EN 32-250 (59)-G-1 نوید موتور 8,000
1080 22007007 آب پخش كن گريز ازمرکز S 35 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 17,000
1081 22007009 آب پخش كن فشارقوي S 39 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 21,000
1082 22007011 آب پخش كن گريز ازمرکز S 45   نوید موتور 21,000
1083 22007013 آب پخش كن فشارقوي S 50 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 23,000
1084 22007015 آب پخش كن اتا آلت S 55 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 33,000
1085 22007017 آب پخش كن فشارقوي S 60 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 36,000
1086 22007019 آب پخش كن اتا آلت S 65 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 23,000
1087 22007021 آب پخش كن فشارقوي S 75 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 47,000
1088 22007022 آب پخش كن اتا آلت 64.5/112x6 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 81,000
1089 22008001 رينگ خنك كاري گريز ازمرکز A25 EN 32-160 (69)-G-1 persia 41,000
1090 22008002 رينگ خنك كاري گريز ازمرکز A30 EN 32-250 (59)-G-1 نوید موتور 41,000
1091 22008003 رينگ خنك كاري گريز ازمرکز A40 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 58,000
1092 22008004 رينگ خنك كاري گريز ازمرکز A50 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 74,000
1093 22008013 رينگ خنك كاري اتا آلت 66 (67/90x24) EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 99,000
1094 22008021 رينگ خنك كاري فشارقوي 40/55x16 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 59,000
1095 22008022 رينگ خنك كاري فشارقوي 46/65x20 EA 100-50/2 (05)-G-1= persia 65,000
1096 22008023 رينگ خنك كاري فشارقوي 50/70x20 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 74,000
1097 22008026 رينگ خنك كاري فشارقوي D 78 (79/110x32) WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 108,000
1098 22008030 درجه روغن اتا آلت 117   پمپیران 130,000
1099 22008031 درجه روغن اتا آلت 148 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 130,000
1100 22008032 گريس خور فشارقوي D6 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 پمپیران 2,800
1101 22009004 نوار گرافيتي گريز ازمرکز 8 EN 32-160 (69)-G-1 نوید موتور 1,029,000
1102 22009006 نوار گرافيتي فشارقوي 10 EA 100-50/2 (05)-G-1= پمپیران 1,141,000
1103 22009008 نوار گرافيتي فشارقوي 12 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 1,217,000
1104 22009012 نوار گرافيتي فشارقوي 16 DSP 200-520(529)-GG-= S1 پمپیران 1,369,000
1105 22010006 خار پمپ شناور A4x4x14 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 5,500
1106 22010024 خار فشارقوي A5x5x14 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 7,600
1107 22010027 خار گريز ازمرکز B5x5x30 EN 32-160 (69)-G-1 persia 8,000
1108 22010047 خار فشارقوي A6x6x30 WKL 32/3(140)-GG-A-S-1 persia 8,400
1109 22010049 خار فشارقوي A6x6x40 WKL 32/2(140)-GG-A-S-1 persia 8,600
1110 22010050 خار گريز ازمرکز B6x6x45 EN 32-250 (59)-G-1 نوید موتور 9,000
1111 22010051 خار فشارقوي A6x6x50 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 9,900
1112 22010053 خار فشارقوي A6x6x60 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 12,000
1113 22010056 خار پمپ شناور A6x4x10 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 5,200
1114 22010057 خار موتورشناور A6x4x14 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,200
1115 22010058 خار پمپ شناور A6x4x20 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 5,500
1116 22010059 خار پمپ شناور A6x4x25 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 5,500
1117 22010060 خار پمپ شناور A6x4x30 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 6,100
1118 22010062 خار پمپ شناور A6x4x40 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 7,200
1119 22010066 خار اتا آلت A8x5x20 EA 100-50/2 (05)-G-1 پمپیران 6,700
1120 22010070 خار پمپ شناور A8x5x40 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 7,200
1121 22010076 خار فشارقوي A8x7x30 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 8,300
1122 22010077 خار فشارقوي A8x7x35 WKL 50/2(165)-GG-A-S-1 persia 8,400
1123 22010078 خار گريز ازمرکز A8x7x40 EN 32-160 (69)-G-1 persia 9,300
1124 22010079 خار فشارقوي A8x7x45 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 9,800
1125 22010080 خار فشارقوي A8x7x50 EA 100-50/2 (05)-G-1= persia 10,200
1126 22010081 خار فشارقوي A8x7x55 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 10,500
