لوگوی آبیاران

قطعات پمپ

لیست قیمت قطعات پمپ های آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا ردیف
1,420,000 WKLمحفظه مکش  32 1
1,253,000 WKLمحفظه رانش  32 2
1,698,000 WKLمحفظه مکش  40 3
1,594,000 WKLمحفظه رانش  40 4
1,921,000 WKLمحفظه مکش  50 5
1,728,000 WKLمحفظه رانش  50 6
2,255,000 WKLمحفظه مکش  65 7
2,049,000 WKLمحفظه رانش  65 8
3,870,000 WKLمحفظه مکش  80 9
3,550,000 WKLمحفظه رانش  80 10
5,993,000 WKLمحفظه مکش  100 11
5,380,000 WKLمحفظه رانش  100 12
8,360,000 WKLمحفظه مکش  125 13
8,352,000 WKLمحفظه رانش  125 14
14,616,000 WKLمحفظه مکش  150 15
13,920,000 WKLمحفظه رانش  150 16
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
1,183,000 ETA32-160  محفظه حلزونی 17
1,364,000 ETA32-200  محفظه حلزونی 18
1,810,000 ETA32-250  محفظه حلزونی 19
1,322,000 ETA40-125 محفظه حلزونی 53
1,575,000 ETA40-160  محفظه حلزونی 20
1,691,000 ETA40-200  محفظه حلزونی 21
2,074,000 ETA40-250  محفظه حلزونی 22
2,535,000 ETA40-315 محفظه حلزونی 23
1,796,000 ETA50-160  محفظه حلزونی 24
1,877,000 ETA50-200 محفظه حلزونی 25
2,178,000 ETA50-250  محفظه حلزونی 26
2,663,000 ETA50-315  محفظه حلزونی 27
1,726,000 ETA65-125  محفظه حلزونی 28
1,833,000 ETA65-160  محفظه حلزونی 29
1,979,000 (چپ-راست)ETA65-200  محفظه حلزونی 30
2,401,000 ETA65-250  محفظه حلزونی 31
3,026,000 ETA65-315  محفظه حلزونی 32
2,256,000 ETA80-160  محفظه حلزونی 33
2,410,000 ETA80-200  محفظه حلزونی 34
3,246,000 ETA80-250  محفظه حلزونی 35
4,072,000 ETA80-315  محفظه حلزونی 36
4,763,000 ETA80-400  محفظه حلزونی 37
4,176,000 ETA100-160  محفظه حلزونی 38
3,151,000 ETA100-200  محفظه حلزونی 39
3,530,000 ETA100-250  محفظه حلزونی 40
4,273,000 ETA100-315  محفظه حلزونی 41
6,032,000 ETA100-400  محفظه حلزونی 42
4,246,000 (چپ-راست)ETA125-200حلزونی   محفظه 43
4,995,000 ETA125-250  محفظه حلزونی 44
6,570,000 ETA125-315  محفظه حلزونی 45
8,470,000 ETA125-400  محفظه حلزونی 46
4,454,000 ETA150-200  محفظه حلزونی 47
6,570,000 ETA150-250  محفظه حلزونی 48
7,030,000 ETA150-315  محفظه حلزونی 49
8,471,000 ETA150-400  محفظه حلزونی 50
18,374,000 ETA150-50    محفظه حلزونی 51
7,953,000 ETA125-50/2  محفظه حلزونی 52
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
295,000 WKLپروانه   32 54
304,000 WKLپروانه   40 55
369,000 WKLپروانه   50 56
436,000 WKLپروانه   65 57
654,000 WKLپروانه   80 58
941,000 WKLپروانه   100 59
1,205,000 WKLپروانه   125 60
1,786,000 WKLپروانه   150 61
298,000 ETA32-160  پروانه   62
487,000 ETA32-200   پروانه 63
826,000 ETA32-250   پروانه 64
319,000 ETA40-160   پروانه 65
394,000 ETA40-200   پروانه 66
708,000 ETA40-250   پروانه 67
1,017,000 ETA40-315   پروانه 68
360,000 ETA50-160   پروانه 69
476,000 ETA50-200   پروانه 70
723,000 ETA50-250   پروانه 71
1,118,000 ETA50-315   پروانه 72
278,000 ETA65-125پروانه    73
537,000 (چپ-راست)ETA65-200پروانه    74
798,000 ETA65-250پروانه  75
1,230,000 ETA65-315پروانه  76
557,000 ETA80-160پروانه    77
596,000 ETA80-200پروانه   78
807,000 ETA80-250پروانه  79
1,306,000 ETA80-315  پروانه 80
2,017,000 ETA80-400 پروانه 81
643,000 ETA100-160پروانه   82
653,000 ETA100-200پروانه   83
826,000 ETA100-250پروانه   84
1,325,000 ETA100-315  پروانه 85
2,151,000 ETA100-400پروانه   86
710,000 (راست - چپ )ETA125-200 پروانه   87
1,111,000 ETA125-250پروانه  88
1,230,000 ETA125-315پروانه  89
2,276,000 ETA125-400 پروانه 90
995,000 ETA150-200پروانه  91
1,211,000 ETA150-250پروانه  92
1,281,000 ETA150-315  پروانه 93
2,198,000 ETA150-400 پروانه  94
4,072,000 ETA150-50پروانه     95
1,441,000 ETA125/50-2 پروانه کوچک 96
2,239,000 ETA125/50-2پروانه بزرگ    97
1,960,000 ETA200-23  پروانه 98
2,000,000 ETA200-29  پروانه 99
2,305,000 ETA200-33  پروانه 100
2,517,000 ETA200-40  پروانه 101
4,176,000 ETA200-50  پروانه 102
2,000,000 ETA250-23  پروانه  103
2,299,000 ETA250-29  پروانه 104
3,000,000 ETA250-33  پروانه 105
3,169,000 ETA250-40  پروانه 106
4,380,000 ETA250-50  پروانه 107
4,081,000 ETA300-35  پروانه 108
6,916,000 ETA300-500  پروانه 109
298,000 ETA40-125  پروانه 110
480,000 ETA65-160  پروانه 111
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
458,000 WKL32  طبقات 112
475,000 WKL40  طبقات  113
475,000 WKL50  طبقات 114
596,000 WKL65  طبقات 115
1,301,000 WKL80  طبقات 116
2,486,000 WKL100  طبقات 117
3,859,000 WKL125  طبقات 118
4,594,000 WKL150  طبقات 119
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
269,000 WKL32 دیفیوزروسط   120
278,000 WKL32 دیفیوزرآخر   121
314,000 WKL40  دیفیوزروسط 122
326,000 WKL40   دیفیوزرآخر 123
364,000 WKL50  دیفیوزروسط 124
375,000 WKL50   دیفیوزرآخر 125
422,000 WKL65  دیفیوزروسط 126
461,000 WKL65   دیفیوزرآخر 127
749,000 WKL80  دیفیوزروسط 128
768,000 WKL80      دیفیوزرآخر 129
1,002,000 WKL100   دیفیوزروسط 130
1,037,000 WKL100    دیفیوزرآخر 131
1,810,000 WKL125   دیفیوزروسط 132
1,825,000 WKL125    دیفیوزرآخر 133
2,826,000 WKL150    دیفیوزرآخر 134
2,784,000 WKL150   دیفیوزروسط 135
2,500,000 ETA125/50-2  دیفیوزر 136
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
321,000 WKL32,40  یاتاقان 137
529,000 WKL50,65  یاتاقان 138
660,000 WKL80    یاتاقان طرف مکش 139
688,000 WKL80    یاتاقان طرف رانش 140
778,000 WKL100  یاتاقان طرف مکش 141
807,000 WKL100  یاتاقان طرف رانش 142
1,182,000 WKL125  یاتاقان طرف مکش 143