1127 22010083 خار گريز ازمرکز A8x7x65 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 11,000
1128 22010096 خار موتورشناور A10x8x30 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 7,900
1129 22010100 خار فشارقوي A10x8x50 UQH293/6(129)-GG at 6" nema persia 11,500
1130 22010101 خار گريز ازمرکز A10x8x55 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 12,000
1131 22010104 خار گريز ازمرکز A10x8x70 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 12,000
1132 22010118 خار فشارقوي A12x8x65 WKL 100/3(265)-GG-A- S1 نوید موتور 28,000
1133 22010119 خار فشارقوي A12x8x70 WKL 100/2(265)-GG-A- S1 نوید موتور 29,000
1134 22010120 خار فشارقوي A12x8x75 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 31,000
1135 22010122 خار فشارقوي A12x8x85 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 32,000
1136 22010123 خار اتا آلت A12x8x90   پمپیران 32,000
1137 22010125 خار گريز ازمرکز A12x8x100 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 50,000
1138 22010134 خار اتا آلت A12x8x160 EA 125-50/2 (05)-G-1= پمپیران 63,000
1139 22010136 خار فشارقوي A14x9x20 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 43,000
1140 22010138 خار فشارقوي A14x9x65 WKL 125/2(320)-GG-A- S1 پمپیران 44,000
1141 22010139 خار فشارقوي A14x9x80 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 44,000
1142 22010141 خار فشارقوي A14x9x95 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 44,000
1143 22010144 خار اتا آلت A14x9x120 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 45,000
1144 22010150 خار اتا آلت A18x11x125 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 49,000
1145 22010154 خار فشارقوي A16x10x70 WKL 150/2(360)-GG-A- S1 پمپیران 55,000
1146 22010156 خار فشارقوي A16x10x120 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 66,000
1147 22010157 خار فشارقوي A18x11x90 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 66,000
1148 22010158 خار فشارقوي A10x6x45 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 نوید موتور 8,800
1149 22010159 خار فشارقوي A10x6x50 WKL 80/2(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 9,200
1150 22010161 خار فشارقوي A10x6x70 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 9,900
1151 22010164 خار اتا آلت A16x10x110 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 50,000
1152 22010185 خار پمپ شناور A 12x6x15 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 42,000
1153 22010190 خار پمپ شناور A 12x6x65 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 45,000
1154 22010559 خار موتورشناور A14x9x55 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 51,000
1155 22010564 خار گريز ازمرکز A14x9x80 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 57,000
1156 22010566 خار موتورشناور A14x9x90 BPN 425/6(176/170)-GGS at 12A1503/2 پمپیران 64,000
1157 22010586 خار موتورشناور A8x7x85 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 47,000
1158 22010599 خار پمپ شناور A16x10x110 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 64,000
1159 22010606 خار پمپ شناور A6x4x10 UQN 345/6(163.5)-GGSat 9A453/2 پمپیران 35,000
1160 22010654 خار گريز ازمرکز A10X8X35 HDS 50-300 پمپیران 45,000
1161 22010665 خار موتورشناور A10x8x110 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 54,000
1162 22010669 خار موتورشناور A10x8x150 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 54,000
1163 22010698 خار پمپ شناور A4x4x14 UQN 345/6(163.5)-GGSat 9A453/2 پمپیران 43,000
1164 22010768 خار گريز ازمرکز 10x10x50 HDS 150-300 پمپیران 45,000
1165 22011014 واشر كاغذي فشارقوي 85/95x0.2 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 2,300
1166 22011016 واشر كاغذي پمپ شناور 182/340x0.5 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 39,000
1167 22011018 واشر كاغذي پمپ شناور 191/240x0.3 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 19,000
1168 22011020 واشر كاغذي پمپ شناور 101/134x0.2 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 3,700
1169 22011022 واشر كاغذي پمپ شناور 136/178x0.2 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 9,700
1170 22011023 واشر كاغذي پمپ شناور 146/178x0.2 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 8,100
1171 22011024 واشر كاغذي پمپ شناور 156/190x0.2 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 10,700
1172 22011025 واشر كاغذي پمپ شناور 166/218x0.2 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 10,700
1173 22011026 واشر كاغذي فشارقوي 90/100x0.2 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 3,900
1174 22011027 واشر كاغذي پمپ شناور 181/216x0.2 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 8,500
1175 22011028 واشر كاغذي پمپ شناور 211/252x0.3 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 15,000
1176 22011029 واشر كاغذي پمپ شناور 241/284x0.2 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 15,000
1177 22011030 واشر كاغذي پمپ شناور 201/256x0.2 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 15,000
1178 22011031 واشر كاغذي گريز ازمرکز 62/72x0.3 EN 32-160 (69)-G-1 persia 11,100
1179 22011033 واشر كاغذي گريز ازمرکز 80/90X0.3 EN 40-315 (19)-G-1 persia 13,000
1180 22011040 واشر كاغذي گريز ازمرکز 120x0.3 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 5,900
1181 22011043 واشر كاغذي گريز ازمرکز 137.5/148x0.5 EN 40-125 (39)-G-1 persia 30,000
1182 22011045 واشر كاغذي گريز ازمرکز 167.5/178x0.5 EN 32-160 (69)-G-1 persia 37,000
1183 22011047 واشر كاغذي گريز ازمرکز 207.5/218x0.5 EN 32-200 (09)-G-1 نوید موتور 19,000
1184 22011049 واشر كاغذي گريز ازمرکز 257.5/273x0.5 EN 32-250 (59)-G-1 نوید موتور 27,000
1185 22011051 واشر كاغذي گريز ازمرکز 317/333x0.5 EN 40-315 (19)-G-1 نوید موتور 42,000
1186 22011053 واشر كاغذي گريز ازمرکز 407/423x0.5 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 67,000
1187 22011054 واشر كاغذي فشارقوي 100/125x0.2 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 5,500
1188 22011055 واشر كاغذي فشارقوي 110/125x0.2 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 5,500
1189 22011061 واشر كاغذي اتا آلت 90/150x2 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 17,000
1190 22011062 واشر كاغذي فشارقوي 115/128x0.3 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 6,900
1191 22011063 واشر كاغذي اتا آلت 120/160x0.3   پمپیران 6,900
1192 22011065 واشر كاغذي اتا آلت 140/174x0.3 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 7,700
1193 22011067 واشر كاغذي اتا آلت 275/325x1 EA 200-23 (30)-G-1 پمپیران 102,000
1194 22011069 واشر كاغذي اتا آلت 340/415x1 EA 250-29 (90)-G-1 پمپیران 133,000
1195 22011071 واشر كاغذي اتا آلت 345/405x1 EA 200-33 (30)-G-1 پمپیران 130,000
1196 22011073 واشر كاغذي اتا آلت 360/425x1 EA 250-33 (30)-G-1 پمپیران 136,000
1197 22011075 واشر كاغذي اتا آلت 420/480x1 EA 200-40 (05)-G-1 پمپیران 139,000
1198 22011077 واشر كاغذي اتا آلت 515/575x1 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 254,000
1199 22011078 واشر كاغذي اتا آلت 529/559x1 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 254,000
1200 22011079 واشر كاغذي اتا آلت Dia. 86/132x0.5 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 13,000
1201 22011083 واشر كاغذي اتا آلت Dia. 160x0.2 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 9,100
1202 22011086 واشر كاغذي فشارقوي 72/82x0.3 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 11,300
1203 22011087 واشر كاغذي فشارقوي 120/138x0.3 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 5,100
1204 22011091 واشر كاغذي فشارقوي 130/140x0.3 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 5,100
1205 22011092 واشر كاغذي فشارقوي 90/114x0.2 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 2,700
1206 22011145 واشر كاغذي گريز ازمرکز 139/111X1.5 HDS 6x8R پمپیران 28,000
1207 22011146 واشر كاغذي گريز ازمرکز 351/366x2 HDS 6x8R پمپیران 139,000
1208 22012106 واشر فنري موتورشناور B6 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 3,300
1209 22012108 واشر فنري موتورشناور B8 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,100
1210 22012110 واشر فنري موتورشناور B10 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 6,700
1211 22012112 واشر فنري موتورشناور B12 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 10,000
1212 22012116 واشر فنري پمپ شناور B16 BPN374/11(154/150)-GG at 12A1303/2 پمپیران 20,000
1213 22012120 واشر فنري پمپ شناور B20 BPN425/4a(165/157)-GG at DM8 *(nc) پمپیران 27,000
1214 22013025 خار گرد موتورشناور 25x1.2 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 19,000
1215 22013028 خار گرد موتورشناور 28x1.5 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 22,000
1216 22013030 خار گرد فشارقوي 30x1.5 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 7,500
1217 22013035 خار گرد فشارقوي 35x1.5 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 8,100
1218 22013038 خار گرد موتورشناور 38x1.75 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 23,000