1,182,000 WKL125  یاتاقان طرف رانش 144
1,846,000 WKL150  یاتاقان طرف رانش 145
1,846,000 WKL150  یاتاقان طرف مکش 146
756,000 ETA25/1-125  یاتاقان 147
828,000 ETA25,25/1-160  یاتاقان 148
941,000 ETA25,25/1-200  یاتاقان 149
1,104,000 ETA25-250  یاتاقان 150
969,000 ETA35-160  یاتاقان 151
1,123,000 ETA35-200  یاتاقان 152
1,356,000 ETA35-250  یاتاقان 153
1,743,000 ETA35-315  یاتاقان 154
2,260,000 ETA45-315  یاتاقان 155
2,642,000 ETA45-400  یاتاقان 156
3,243,000 ETA125/50-2  یاتاقان 158
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
320,000 ETA40-125  سرپوش محفظه 159
376,000 ETA32,40-160  سرپوش محفظه 160
565,000 ETA32-200  سرپوش محفظه 161
738,000 ETA32,40,50-250  سرپوش محفظه 162
565,000 ETA40-200  سرپوش محفظه 163
1,105,000 ETA40,50,65,80-315  سرپوش محفظه 164
325,000 ETA65-125  سرپوش محفظه 165
506,000 ETA65-200  سرپوش محفظه 166
826,000 ETA65-250  سرپوش محفظه 167
561,000 ETA80,100,200  سرپوش محفظه 168
780,000 ETA80,100,250  سرپوش محفظه 169
1,819,000 ETA80,100,400  سرپوش محفظه 170
487,000 ETA100-160  سرپوش محفظه 171
1,211,000 ETA100-315  سرپوش محفظه 172
673,000 ETA125-200  سرپوش محفظه 173
844,000 ETA125-250  سرپوش محفظه 174
1,209,000 ETA125,150,315  سرپوش محفظه 175
1,586,000 ETA125-400  سرپوش محفظه 176
731,000 ETA150-200  سرپوش محفظه 177
814,000 ETA150-250  سرپوش محفظه 178
1,633,000 ETA150-400  سرپوش محفظه 179
452,000 ETA65,80-160  سرپوش محفظه 180
485,000 ETA50-200  سرپوش محفظه 181
418,000 ETA50-160  سرپوش محفظه 182
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
475,000 WKL32,40/1  محور  183
562,000 WKL32,40/2  محور 184
638,000 WKL32,40/3  محور    185
696,000 WKL32,40/4  محور 186
742,000 WKL32,40/5  محور 187
785,000 WKL32,40/6  محور 188
828,000 WKL32,40/7  محور 189
871,000 WKL32,40/8  محور 190
922,000 WKL32,40/9  محور 191
1,008,000 WKL32,40/10  محور 192
1,044,000 WKL32,40/11  محور 193
1,099,000 WKL32,40/12  محور 194
1,138,000 WKL32,40/13  محور 195
1,214,000 WKL32,40/14  محور 196
1,258,000 WKL32,40/15  محور 197
1,272,000 WKL32,40/16  محور 198
1,309,000 WKL32,40/17  محور 199
854,000 WKL50/1  محور 200
906,000 WKL50/2  محور 201
953,000 WKL50/3  محور  202
1,008,000 WKL50/4  محور 203
1,068,000 WKL50/محور  5 204
1,132,000 WKL50/6  محور 205
1,240,000 WKL50/7  محور 206
1,428,000 WKL50/8  محور 207
1,440,000 WKL50/9    محور    208
1,524,000 WKL50/10  محور 209
1,621,000 WKL50/11  محور 210
1,716,000 WKL50/12  محور 211
1,814,000 WKL50/13  محور 212
1,872,000 WKL50/14  محور 213
894,000 WKL65/1    محور 214
950,000 WKL65/2   محور 215
1,008,000 WKL65/3   محور  216
1,068,000 WKL65/4   محور  217
1,132,000 WKL65/5   محور 218
1,198,000 WKL65/6محور   219
1,267,000 WKL65/7محور   220
1,368,000 WKL65/8محور   221
1,440,000 WKL65/9محور   222
1,526,000 WKL65/10محور    223
1,626,000 WKL65/11محور    224
1,068,000 WKL80/1 محور  225
1,166,000 WKL80/2محور   226
1,267,000 WKL80/3محور   227
1,363,000 WKL80/4محور   228
1,460,000 WKL80/5محور   229
1,584,000 WKL80/6محور   230
1,685,000 WKL80/7محور   231
1,816,000 WKL80/8محور   232
1,944,000 WKL80/9محور   233
2,071,000 WKL80/10محور  234
1,397,000 WKL100/1 محور 235
1,498,000 WKL100/2محور  236
1,584,000 WKL100/3محور  237
1,728,000 WKL100/4محور  238
1,872,000 WKL100/5محور  239
2,016,000 WKL100/6محور  240
2,160,000 WKL100/7محور  241
2,333,000 WKL100/محور  8 242
2,592,000 WKL125/محور  1 243
2,909,000 WKL125/2محور  244
3,240,000 WKL125/3محور  245
3,398,000 WKL125/4محور  246
3,571,000 WKL125/5محور  247
3,830,000 WKL125/6محور  248
3,859,000 WKL150/محور  1 249
4,145,000 WKL150/2محور  250
4,430,000 WKL150/3محور  251
4,729,000 WKL150/4محور  252
5,040,000 WKL150/5محور  253
- WKL150/6محور  254
288,000 ETA25/محور  1 255
288,000 ETA25 محور 256
605,000 ETA35محور  257
1,008,000 ETA45محور  258
2,160,000 ETA125/50-2محور  259
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
166,000 WKL32,40=30*39*115بوش طرف مکش  260
152,000 WKL32,40=30*39*96بوش طرف رانش  261
107,000 WKL32,40=30*39*52بوش فاصله  262
64,000 WKL32,40=30*39*17بوش طبقات  263
565,000 WKL32,40/بوش کامل  1 264
628,000 WKL32,40/بوش کامل  2 265
693,000 WKL32,40/بوش کامل  3 266
759,000 WKL32,40/بوش کامل  4 267
822,000 WKL32,40/بوش کامل  5 268
886,000 WKL32,40/بوش کامل  6 269
951,000 WKL32,40/بوش کامل  7 270
1,015,000 WKL32,40/بوش کامل  8 271
1,080,000 WKL32,40/بوش کامل  9 272
1,145,000 WKL32,40/بوش کامل  10 273
1,208,000 WKL32,40/بوش کامل  11 274
1,272,000 WKL32,40/12بوش کامل  275
1,338,000 WKL32,40/13بوش کامل  276
1,402,000 WKL32,40/14بوش کامل  277
1,466,000 WKL32,40/15بوش کامل  278
1,529,000 WKL32,40/16بوش کامل  279
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
178,000 WKL50=35*45*118بوش بلند طرف مکش  280
166,000 WKL50=35*50*93بوش بلند طرف رانش  281
127,000 WKL50,65=35*45*65بوش فاصله  282
79,000 WKL50,65=35*45.7*22بوش طبقات  283
636,000 WKL50/بوش کامل  1 284
715,000 WKL50/بوش کامل  2 285
794,000 WKL50/3بوش کامل  286
872,000 WKL50/4بوش کامل  287
951,000 WKL50/بوش کامل  5 288
1,029,000 WKL50/بوش کامل  6 289
1,109,000 WKL50/بوش کامل  7 290
1,187,000 WKL50/بوش کامل  8 291
1,266,000 WKL50/بوش کامل  9 292
1,343,000 WKL50/بوش کامل  10 293
1,422,000 WKL50/بوش کامل  11 294
1,502,000 WKL50/12بوش کامل  295
1,580,000 WKL50/بوش کامل  13 296