1219 22013040 خار گرد فشارقوي 40x1.75 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 28,000
1220 22013045 خار گرد فشارقوي 45x1.75 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 32,000
1221 22013050 خار گرد فشارقوي 50x2 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 35,000
1222 22013060 خار گرد فشارقوي 60x2 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 39,000
1223 22013065 خار گرد فشارقوي 65x2.5 DSP 200-520(529)-GG-= S1 پمپیران 46,000
1224 22013235 خار گرد موتورشناور 31x1.4 7A9 3/2 AW 2F 1 پمپیران 20,000
1225 22013245 خار گرد موتورشناور 45x1.4 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 23,000
1226 22014009 واشر پمپ شناور A 8.4 UQH293/8-GG at 8A303= /2 پمپیران 2,300
1227 22014013 واشر پمپ شناور Dia. 13 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 3,100
1228 22014034 واشر فشارقوي Dia. 34 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 13,000
1229 22014037 واشر فشارقوي Dia. 37 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 15,000
1230 22014057 ديسك ارت موتورشناور 10/25x10 10A923 پمپیران 28,000
1231 22014059 واشر قفلي پمپ شناور Dia.17x2 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 3,700
1232 22014063 واشر قفلي اتا آلت G 28 EA 125-50/2 (05)-G-1= پمپیران 8,100
1233 22014066 واشر قفلي اتا آلت G 40 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 9,400
1234 22014067 واشر قفلي اتا آلت G43 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 10,700
1235 22014148 واشر موتورشناور A 8.4 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 4,300
1236 22014150 واشر موتورشناور A 10.5 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 6,500
1237 22014153 واشر موتورشناور A 13 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 7,700
1238 22014230 واشر گريز ازمرکز 26/55x5 HDS 50-300 پمپیران 231,000
1239 22014233 واشر گريز ازمرکز 34x60x4 HDS 6x8R پمپیران 231,000
1240 22014255 رينگ آببندي گريز ازمرکز 25 EN 32-160 (69)-G-1 persia 17,000
1241 22014260 رينگ گريز ازمرکز AV 6409 EN 80-400 (04)-G-1 نوید موتور 48,000
1242 22015005 واشر پمپ شناور A 8.4 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 5,700
1243 22015009 واشر موتورشناور 10/17x1.5 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,700
1244 22015012 واشر پمپ شناور A13 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 21,000
1245 22015015 واشر آببندي موتورشناور C 10x13.5 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,700
1246 22015016 واشر آببندي موتورشناور C 17x21 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 15,000
1247 22015017 واشر آببندي موتورشناور C 21x26 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 17,000
1248 22015018 واشر آببندي موتورشناور A 12x18 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 10,500
1249 22015021 ديسك فاصله موتورشناور 25/38x0.3 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 6,400
1250 22015022 ديسك فاصله موتورشناور 30/45x0.3 7A11 3/2 AW 2F 1 پمپیران 7,300
1251 22015023 ديسك فاصله موتورشناور 36/52x0.3 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 8,000
1252 22015024 ديسك فاصله موتورشناور 42/60x0.3 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 9,900
1253 22016006 اورينگ پمپ شناور 94x2 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 5,100
1254 22016011 اورينگ موتورشناور 9.5x2.4 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 1,000
1255 22016024 اورينگ پمپ شناور 135x2.5 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 8,100
1256 22016027 اورينگ پمپ شناور 152.5x2.5 UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 پمپیران 5,200
1257 22016035 اورينگ موتورشناور 33x2.65 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,100
1258 22016040 اورينگ فشارقوي 30x3 6C015 3/2 SS 1F 2 persia 5,800
1259 22016042 اورينگ فشارقوي 35x3.15   پمپیران 6,900
1260 22016044 اورينگ فشارقوي 40x3 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 3,000
1261 22016046 اورينگ فشارقوي 45x3 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 3,000
1262 22016047 اورينگ اتا آلت 50x3.15 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 7,300
1263 22016050 اورينگ اتا آلت 55x3 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 9,200
1264 22016066 اورينگ فشارقوي 128x3 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 20,000
1265 22016068 اورينگ فشارقوي 144x3 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 20,000
1266 22016071 اورينگ فشارقوي 174x3 WKL 32/1(140)-GG-A-S-1 persia 17,000
1267 22016076 اورينگ فشارقوي 215x3 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 27,000
1268 22016077 اورينگ فشارقوي 210x3 WKL 40/1(170)-GG-A-S-1 persia 26,000
1269 22016078 اورينگ فشارقوي 250x3 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 27,000
1270 22016079 اورينگ فشارقوي 65x3.5 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 9,200
1271 22016081 اورينگ موتورشناور 9.5x3.5 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 3,500
1272 22016082 اورينگ گريز ازمرکز 50x3.5 HDS 6x8R پمپیران 7,000
1273 22016083 اورينگ فشارقوي 60x3.5 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 7,300
1274 22016092 اورينگ فشارقوي 130x4 WKL 50/1(165)-GG-A-S-1 persia 20,000
1275 22016098 اورينگ فشارقوي 150x4 WKL 65/1(192)-GG-A-S-1 persia 20,000
1276 22016101 اورينگ فشارقوي 180x4 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 نوید موتور 16,000
1277 22016102 اورينگ پمپ شناور 187x4 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 8,600
1278 22016105 اورينگ فشارقوي 200x4 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 21,000
1279 22016107 اورينگ فشارقوي 235x4 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 28,000
1280 22016110 اورينگ فشارقوي 280x4 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 42,000
1281 22016118 اورينگ اتا آلت 420x4   پمپیران 156,000
1282 22016122 اورينگ پمپ شناور 45x5 BPN374/11(154/150)-GG at 12A1303/2 پمپیران 14,000
1283 22016123 اورينگ پمپ شناور 55x5 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 7,700
1284 22016124 اورينگ موتورشناور 54x5 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,700
1285 22016135 اورينگ فشارقوي 500x5 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 91,000
1286 22016138 اورينگ فشارقوي 440x5 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 88,000
1287 22016140 اورينگ موتورشناور 62.5x5.5 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 11,400
1288 22016149 واشر لاستيكي پمپ شناور 54/63x2 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 500
1289 22016150 واشر لاستيكي پمپ شناور 36/48x1 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 13,000
1290 22016151 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 100x10.7 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 22,000
1291 22016153 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 99.8x6.4 URD152/11(85)-GG at 6E33/2 پمپیران 15,000
1292 22016155 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 166x9 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 39,000
1293 22016157 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور   UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 25,000
1294 22016159 نشيمنگاه سوپاپ پمپ شناور 199.5/175.5x9.2 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 32,000
1295 22016177 اورينگ فشارقوي 360x4 WKL 100/1(265)-GG-A- S1 نوید موتور 61,000
1296 22017009 بلبرينگ گريز ازمرکز 6310 HDS 6x8R پمپیران 913,000
1297 22017010 بلبرينگ اتا آلت 6313 C3 EA 200-50 (00)-G-1 پمپیران 1,673,000
1298 22017059 بلبرينگ فشارقوي 3310 C3 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 2,619,000
1299 22017061 بلبرينگ فشارقوي 3312 C3 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 3,346,000
1300 22017062 بلبرينگ فشارقوي 3313 C3 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 3,754,000
1301 22017111 بلبرينگ گريز ازمرکز 6409 C3   پمپیران 2,576,000
1302 22017113 بلبرينگ اتا آلت 6411 C3 EA 150-50 (00)-G-1 پمپیران 2,738,000
1303 22017115 بلبرينگ اتا آلت 6413/C3 EN 300-500 (20)-G-1 پمپیران 4,016,000
1304 22017140 رولربرينگ فشارقوي NU 211 K-C3 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 1,383,000
1305 22017142 رولربرينگ فشارقوي NU 213 K-C3 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 1,892,000
1306 22017144 رولربرينگ فشارقوي NN3015K WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 9,958,000
1307 22017210 بوش قفل كننده فشارقوي H 211 WKL 125/1(320)-GG-A- S1 پمپیران 510,000
1308 22017212 بوش قفل كننده فشارقوي H 213 WKL 150/1(360)-GG-A- S1 پمپیران 655,000
1309 22017214 بوش قفل كننده فشارقوي H 315 WKL 150/6(360)-GG-A- S1 پمپیران 1,383,000
1310 22019001 صافي مكش پمپ شناور 0.6x119x448 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 141,000
1311 22019002 صافي مكش پمپ شناور 0.8x159x592 UQH293/8-GG at 8A303= /2 پمپیران 222,000