1,660,000 WKL50/بوش کامل  14 297
191,000 WKL65=35*45*124بوش بلند طرف مکش   298
183,000 WKL65=35*45*97بوش بلند طرف رانش  299
673,000 WKL65/1بوش کامل  300
756,000 WKL65/2بوش کامل  301
836,000 WKL65/3بوش کامل  302
917,000 WKL65/4بوش کامل  303
998,000 WKL65/5بوش کامل  304
1,078,000 WKL65/6بوش کامل  305
1,158,000 WKL65/بوش کامل  7 306
1,241,000 WKL65/بوش کامل  8 307
1,322,000 WKL65/بوش کامل  9 308
1,403,000 WKL65/بوش کامل  10 309
1,483,000 WKL65/بوش کامل  11 310
1,593,000 WKL32/بوش کامل  17 311
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
211,000 WKL80=40*50*143بوش بلند طرف مکش  312
200,000 WKL80=40*50*105بوش بلند  طرف رانش  313
137,000 WKL80=40*50*70بوش فاصله  314
104,000 WKL80=40*49.7*33بوش طبقات  315
724,000 WKL80/1  بوش کامل 316
829,000 WKL80/بوش کامل  2 317
932,000 WKL80/بوش کامل  3 318
1,037,000 WKL80/بوش کامل  4 319
1,141,000 WKL80/بوش کامل  5 320
1,243,000 WKL80/بوش کامل  6 321
1,348,000 WKL80/7بوش کامل  322
1,451,000 WKL80/8بوش کامل  323
1,555,000 WKL80/9بوش کامل  324
1,660,000 WKL80/10بوش کامل  325
365,000 WKL100=45*60*165بوش بلند طرف مکش  326
358,000 WKL100=45*60*145بوش بلند طرف رانش  327
186,000 WKL100=45*60*84بوش فاصله طرف مکش  328
177,000 WKL100=45*60*54بوش فاصله طرف رانش  329
120,000 WKL100=45*54.7*45بوش طبقات  330
1,115,000 WKL100/1 بوش کامل 331
1,236,00 WKL100/بوش کامل  2 332
1,296,000 WKL100/3بوش کامل  333
1,476,000 WKL100/4بوش کامل  334
1,597,000 WKL100/5بوش کامل  335
1,715,000 WKL100/6بوش کامل  336
1,835,000 WKL100/7بوش کامل  337
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
1,955,000 WKL100/8بوش کامل  338
516,000 WKL125=50*66*195بوش بلند  طرف مکش  339
365,000 WKL125=50*66*130بوش بلند  طرف رانش  340
225,000 WKL125=50*66*92بوش فاصله طرف مکش  341
225,000 WKL125=50*66*88بوش فاصله طرف رانش  342
148,000 WKL125=50*59.7*بوش طبقات  45 343
1,388,000 WKL125/1بوش کامل  344
1,536,000 WKL125/2بوش کامل  345
1,683,000 WKL125/3بوش کامل  346
1,832,000 WKL125/4بوش کامل  347
1,980,000 WKL125/5بوش کامل  348
2,127,000 WKL125/6بوش کامل  349
543,000 WKL150=60*78*176بوش بلند  طرف مکش  350
421,000 WKL150=60*78*130بوش بلند  طرف رانش  351
300,000 WKL150=60*78*116بوش فاصله طرف مکش  352
300,000 WKL150=60*78*100بوش فاصله طرف رانش  353
196,000 WKL150=66*74.7*55بوش طبقات  354
1,624,000 WKL150/1بوش کامل  355
1,821,000 WKL150/2بوش کامل  356
2,017,000 WKL150/3بوش کامل  357
2,215,000 WKL150/4بوش کامل  358
2,410,000 WKL150/5بوش کامل  359
2,807,000 WKL150/6بوش کامل  360
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
199,000 ETA25/1بوش استیل  361
199,000 ETA25بوش استیل  362
307,000 ETA35بوش استیل  363
374,000 ETAبوش استیل  45 364
259,000 ETA25/بوش برنزی  1 365
259,000 ETA25بوش برنزی  366
403,000 ETA35بوش برنزی  367
475,000 ETA45بوش برنزی  368
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
78,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  32,40 369
78,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  32,40 370
107,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  50,65 371
107,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  50,65 372
140,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  80 373
140,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  80 374
163,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  100 375
163,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  100 376
194,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  125 377
194,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  125 378
257,000 WKLدرپوش بلبرینگ ابتدایی  150 379
272,000 WKLدرپوش بلبرینگ انتهایی  150 380
52,000 ETA25,25/1درپوش بلبرینگ  381
77,000 ETAدرپوش بلبرینگ  35 382
177,000 ETAدرپوش بلبرینگ  45 383
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
68,000 WKL32,40عینکی  384
83,000 WKL50,65عینکی  385
99,000 WKLعینکی  80 386
127,000 WKL100عینکی  387
156,000 WKL125عینکی  388
205,000 WKL150عینکی  389
52,000 ETA25/1عینکی  390
52,000 ETA25عینکی  391
59,000 ETA35عینکی  392
71,000 ETA45عینکی  393
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
121,000 WKL32,40خنک کننده  394
152,000 WKL50,65خنک کننده  395
197,000 WKL80خنک کننده  396
227,000 WKL100خنک کننده  397
258,000 WKL125خنک کننده  398
273,000 WKL150خنک کننده  399
83,000 ETA25/1خنک کننده  400
96,000 ETA25خنک کننده  401
108,000 ETA35خنک کننده  402
154,000 ETA45خنک کننده  403
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
68,000 ETA25/1 فشاردهنده  404
73,000 ETA فشاردهنده  25 405
86,000 ETA35 فشاردهنده  406
98,000 ETA45 فشاردهنده  407
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
58,000 WKLرینگ آببندی  8*105*90=50 408
60,000 WKLرینگ آببندی  8*115*100=65 409
71,000 WKL80=120*135*10رینگ آببندی  410
97,000 WKL100=150*170*12رینگ آببندی  411
117,000 WKLرینگ آببندی  12*190*170=125 412
140,000 WKLرینگ آببندی  15*220*200=150 413
50,000 ETA32-160 , 32-200=50*60*8  رینگ آببندی 414
50,000 ETA40-125=60*70*8رینگ آببندی  415
50,000 ETA40-160=65*75*8رینگ آببندی  416
53,000 ETA50-160 , 32+40-250Front=70*80*8  رینگ آببندی 417
53,000 ETA50-200 , 50-250=80*90*8رینگ آببندی  418
53,000 ETA40-315 , 32+50-250Back=85*95*8  رینگ آببندی 419
68,000 ETA65-250 , 65-125Front=110*120*10 رینگ آببندی 420