1312 22019003 صافي مكش پمپ شناور 0.8x159x450 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 180,000
1313 22019004 صافي مكش پمپ شناور 0.8x159x752 UQH233/17(115)GG at 9A 303/2 پمپیران 292,000
1314 22019005 صافي مكش پمپ شناور 0.8x189x752 UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 337,000
1315 22019006 صافي مكش پمپ شناور 0.8x159x624 BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 259,000
1316 22019007 صافي مكش پمپ شناور 0.8x174x624 BPN374/3(154/150)-GGat 9A373/2 پمپیران 267,000
1317 22019008 صافي مكش پمپ شناور 0.8x189x592 BPH384/2(142/137)-GGat 7A153/2 پمپیران 274,000
1318 22019009 صافي مكش پمپ شناور 0.8x174x592 BPH384/4(142/137)-GGat 9A303/2 پمپیران 274,000
1319 22019010 صافي مكش پمپ شناور 1x230x752 BPN425/1(176/168)-GGat 8A 243/2 پمپیران 400,000
1320 22019011 صافي مكش پمپ شناور 770x220x1 BPN435/1(189/183)-GGat 9A 373/2 پمپیران 487,000
1321 22019012 صافي مكش پمپ شناور 190x820x1 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 441,000
1322 22019013 صافي مكش پمپ شناور 315x950x1.2 BPN486/1(236/226)-GGat 10A923/2 پمپیران 855,000
1323 22019014 صافي مكش پمپ شناور 220x1090x1 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 818,000
1324 22019021 درپوش محافظ پمپ شناور   URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 4,600
1325 22019023 درپوش محافظ پمپ شناور Dia.28.5x12 BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 پمپیران 8,400
1326 22019025 درپوش محافظ پمپ شناور   UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 4,900
1327 22019027 درپوش محافظ پمپ شناور 55.8/62x15 BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 347,000
1328 22019031 فنر سوپاپ پمپ شناور   URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 45,000
1329 22019033 فنر سوپاپ پمپ شناور   UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 پمپیران 105,000
1330 22019035 فنر سوپاپ پمپ شناور   BPN374/1(154/150)-GGat 7A113/2 پمپیران 139,000
1331 22019037 فنر سوپاپ پمپ شناور   BPN466/1(209/200)-GGat 9A553/2 پمپیران 470,000
1332 22019041 پروانه کاچوئی پمپ شناور   URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 153,000
1333 22019046 ديفيوزر پمپ شناور URD 152 URD152/4(85)-GG at 6 C0223/2 پمپیران 168,000
1334 22022011 چوب شيار موتورشناور 300 6E3 پمپیران 16,000
1335 22022012 چوب شيار موتورشناور 380 6E5 پمپیران 16,000
1336 22022013 چوب شيار موتورشناور 445 6E7 پمپیران 16,000
1337 22022021 چوب شيار موتورشناور 340 7A93 پمپیران 16,000
1338 22022022 چوب شيار موتورشناور 380 7A113 پمپیران 16,000
1339 22022023 چوب شيار موتورشناور 420 7A133 پمپیران 16,000
1340 22022024 چوب شيار موتورشناور 480 7A153 پمپیران 16,000
1341 22022025 چوب شيار موتورشناور 560 7A183 پمپیران 16,000
1342 22022026 چوب شيار موتورشناور 610 7A223 پمپیران 16,000
1343 22022031 چوب شيار موتورشناور 430 9A303 پمپیران 16,000
1344 22022032 چوب شيار موتورشناور 530 9A373 پمپیران 16,000
1345 22022033 چوب شيار موتورشناور 630 9A453 پمپیران 16,000
1346 22022034 چوب شيار موتورشناور 700 9A553 پمپیران 16,000
1347 22022035 چوب شيار موتورشناور 780 9A623 پمپیران 16,000
1348 22022036 چوب شيار موتورشناور 880 9A733 پمپیران 16,000
1349 22022037 چوب شيار موتورشناور 1030 9B110 پمپیران 16,000
1350 22022041 چوب شيار موتورشناور 810 10A923 پمپیران 16,000
1351 22022042 چوب شيار موتورشناور 930 10A1103 پمپیران 16,000
1352 22022045 چوب شيار موتورشناور 890 12A1303 پمپیران 16,000
1353 22022046 چوب شيار موتورشناور 960 12A1503 پمپیران 16,000
1354 22022047 چوب شيار موتورشناور 1060 12A1853 پمپیران 16,000
1355 22022057 عايق چوبي موتورشناور 180x20 12A1303 پمپیران 16,000
1356 22022058 عايق چوبي موتورشناور 253x20 12A1303 پمپیران 16,000
1357 22022059 عايق چوبي موتورشناور 240x20 10A923 پمپیران 16,000
1358 22022060 عايق چوبي موتورشناور 130x20 10A923 پمپیران 16,000
1359 22022061 عايق چوبي موتورشناور 240x20x16 10A923/2 IN پمپیران 16,000
1360 22022062 عايق چوبي موتورشناور 130x20x16 10A923/2 IN پمپیران 16,000
1361 22022081 چوب شيار موتورشناور 160 6C0153 پمپیران 16,000
1362 22022082 چوب شيار موتورشناور 190 6C0223 پمپیران 16,000
1363 22022083 چوب شيار موتورشناور 220 6C0303 پمپیران 16,000
1364 22022091 چوب شيار موتورشناور 680 8A243 پمپیران 16,000
1365 22022092 چوب شيار موتورشناور 800 8A303 پمپیران 16,000
1366 22023007 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 0.6/1.3 6C0153 پمپیران 4,800
1367 22023009 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 0.8/1.5 6C0223 پمپیران 10,700