68,000 ETA65-160=110*125*10رینگ آببندی  421
76,000 ETA65-200+315+80-160Totall Front=120*130*10  رینگ آببندی 422
76,000 ETA80-200,250=130*140*10رینگ آببندی  423
91,000 ETA80-315+400 , 100-160+200Front=140*155*12 آبندیرینگ & ETA80-200Back 424
103,000 ETA100-315=150*165*12 رینگ آببندی  425
103,000 ETA125-200=165*180*12 رینگ آببندی  426
111,000 ETA125-315=170*185*12 رینگ آببندی  427
111,000 ETA125-250+400 , 150-200Back=175*190*12 رینگ آببندی 428
148,000 ETA150-200=190*205*15Front  رینگ آببندی 429
153,000 ETA150-250,315=200*215*15 رینگ آببندی  430
236,000 ETA150-400=220*235*15 رینگ آببندی  431
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
56,000 WKL32,40/بست طبقات  1 432
68,000 WKL32,40/بست طبقات  2 433
82,000 WKL32,40/بست طبقات  3 434
95,000 WKL32,40/بست طبقات  4 435
109,000 WKL32,40/بست طبقات  5 436
122,000 WKL32,40/بست طبقات  6 437
134,000 WKL32,40/بست طبقات  7 438
148,000 WKL32,40/بست طبقات  8 439
161,000 WKL32,40/بست طبقات  9 440
174,000 WKL32,40/بست طبقات  10 441
188,000 WKL32,40/بست طبقات  11 442
200,000 WKL32,40/بست طبقات  12 443
214,000 WKL32,40/بست طبقات  13 444
227,000 WKL32,40/بست طبقات  14 445
240,000 WKL32,40/بست طبقات  15 446
254,000 WKL32,40/بست طبقات  16 447
266,000 WKL32,40/بست طبقات  17 448
56,000 WKL50/بست طبقات  1 449
68,000 WKL50/بست طبقات  2 450
82,000 WKL50/بست طبقات  3 451
95,000 WKL50/بست طبقات  4 452
109,000 WKL50/بست طبقات  5 453
122,000 WKL50/بست طبقات  6 454
134,000 WKL50/بست طبقات  7 455
148,000 WKL50/بست طبقات  8 456
161,000 WKL50/بست طبقات  9 457
174,000 WKL50/بست طبقات  10 458
188,000 WKL50/بست طبقات  11 459
200,000 WKL50/بست طبقات  12 460
214,000 WKL50/بست طبقات  13 461
227,000 WKL50/بست طبقات  14 462
107,000 WKL65/بست طبقات  1 463
123,000 WKL65/بست طبقات  2 464
139,000 WKL65/بست طبقات  3 465
155,000 WKL65/بست طبقات  4 466
171,000 WKL65/بست طبقات  5 467
188,000 WKL65/بست طبقات  6 468
204,000 WKL65/بست طبقات  7 469
220,000 WKL65/بست طبقات  8 470
235,000 WKL65/بست طبقات  9 471
251,000 WKL65/بست طبقات  10 472
268,000 WKL65/بست طبقات  11 473
124,000 WKL80/بست طبقات  1 474
142,000 WKL80/بست طبقات  2 475
160,000 WKL80/بست طبقات  3 476
177,000 WKL80/بست طبقات  4 477
195,000 WKL80/بست طبقات  5 478
212,000 WKL80/بست طبقات  6 479
229,000 WKL80/بست طبقات  7 480
248,000 WKL80/بست طبقات  8 481
325,000 WKL100/بست طبقات  7 490
354,000 WKL100/بست طبقات  8 491
212,000 WKL125/بست طبقات  1 492
264,000 WKL125/بست طبقات  2 493
315,000 WKL125/بست طبقات  3 494
366,000 WKL125/بست طبقات  4 495
417,000 WKL125/بست طبقات  5 496
468,000 WKL125/بست طبقات  6 497
293,000 WKL150/بست طبقات  1 498
366,000 WKL150/بست طبقات  2 499
439,000 WKL150/بست طبقات  3 500
512,000 WKL150/بست طبقات  4 501
586,000 WKL150/بست طبقات  5 502
659,000 WKL150/بست طبقات  6 503
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
- WKL32,40 بست طبقات کامل  504
325,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  1 505
377,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  2 506
430,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  3 507
483,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  4 508
536,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  5 509
588,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  6 510
640,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  7 511
693,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  8 512
747,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  9 513
799,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  10 514
852,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  11 515
904,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  12 516
956,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  13 517
1,010,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  14 518
1,063,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  15 519
1,115,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  16 520
1,168,000 WKL32,40/بست طبقات کامل  17 521
325,000 WKL50/بست طبقات کامل  1 522
377,000 WKL50/بست طبقات کامل  2 523
429,000 WKL50/بست طبقات کامل  3 524
483,000 WKL50/بست طبقات کامل  4 525
536,000 WKL50/بست طبقات کامل  5 526
588,000 WKL50/بست طبقات کامل  6 527
640,000 WKL50/بست طبقات کامل  7 528
693,000 WKL50/بست طبقات کامل  8 529
747,000 WKL50/بست طبقات کامل  9 530
799,000 WKL50/بست طبقات کامل  10 531
852,000 WKL50/بست طبقات کامل  11 532
904,000 WKL50/بست طبقات کامل  12 533
956,000 WKL50/بست طبقات کامل  13 534
1,010,000 WKL50/بست طبقات کامل  14 535
562,000 WKL65/بست طبقات کامل  1 536
627,000 WKL65/بست طبقات کامل  2 537
691,000 WKL65/بست طبقات کامل  3 538
755,000 WKL65/بست طبقات کامل  4 539
820,000 WKL65/بست طبقات کامل  5 540
884,000 WKL65/بست طبقات کامل  6 541
949,000 WKL65/بست طبقات کامل  7 542
1,013,000 WKL65/بست طبقات کامل  8 543
1,077,000 WKL65/بست طبقات کامل  9 544
1,142,000 WKL65/بست طبقات کامل  10 545
1,207,000 WKL65/بست طبقات کامل  11 546
1,265,000 WKL80/بست طبقات کامل  1 547
1,405,000 WKL80/بست طبقات کامل  2 548
1,546,000 WKL80/بست طبقات کامل  3 549
1,686,000 WKL80/بست طبقات کامل  4 550
1,828,000 WKL80/بست طبقات کامل  5 551
1,968,000 WKL80/بست طبقات کامل  6 552
2,108,000 WKL80/بست طبقات کامل  7 553