1368 22023010 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 0.9/1.6 x365 6C0303 پمپیران 12,000
1369 22023044 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور 2.8/4 9B110 پمپیران 76,000
1370 22023047 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 4/5.9 x414 14B350 پمپیران 105,000
1371 22023050 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور L19/6/8 14B3003 پمپیران 115,000
1372 22023065 كابل گرد موتورشناور 3x50 12A1303 پمپیران 1,143,000
1373 22023066 كابل گرد موتورشناور 3x70 12A1853 پمپیران 3,117,000
1374 22023071 كابل تخت موتورشناور 3x1.5 6.00E+33 پمپیران 105,000
1375 22023073 كابل تخت موتورشناور 3x2.5 7A183 پمپیران 130,000
1376 22023075 كابل تخت موتورشناور 3x4 7A223 پمپیران 204,000
1377 22023077 كابل تخت موتورشناور 3x6 8A303 پمپیران 284,000
1378 22023079 كابل تخت موتورشناور 3x10 9A453 پمپیران 469,000
1379 22023081 كابل تخت موتورشناور 3x16 9A553 پمپیران 642,000
1380 22023083 كابل تخت موتورشناور 3x25 9A733 پمپیران 968,000
1381 22023084 كابل تخت موتورشناور 3x35 10A1103 پمپیران 1,270,000
1382 22023111 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 1.0/1.7 6.00E+33 پمپیران 13,000
1383 22023113 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 1.2/1.9 6.00E+53 پمپیران 17,000
1384 22023115 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 1.4/2.2 6.00E+73 پمپیران 23,000
1385 22023117 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M1.5/2.3 7A133 پمپیران 27,000
1386 22023119 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور 1.7/2.5 7A153 پمپیران 32,000
1387 22023121 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 1.8/2.6 7A183 پمپیران 35,000
1388 22023123 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 1.9/2.7 7A223 پمپیران 39,000
1389 22023125 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 2.1/3.1 8A243 پمپیران 48,000
1390 22023129 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 2.3/3.3 9A24 پمپیران 58,000
1391 22023133 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 2.4/3.6 9A623 پمپیران 61,000
1392 22023137 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 2.5/3.7 9A303 پمپیران 68,000
1393 22023139 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 2.6/3.8 9A373 پمپیران 74,000
1394 22023141 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور 2.7/3.9 10A923 پمپیران 84,000
1395 22023145 سيم مخصوص سيم پيچي موتورشناور M 3/4.2 10A1103 پمپیران 92,000
1396 22024012 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A57/38x18 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 14,000
1397 22024025 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A57/44.5x18 12A185 3/2  AW 2R 1 پمپیران 16,000
1398 22024029 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور 60x27 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 5,900
1399 22024030 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور   6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 5,900
1400 22024031 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور 125/39x15 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 20,000
1401 22024032 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور   10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 9,300
1402 22024033 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور   12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 8,900
1403 22024034 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور   8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1404 22024035 لاستيك محافظ سيم پپچی موتورشناور   8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1405 22024051 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A4 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 15,000
1406 22024053 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A5 7A18 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,000
1407 22024055 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A6 7A22 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,000
1408 22024056 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A13 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1409 22024057 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A23 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1410 22024058 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A14 8A30 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,000