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
2,248,000 WKL80/بست طبقات کامل  8 554
2,389,000 WKL80/بست طبقات کامل  9 555
2,530,000 WKL80/بست طبقات کامل  10 556
1,682,000 WKL100/بست طبقات کامل  1 557
1,917,000 WKL100/بست طبقات کامل  2 558
2,151,000 WKL100/بست طبقات کامل  3 559
2,400,000 WKL100/بست طبقات کامل  4 560
2,619,000 WKL100/بست طبقات کامل  5 561
2,854,000 WKL100/بست طبقات کامل  6 562
3,088,000 WKL100/بست طبقات کامل  7 563
3,322,000 WKL100/بست طبقات کامل  8 564
2,940,000 WKL125/بست طبقات کامل  1 565
3,350,000 WKL125/بست طبقات کامل  2 566
3,760,000 WKL125/بست طبقات کامل  3 567
4,170,000 WKL125/بست طبقات کامل  4 568
4,580,000 WKL125/بست طبقات کامل  5 569
4,990,000 WKL125/بست طبقات کامل  6 570
4,076,000 WKL150/بست طبقات کامل  1 571
4,662,000 WKL150/بست طبقات کامل  2 572
5,247,000 WKL150/بست طبقات کامل  3 573
5,833,000 WKL150/بست طبقات کامل  4 574
6,418,000 WKL150/بست طبقات کامل  5 575
7,004,000 WKL150/بست طبقات کامل  6 576
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
82,000 WKL32,40=M28*1/5مهره سر محور   577
98,000 WKL50,65=M33*1/5 مهره سر محور  578
149,000 WKL80=M39*1/5 مهره سر محور  579
161,000 WKL100=M43*1/5مهره سر محور  580
220,000 WKL125=M48*1/5مهره سر محور  581
329,000 WKL150=M52*1/5مهره سر محور  582
4,000 WKL25,25/1=M14*1/5مهره سر محور  583
35,000 WKL35=M24*1/5مهره سر محور  584
80,000 WKL45=M30*1/5مهره سر محور  585
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
410,000 WKL32,40>6306-C3بلبرینگ  586
1,391,000 WKL50,65=3307-C3بلبرینگ  587
1,786,000 WKL80=3308-C3بلبرینگ  588
2,050,000 WKL100=3309-C3بلبرینگ  589
3,074,000 WKL125=3310-C3بلبرینگ  590
4,538,000 WKL150=3312-C3بلبرینگ  591
307,000 ETA25,25/1=6305 بلبرینگ محور 592
556,000 ETA35=C3-6307 بلبرینگ محور 593
1,391,000 ETA45=C3-6409بلبرینگ محور 594
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
732,000 WKL32,40=NUرولبرینگ  207 595
761,000 WKL50,65=NUرولبرینگ  208 596
1,054,000 WKL80=NUرولبرینگ  209 597
1,244,000 WKL100=NUرولبرینگ  210 598
1,610,000 WKL125=NUرولبرینگ  211 599
2,050,000 WKL150=NUرولبرینگ  213 600
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
117,000 WKL32,40=Hبوش بست 207 601
132,000 WKL50,=65Hبوش بست  208 602
146,000 WKL80=H209بوش بست  603
161,000 WKL100=H210بوش بست  604
220,000 WKL125=H211بوش بست  605
249,000 WKL150=H213بوش بست  606
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
13,000 WKL32,40رینگ تنظیم  607
15,000 WKL50,65رینگ تنظیم  608
16,000 WKL80رینگ تنظیم  609
21,000 WKL100رینگ تنظیم  610
23,000 WKL125رینگ تنظیم  611
24,000 WKL150رینگ تنظیم  612
40,000 WKL50,رینگ پشت بلبرینگ  65 613
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
12,000 WKL32,40=8*7*45خارتخت کوبلینگ  614
15,000 WKL50,65=10*8*50خارتخت کوبلینگ  615
23,000 WKL80=14*12*80خارتخت کوبلینگ  616
31,000 WKL100=14*12*80خارتخت کوبلینگ  617
38,000 WKL125=14*12*95خارتخت کوبلینگ  618
47,000 WKL150=18*16*90خارتخت کوبلینگ  619
9,000 WKL32,40=6*6*خارتخت طرف مکش  50 620
8,000 WKL32,40=6*6*4خارتخت طرف رانش  0 621
7,000 WKL32,40=6*6*30  خارتخت طبقات  622
15,000 WKL50=8*7*خارتخت طرف مکش  50 623
9,000 WKL50=8*7*30       خارتخت طبقات  624
17,000 WKL65=8*7*55خارتخت طرف مکش  625
14,000 WKL65=8*7*4خار تخت طرف رانش  0 626
12,000 WKLوطبقات65WKL5خار تخت طرف رانش  0 627
16,000 WKL80=10*7*خار تخت طرف مکش  70 628
15,000 WKL80=10*7*خار تخت طرف رانش  50 629
14,000 WKL80=10*7*45       خار تخت طبقات 630
21,000 WKL100=12*10*85خار تخت طرف مکش  631
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
17,000 WKL100=12*10*7خار تخت طرف رانش  0 632
15,000 WKL100=12*10*6خار تخت طبقات  5 633
32,000 WKL125=14*12*6خار تخت طرف رانش و طبقات  5 634
44,000 WKL150=16*14*خار تخت طرف مکش  120 635
38,000 WKL150=16*14*70  خار تخت طرف رانش وخارتخت طبقات 636
31,000 WKL150=14*12*خار تخت مخصوص بوش فاصله  20 637
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
21,000 WKL 32,40/1  خارکامل 638
28,000 WKL 32,40/2  خارکامل 639
36,000 WKL 32,40/3  خارکامل 640
43,000 WKL 32,40/4  خارکامل 641
50,000 WKL 32,40/5  خارکامل 642
58,000 WKL 32,40/6  خارکامل 643
65,000 WKL 32,40/7  خارکامل 644
73,000 WKL 32,40/8  خارکامل 645
80,000 WKL 32,40/9  خارکامل 646
87,000 WKL 32,40/10  خارکامل 647
95,000 WKL32,40/11  خارکامل 648
102,000 WKL32,40/12  خارکامل 649
109,000 WKL32,40/13  خارکامل 650
117,000 WKL32,40/14  خارکامل 651
124,000 WKL32,40/15  خارکامل 652
132,000 WKL 32,40/16  خارکامل 653
30,000 WKL50/1  خارکامل 654
42,000 WKL50/2  خارکامل 655
50,000 WKL50/3  خارکامل 656
59,000 WKL50/4  خارکامل 657
68,000 WKL50/5  خارکامل 658
76,000 WKL50/6  خارکامل 659
86,000 WKL 50/7  خارکامل 660
95,000 WKL50/8  خارکامل 661
103,000 WKL50/9  خارکامل 662
112,000 WKL50/10  خارکامل 663
121,000 WKL50/11  خارکامل 664
130,000 WKL50/12  خارکامل 665
139,000 WKL50/13  خارکامل 666
148,000 WKL50/14  خارکامل 667
32,000 WKL65/1  خارکامل 668
46,000 WKL65/2  خارکامل 669
58,000 WKL65/3  خارکامل 670
69,000 WKL65/4  خارکامل 671
81,000 WKL65/5  خارکامل 672
93,000 WKL65/6  خارکامل 673
105,000 WKL65/7  خارکامل 674
117,000 WKL65/8  خارکامل 675
128,000 WKL65/9  خارکامل 676
140,000 WKL65/10  خارکامل 677
153,000 WKL65/11  خارکامل 678
139,000 WKL32,40/17  خارکامل 679
39,000 WKL80/1  خارکامل 680
54,000 WKL80/2  خارکامل 681