1411 22024059 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A24 9A45 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1412 22024061 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A25 9A55 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1413 22024063 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A26 9A73 3/2 AW 2F 1 پمپیران 16,000
1414 22024065 رينگ لاستيكي كابل موتورشناور A27 9B100 3/2 AW 2F 1 پمپیران 17,000
1415 22025015 رينگ محفظه كابل موتورشناور A57/49x1.5 12A185 3/2  AW 2R 1 پمپیران 49,000
1416 22025024 رينگ محفظه كابل موتورشناور A57/48x8 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 151,000
1417 22025026 رينگ محفظه كابل موتورشناور A57/43x1.5 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 52,000
1418 22025051 رينگ محفظه كابل موتورشناور A4 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 10,600
1419 22025053 رينگ محفظه كابل موتورشناور A5 7A18 3/2 AW 2F 1 پمپیران 10,600
1420 22025055 رينگ محفظه كابل موتورشناور A6 7A22 3/2 AW 2F 1 پمپیران 10,600
1421 22025056 رينگ محفظه كابل موتورشناور A12 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,000
1422 22025057 رينگ محفظه كابل موتورشناور A20 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 41,000
1423 22025058 رينگ محفظه كابل موتورشناور A14 8A30 3/2 AW 2F 1 پمپیران 15,000
1424 22025059 رينگ محفظه كابل موتورشناور A21 9A45 3/2 AW 2F 1 پمپیران 41,000
1425 22025061 رينگ محفظه كابل موتورشناور A22 9A55 3/2 AW 2F 1 پمپیران 41,000
1426 22025063 رينگ محفظه كابل موتورشناور A23 9A73 3/2 AW 2F 1 پمپیران 41,000
1427 22025065 رينگ محفظه كابل موتورشناور A24 9B100 3/2 AW 2F 1 پمپیران 41,000
1428 22025076 رينگ محفظه كابل موتورشناور A1 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 3,100
1429 22025077 رينگ محفظه كابل موتورشناور A3 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,200
1430 22025078 رينگ محفظه كابل موتورشناور A6 9A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 5,500
1431 22025080 رينگ محفظه كابل موتورشناور A7 9A73 3/2 AW 2F 1 پمپیران 6,000
1432 22026001 ساچمه موتورشناور 10 G10 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 23,000
1433 22026003 ساچمه موتورشناور 15 G10 8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 39,000
1434 22026006 ساچمه موتورشناور 20 G10 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 77,000
1435 22026008 ساچمه موتورشناور 30G28 12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 84,000
1436 22026011 ديافراگم موتورشناور   6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 19,000
1437 22026013 ديافراگم موتورشناور 76/112x30 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 37,000
1438 22026014 ديافراگم موتورشناور   8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 45,000
1439 22026015 ديافراگم موتورشناور   12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 61,000
1440 22026021 حلقه فيبري موتورشناور 56/88x8 6C015 3/2 SS 1F 2 پمپیران 109,000
1441 22026022 حلقه فيبري موتورشناور   8A24 3/2 AW 2F 1 پمپیران 236,000
1442 22026023 حلقه فيبري موتورشناور 110/150x10 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 172,000
1443 22026025 حلقه فيبري موتورشناور   12A130 3/2 AW 2R 1 پمپیران 288,000
1444 22026046 سوزن درپوش آب پمپ شناور 20 BPN435/6(189/183)-GGat 14B2203/2 پمپیران 56,000
1445 22026082 آهن ربا موتورشناور dia25x5 10A92 3/2 AW 2R 1 پمپیران 5,500
1446 22026099 مهره ماسوره فشارقوي BLL 16 WKL 80/1(220)-GG-A-S-1 پمپیران 273,000
1447 22026264 پيچ مغزي پمپ شناور M16x23 BPN374/11(154/150)-GG at 12A1303/2 پمپیران 39,000
1448 22026279 نوار عايق موتورشناور 0.5X30X600 9A24 پمپیران 7,000
1449 22026298 نوار عايق موتورشناور 0.1X70X820 10A923 پمپیران 3,600
1450 22026299 نوار عايق موتورشناور 0.1X70X940 10A1103 پمپیران 3,800
1451 22026302 نوار عايق موتورشناور 0.1X75X1090 12A1853 پمپیران 4,200
1452 22026309 نوار عايق موتورشناور 9A 30 9A303 پمپیران 2,800
1453 22026310 نوار عايق موتورشناور 9A 37 9A373 پمپیران 3,000
1454 22026311 نوار عايق موتورشناور 9A 45,9B55 9A453 پمپیران 3,200
1455 22026312 نوار عايق موتورشناور 9A 55 9A553 پمپیران 3,300
1456 22026313 نوار عايق موتورشناور 9A 62 9A623 پمپیران 3,500
1457 22026314 نوار عايق موتورشناور 9A73,9B92 9A733 پمپیران 3,700
1458 22026322 نوار عايق موتورشناور 9B110 9B110 پمپیران 3,900

 

- قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/1/31

کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