68,000 WKL80/3  خارکامل 682
81,000 WKL80/4  خارکامل 683
95,000 WKL80/5  خارکامل 684
108,000 WKL80/6  خارکامل 685
121,000 WKL80/7  خارکامل 686
134,000 WKL80/8  خارکامل 687
148,000 WKL80/9  خارکامل 688
161,000 WKL80/10  خارکامل 689
52,000 WKL100/1  خارکامل 690
69,000 WKL100/2  خارکامل 691
84,000 WKL100/3  خارکامل 692
98,000 WKL100/4  خارکامل 693
128,000 WKL100/5  خارکامل 694
143,000 WKL100/6  خارکامل 695
157,000 WKL100/7  خارکامل 696
172,000 WKL100/8  خارکامل 697
76,000 WKL125/1  خارکامل 698
109,000 WKL125/2  خارکامل 699
141,000 WKL125/3  خارکامل 700
175,000 WKL125/4  خارکامل 701
207,000 WKL125/5  خارکامل 702
239,000 WKL125/6  خارکامل 703
123,000 WKL150/1  خارکامل 704
161,000 WKL150/2  خارکامل 705
192,000 WKL150/3  خارکامل 706
223,000 WKL150/4  خارکامل 707
253,000 WKL150/5  خارکامل 708
285,000 WKL150/6  خارکامل 709
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
6,000 ETAخارتخت پروانه محور  35*5*5=1/25 710
7,000 ETAخارتخت پروانه محور  50*6*6=25 711
10,000 ETAخارتخت پروانه محور  65*8*7=35 712
14,000 ETAخارتخت پروانه محور  45*8*10+70*8*10=45 713
7,000 ETA25/1,25=خارتخت کوبلینگ محور  40*7*8 714
12,000 ETAخارتخت پروانه محور  70*8*10=35 715
20,000 ETA45=خارتخت پروانه محور  100*10*12 716
14,000 ETAخارتخت کامل محور  1/25 717
15,000 ETAخارتخت کامل محور  25 718
21,000 ETA35خارتخت کامل محور  719
47,000 ETAخارتخت کامل محور  45 720
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
5,000 WKL32,40>خارگرد  30 721
6,000 WKL50,65>خارگرد  35 722
8,000 WKL80>خارگرد  40 723
9,000 WKL100>خارگرد  45 724
10,000 WKL125>خارگرد  50 725
11,000 WKL150>خارگرد  60 726
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
1,000 Mپیچ درپوش بلبرینگ  25*8 727
1,000 Mپیچ درپوش بلبرینگ  35*10 728
- M10*40پیچ سرشش گوش(متفرقه وشاسی)  729
- M12*40پیچ سرشش گوش(متفرقه وشاسی)  730
- M14*50پیچ سرشش گوش(متفرقه وشاسی)  731
- M16*50پیچ سرشش گوش(متفرقه وشاسی)  732
- M8*30پیچ سرشش گوش(متفرقه وشاسی)  733
5,000 ETA=45M16*25پیچ تخلیه روغن  734
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
- Mواشرفنری پیچ  10 735
- Mواشرفنری پیچ  12 736
- Mواشرفنری پیچ  14 737
- Mواشرفنری پیچ  16 738
- Mواشرفنری پیچ  18 739
- Mواشرفنری پیچ  20 740
2,000 گریس خور 741
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
15,000 WKL32,40آب پخش کن  742
15,000 WKL50,65آب پخش کن  743
21,000 WKL80آب پخش کن  744
24,000 WKLآب پخش کن  100 745
24,000 WKL125آب پخش کن  746
28,000 WKL150آب پخش کن  747
12,000 ETA25/1+25آب پخش کن  748
16,000 ETA35آب پخش کن  749
20,000 ETA45آب پخش کن  750
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
74,000 WKL32,40نوارگرافیت دوطرف  751
102,000 WKL50,65نوارگرافیت دوطرف  752
127,000 WKLنوارگرافیت دوطرف  80 753
149,000 WKL100نوارگرافیت دوطرف  754
209,000 WKL125نوارگرافیت دوطرف  755
268,000 WKL150نوارگرافیت دوطرف  756
33,000 ETA25,25/1نوارگرافیت محور    757
33,000 ETA35نوارگرافیت محور    758
43,000 ETA45نوارگرافیت محور    759
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
8,000 WKL32,40=M10*70پیچ دوسر عینکی  760
9,000 WKL50,65=M12*80پیچ دوسر عینکی  761
10,000 WKL80,100=M12*90پیچ دوسر عینکی  762
18,000 WKL125,150=M16*90پیچ دوسر عینکی  763
5,000 WKL32,40=M10*40پیچ دوسر یاتاقان  764
6,000 WKL50,65=M12*40پیچ دوسر یاتاقان  765
8,000 WKL80,100=M12*50پیچ دوسر یاتاقان  766
15,000 WKL125,150=M16*پیچ دوسر یاتاقان  55 767
8,000 ETA25/1,25=M10*70پیچ دوسرعینکی   768
10,000 ETA45,35=M12*90پیچ دوسرعینکی   769
5,000 ETA25/1,25-160=M10*50پیچ دوسریاتاقان   770
6,000 ETA25-200+250=M12*45پیچ دوسریاتاقان   771
8,000 ETA35-160+200+250=M12*50پیچ دوسریاتاقان   772
12,000 ETA45+35-315 , 400=M16*70پیچ دوسریاتاقان   773
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
74,000 ETA40-125=110*39پایه گونیا  774
79,000 ETA32+40-160 , 32-200=110*پایه گونیا  59 775
83,000 ETA40+50-200  ,  32+40+50-250  ,  65-125+160 =  110*87 پایه گونیا 776
89,000 ETA80-200=110*101پایه گونیا  777
100,000 ETA65-200,80-160=110*107پایه گونیا  778
100,000 ETA65+80-250,100-160+200=110*110پایه گونیا  779
104,000 ETA40+50+65-315,100-250=110*115پایه گونیا  780
110,000 ETA100-200=110*121پایه گونیا  781
116,000 ETA100-250 , 100-315=110*135پایه گونیا  782
124,000 ETA125-250 , 150-315 , 100-400=110*160پایه گونیا 783
134,000 ETA125-200 , 125-315 =110*171  پایه گونیا 784
156,000 ETA150-250+400 , 125-400=110*190پایه گونیا  785
163,000 ETA150-200=110*200پایه گونیا  786
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
120,000 سه راه لوله تعادل 787
37,000 WKL32,40,50,65=1/8”  بست لوله تعادل  788
106,000 WKL80,100,125,150=3/8”  بست لوله تعادل  789
45,000 WKL32,40/1  لوله تعادل کامل 790
48,000 WKL32,40/2  لوله تعادل کامل 791
51,000 WKL32,40/3  لوله تعادل کامل 792
54,000 WKL32,40/4  لوله تعادل کامل 793
56,000 WKL32,40/5 لوله تعادل کامل 794
59,000 WKL32,40/6 لوله تعادل کامل 795
62,000 WKL32,40/7 لوله تعادل کامل 796
65,000 WKL32,40/8 لوله تعادل کامل 797
67,000 WKL32,40/9 لوله تعادل کامل 798
70,000 WKL32,40/10لوله تعادل کامل  799
73,000 WKL32,40/11لوله تعادل کامل  800
76,000 WKL32,40/12لوله تعادل کامل  801
78,000 WKL32,40/13لوله تعادل کامل  802
81,000 WKL32,40/1لوله تعادل کامل  4 803
84,000 WKL32,40/1لوله تعادل کامل  5 804
87,000 WKL32,40/1لوله تعادل کامل  6 805
89,000 WKL32,40/17لوله تعادل کامل  806
146,000 WKL50,65/1لوله تعادل کامل  807
149,000 WKL50,65/2 لوله تعادل کامل 808
152,000 WKL50,65/3  لوله تعادل کامل 809
155,000 WKL50,65/4  لوله تعادل کامل 810
158,000 WKL50,65/5  لوله تعادل کامل 811
161,000 WKL50,65/6  لوله تعادل کامل 812
164,000 WKL50,65/7  لوله تعادل کامل 813
167,000 WKL50,65/8  لوله تعادل کامل 814
170,000 WKL50,65/9  لوله تعادل کامل 815
173,000 WKL50,65/10لوله تعادل کامل   816
176,000 WKL50,65/11لوله تعادل کامل   817
179,000 WKL50/12لوله تعادل کامل   818
182,000 WKL50/13لوله تعادل کامل   819
185,000 WKL50/14لوله تعادل کامل   820
205,000 WKL80/1لوله تعادل کامل   821
211,000 WKL80/2لوله تعادل کامل   822
217,000 WKL80/لوله تعادل کامل  3 823
223,000 WKL80/لوله تعادل کامل  4 824
228,000 WKL80/5لوله تعادل کامل   825
234,000 WKL80/6لوله تعادل کامل   826
240,000   WKL80/7لوله تعادل کامل    827
- WKL80/8 لوله تعادل کامل 828
252,000 WKL80/9 لوله تعادل کامل 829
258,000 WKL80/10 لوله تعادل کامل 830
205,000 WKL100/1 لوله تعادل کامل 831
211,000 WKL100/2 لوله تعادل کامل 832
217,000 WKL100/3 لوله تعادل کامل 833
223,000 WKL100/4 لوله تعادل کامل 834
228,000 WKL100/5 لوله تعادل کامل 835
234,000 WKL100/6 لوله تعادل کامل 836
240,000 WKL100/7 لوله تعادل کامل 837
246,000 WKL100/8 لوله تعادل کامل 838
217,000 WKL125/1 لوله تعادل کامل 839
223,000 WKL125/2 لوله تعادل کامل 840
229,000 WKL125/3 لوله تعادل کامل 841
235,000 WKL125/4 لوله تعادل کامل 842
241,000 WKL125/5 لوله تعادل کامل 843
246,000 WKL125/6 لوله تعادل کامل 844
244,000 WKL150/1 لوله تعادل کامل 845
268,000 WKL150/2 لوله تعادل کامل 846
293,000 WKL150/3 لوله تعادل کامل 847
317,000 WKL150/4 لوله تعادل کامل 848
342,000 WKL150/5 لوله تعادل کامل 849
366,000 WKL150/6 لوله تعادل کامل 850
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
12,000 درپوش تخلیه وهواگیری "1/8 851
18,000 درپوش تخلیه وهواگیری "3/8 852
6,000 درپوش تخلیه وهواگیری "1/2 853
2,000 WKL32,40=30*3  اورینگ روی محور 854
4,000 WKL50,65=35*3  اورینگ روی محور 855
4,000 WKL80=40*3  اورینگ روی محور 856
5,000 WKL100=45*3  اورینگ روی محور 857
5,000 WKL125=50*3  اورینگ روی محور 858
6,000 WKL150=66*3  اورینگ روی محور 859
10,000 WKL32=170*3 اورینگ طبقات 860
12,000 WKL40,WKL50=210*3 اورینگ طبقات 861
14,000 WKL65=245*3 اورینگ طبقات 862
27,000 WKL80 اورینگ طبقات 863
27,000 WKL100 اورینگ طبقات 864
74,000 WKL125 اورینگ طبقات 865
103,000 WKL150 اورینگ طبقات 866
23,000 WKL32/1 اورینگ کامل 867
34,000 WKL32/2 اورینگ کامل 868
44,000 WKL32/3 اورینگ کامل 869
54,000 WKL32/4 اورینگ کامل 870
65,000 WKL32/5 اورینگ کامل 871
75,000 WKL32/6 اورینگ کامل 872
86,000 WKL32/7 اورینگ کامل 873
96,000 WKL32/8 اورینگ کامل 874
106,000 WKL32/9 اورینگ کامل 875
117,000 WKL32/10 اورینگ کامل 876
127,000 WKL32/11 اورینگ کامل 877
138,000 WKL32/12 اورینگ کامل 878
148,000 WKL32/13 اورینگ کامل 879
157,000 WKL32/14 اورینگ کامل 880
169,000 WKL32/15 اورینگ کامل 881
178,000 WKL32/16 اورینگ کامل 882
189,000 WKL32/17 اورینگ کامل 883
27,000 WKL40/1 اورینگ کامل 884
38,000 WKL40/2 اورینگ کامل 885
50,000 WKL40/3 اورینگ کامل 886
62,000 WKL40/4 اورینگ کامل 887
74,000 WKL40/5 اورینگ کامل 888
86,000 WKL40/6 اورینگ کامل 889
97,000 WKL40/7 اورینگ کامل 890
109,000 WKL40/8 اورینگ کامل 891
121,000 WKL40/9 اورینگ کامل 892
133,000 WKL40/10 اورینگ کامل 893
145,000 WKL40/11 اورینگ کامل 894
156,000 WKL40/12 اورینگ کامل 895
169,000 WKL40/13 اورینگ کامل 896
180,000 WKL40/14 اورینگ کامل 897
192,000 WKL40/15 اورینگ کامل 898
204,000 WKL40/16 اورینگ کامل 899
26,000 WKL50/1 اورینگ کامل 900
37,000 WKL50/2 اورینگ کامل 901
49,000 WKL50/3 اورینگ کامل 902
62,000 WKL50/4 اورینگ کامل 903
73,000 WKL50/5 اورینگ کامل 904
85,000 WKL50/6 اورینگ کامل 905
96,000 WKL50/7 اورینگ کامل 906
108,000 WKL50/8 اورینگ کامل 907
121,000 WKL50/9 اورینگ کامل 908
132,000 WKL50/10 اورینگ کامل 909
144,000 WKL50/11 اورینگ کامل 910
155,000 WKL50/12 اورینگ کامل 911
167,000 WKL50/13 اورینگ کامل 912
180,000 WKL50/14 اورینگ کامل 913
30,000 WKL65/1 اورینگ کامل 914
43,000 WKL65/2 اورینگ کامل 915
57,000 WKL65/3 اورینگ کامل 916
70,000 WKL65/5 اورینگ کامل 917
82,000 WKL65/5 اورینگ کامل 918
96,000 WKL65/6 اورینگ کامل 919
109,000 WKL65/7 اورینگ کامل 920
123,000 WKL65/8 اورینگ کامل 921
137,000 WKL65/9 اورینگ کامل 922
149,000 WKL65/10 اورینگ کامل 923
162,000 WKL65/11 اورینگ کامل 924
47,000 WKL80/1 اورینگ کامل 925
74,000 WKL80/2 اورینگ کامل 926
100,000 WKL80/3 اورینگ کامل 927
127,000 WKL80/4 اورینگ کامل 928
153,000 WKL80/5 اورینگ کامل 929
180,000 WKL80/6 اورینگ کامل 930
207,000 WKL80/7 اورینگ کامل 931
232,000 WKL80/8 اورینگ کامل 932
260,000 WKL80/9 اورینگ کامل 933
285,000 WKL80/10 اورینگ کامل 934
49,000 WKL100/1 اورینگ کامل 935
75,000 WKL100/2 اورینگ کامل 936
102,000 WKL100/3 اورینگ کامل 937
128,000 WKL100/4 اورینگ کامل 938
155,000 WKL100/5 اورینگ کامل 939
182,000 WKL100/6 اورینگ کامل 940
208,000 WKL100/7 اورینگ کامل 941
235,000 WKL100/8 اورینگ کامل 942
105,000 WKL125/1اورینگ کامل 943
178,000 WKL125/2اورینگ کامل 944
252,000 WKL125/3اورینگ کامل 945
325,000 WKL125/اورینگ کامل 4 946
400,000 WKL125/5اورینگ کامل 947
474,000 WKL125/6اورینگ کامل 948
141,000 WKL150/1اورینگ کامل 949
245,000 WKL150/2اورینگ کامل 950
348,000 WKL150/3اورینگ کامل 951
451,000 WKL150/اورینگ کامل 4 952
555,000 WKL150/5اورینگ کامل 953
658,000 WKL150/6اورینگ کامل  954
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
7,000 WKL32وWKLاورینگ دیفیوزرآخر 40 955
9,000 WKLاورینگ دیفیوزرآخر 50 956
10,000 WKLاورینگ دیفیوزرآخر 65 957
12,000 WKLاورینگ دیفیوزرآخر 80 958
14,000 WKLاورینگ دیفیوزرآخر 100 959
21,000 WKLاورینگ دیفیوزرآخر 125 960
27,000 WKL1اورینگ دیفیوزرآخر 50 961
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
1,000 M10  مهره 962
2,000 M12  مهره 963
5,000 M16  مهره 964
8,000 M18  مهره 965
2,000 M14  مهره 966
11,000 M20*1/5  مهره 967
34,000 M24*1/5  مهره 968
38,000 M27*1/5  مهره 969
46,000 M30*1/5 مهره  970
76,000 M33*1/5  مهره 971
106,000 M36*1/5  مهره 972
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
2,000 M6  پیچ آلن بی سرکوبله 973
3,000 M8  پیچ آلن بی سرکوبله 974
3,000 M10  پیچ آلن بی سرکوبله 975
4,000 M12  پیچ آلن بی سرکوبله 976
4,000 M14  پیچ آلن بی سرکوبله 978
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
275,000 کوبلینگ  5 /8سانتیمتر 979
400,000 کوبلینگ  5 /10سانتیمتر 980
500,000 کوبلینگ  5 /12سانتیمتر 981
625,000 کوبلینگ  5 /14سانتیمتر 982
750,000 کوبلینگ  5 /17سانتیمتر 983
1,250,000 کوبلینگ  21/5سانتیمتر 984
2,500,000 کوبلینگ  5 /27سانتیمتر 985
قیمت (ریال) نام کالا ردیف
225,000 سیل نمره 25 986
275,000 سیل نمره 30 987
325,000 سیل نمره 33 988
375,000 سیل نمره 35 989
438,000 سیل نمره 40 990
500,000 سیل نمره 43 991
562,000 سیل نمره 45 992
625,000 سیل نمره 50 993
750,000 سیل نمره 55 994
100,000 سیل نمره 60 995
     
رینگ آببندی عقب(Back) رینگ آببندی جلو(Front) رولبرینگ سیل مکانیکی بلبرینگ نخ گرافیت نوع محور تیپ پمپ ردیف
---- 55x65x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 32-125 1
---- 50x60x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 32-160 2
---- 50x60x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 32-200 3
85x95x8 70x80x8 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 32-250 4
---- 60x70x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 40-125 5
---- 65x75x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 40-160 6
---- 70x80x8 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 40-200 7
85x95x8 85x95x8 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 40-250 8
---- 85x95x8 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 40-315 9
110x120x10 95x105x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 50-125 10
70x80x8 70x80x8 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 50-160 11
80x90x8 80x90x8 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 50-200 12
85x95x8 80x90x8 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 50-250 13
---- 105x115x10 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 50-315 14
95x105x8 110x120x10 ---- MM-25 6305 C3 8x8x110 25/1 65-125 15
110x125x10 105x115x10 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 65-160 16
105x115x10 120x130x10 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 65-200 17
110x120x10 110x120x10 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 65-250 18
---- 120x130x10 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 65-315 19
115x125x10 120x130x10 ---- RN3-30 6305 C3 8x8x126 25 80-160 20
140x155x12 130x140x10 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 80-200 21
130x140x10 130x140x10 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 80-250 22
---- 140x155x12 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 80-315 23
---- 140x155x12 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 80-400 24
135x145x10 140x155x12 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 100-160 25
144x155x12 140x155x12 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 100-200 26
130x140x10 130x140x10 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 100-250 27
150x165x12 150x165x12 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 100-315 28
---- 155x170x12 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 100-400 29
165x180x12 165x180x12 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 125-200 30
175x190x12 175x190x12 ---- MG1-40 6307C3 10x10x165 35 125-250 31
---- 170x185x12 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 125-315 32
175x190x12 175x190x12 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 125-400 33
175x190x12 190x205x15 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 150-200 34
200x215x12 200x215x12 ---- MG1-40 6307 C3 10x10x165 35 150-250 35
---- 200x215x15 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 150-315 36
220x235x15 220x235x15 ---- MG1-50 6409 C3 10x10x196 45 150-400 37
---- ---- NU207   6306 C3   ---- WKL  32 38
---- ---- NU207   6306 C3   ---- WKL  40 39
---- 90x105x8 NU208   3307 C3   ---- WKL  50 40
---- 100x115x8 NU208   3307 C3   ---- WKL  65 41
---- 120x135x10 NU209   3308 C3   ---- WKL  80 42
---- 150x170x12 NU210   3309 C3   ---- WKL  100 43
---- 170x190x12 NU211   3310 C3   ---- WKL  125 44
---- 200x220x15 NU213   3312 C3   ---- WKL  150 45

- قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/2/01

کرایه بر عهده مشتری میباشد.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران
تماس با واحد فروش
واتس آپ