لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

گیربکس شافت مستقیم Motovario

 

Motovariator-Gear Reducers

 

Helical Helical Motovario Motovario Motovario Motovario
Helical geared motors Helical geared motors Motovariators Motovariators Motovariator-Gear Reducers Motovariator-Gear Reducers
A30-A40-A50-A60 030-040-050-060
080-100-125-140
002-005-010 003-005-010-020
030-050-100
S+030-040-050
060-080-100-120
TXF+A30-A40-A50-A60 Sizes
500 Nm 8.000 Nm 12 Nm 144 Nm 5.000 Nm 480 Nm M₂ max 1400 rpm
1,33 ÷ 353,98 1,23 ÷ 282,1 09 ÷ 2.000 122 ÷ 2.000 0,6 ÷ 1.541,7 0,8 ÷ 1.500 Output rpm
up to 4,8 kW up to 45 kW up to 2,2 kW up to 9,2 kW up to 9,2 kW up to 2,2 kW Power

 

 

 ( power kW) TYPE i rpm شفت خروجی
0.37 CHA32 5.38 260 20
CHA32 6.52 215 20
CHA32 8.11 173 20
CHA32 10.94 128 20
CHA32 13.25 106 20
CHA32 16.49 85 20
CHA32 20.26 69 20
CHA32 24.55 57 20
CHA32 35.44 40 20
CHA42 44.10 32 25
CHA53 138.71 10 30
0.55 CHA32 5.38 260 20
CHA32 6.52 215 20
CHA32 8.11 173 20
CHA32 10.94 128 20
CHA32 13.25 106 20
CHA32 16.49 85 20
CHA32 20.26 69 20
CHA32 24.55 57 20
CHA63 111.61 13 28
CHA63 235.41 6 28
CHA63 284.81 5 28
CH063 186.18 8 40
0.75 CHA32 5.38 260 20
CHA32 6.52 215 20
CHA32 8.11 173 20
CHA32 10.94 128 20
CHA32 13.25 106 20
CHA42 24.55 57 25
CHA32 30.55 46 20
CH032 37.92 37 20
    1.10 CHA42 5.38 260 25
CHA42 6.52 215 25
CHA42 8.11 173 25
CHA42 10.94 128 25
CHA42 13.25 106 25
CHA52 25.43 55 30
CHA52 29.89 47 30
CHA52 36.17 39 30
CHA52 44.95 31 30

 

 

(Power (kW TYPE i rpm  شفت خروجی 
1.50 CHA42 5.38 260 25
CHA42 6.52 215 25
CHA42 8.11 173 25
CHA42 10.94 128 25
CHA42 13.25 106 25
CHA42 16.49 85 25
CHA52 16.91 83 30
CHA52 20.46 68 30
CHA52 25.43 55 30
CHA52 29.89 47 30
CHA62 36.17 39 40
CHA62 44.95 31 40
CH063 68.00 21 40
2.20 CHA52 6.22 225 30
CHA52 7.73 181 30
CHA52 11.67 120 30
CHA52 14.50 97 30
CHA52 16.91 83 30
CHA52 20.46 68 30
CHA52 14.24 98 35
CH052 16.59 84 35
CH052 21.67 65 35
CHA62 25.43 55 40
CH052 31.52 44 35
CH062 36.99 38 40
CH062 46.06 30 40
  CHA52 5.14 272 35
CHA52 6.22 225 35
CHA52 7.73 181 35
CH052 11.51 122 35
CHA52 11.67 120 35
CH052 14.24 98 35
3.00 CHA52 14.5 97 35
CHA62 14.5 97 40
CH052 16.59 84 35
CHA62 16.91 83 40
CHA62 20.46 68 40
CH052 21.67 65 35
CH062 36.99 38 40

 

 

Power (kW) TYPE i rpm   
4.00 CHA52 5.14 272 35
CHA52 6.22 225 35
CHA52 7.73 181 35
CH052 11.51 122 35
CH052 14.24 98 35
CH052 16.59 84 35
CH052 18.00 78 35
CH062 20.28 69 40
CH062 23.27 60 40
CH062 32.00 44 40
CH082 34.38 41 50
CH082 42.75 33 50
CH082 48.13 29 50
5.50 CH062 5.38 260 40
CH062 5.93 236 40
CH062 7.39 189 40
CH062 8.5 165 40
CH062 11.69 120 40
CH062 14.75 95 40
CH062 16.29 86 40
CH062 17.67 79 40
CH062 20.28 69 40
CH062 23.27 60 40
CH082 27.88 50 50
CH082 34.38 41 50
CH082 42.75 33 50

   

Power (kW) TYPE i rpm    
7.50   CH062 5.38 260 40
CH062 5.93 236 40
CH062 7.39 189 40
CH062 8.5 165 40
CH062 11.69 120 40
CH062 14.75 95 40
CH062 16.29 86 40
CH082 19.38 72 50
CH082 22.80 61 50
CH082 26.60 53 50
CH082 34.38 41 50
CH102 51.52 27 60

 

  ليست گيربکسهاي تک شفت مستقيم (H)

TYPE i rpm شفت ورودی شفت خروجی
HA32 5.38 260 11 20
HA32 6.52 215 14 20
HA32 10,94 128 11 20
HA32 13.25 106 14 20
HA32 20.26 69 11, 14 20
HA32 24.55 57 14 20
HA32 30.55 46 14 20
HA32 44.10 32 14 20
HA32 60.67 23 11 20
HA42 24.55 57 19 25
HA52 6.22 225 28 30
HA52 9.64 145 24 30
HA52 11.67 120 24, 28 30
HA52 14.50 97 24 30
HA52 29.89 47 24 30
HA52 36.17 39 24 30
HA62 14.50 97 28 40
H032 4.70 298 24 25
H032 6.23 225 28 25
H032 7.76 180 28 25
H032 8.87 158 24 25
H032 16.77 83 24 25
H032 29.70 47 24 25
H032 32.89 43 19 25
H032 47.25 30 19 25
H032 41.40 34 19 25
H041 8.75 160 14 19
H041 8.75 160 19 19
H042 8.91 157 28 30
H042 10.31 136 28 30
H042 13.57 103 28 30
H042 15.96 88 28 30
H042 21.00 67 24 30
H042 23.15 60 24 30
H042 27.50 51 24 30
H042 30.45 46 24 30
H042 47.53 29 19 30
H051 4.77 294 28 24
H051 5.82 241 28 24

   

TYPE i rpm شفت ورودی شفت خروجی
H051 7.33 191 24 24
H052 21.67 65 28 35
H052 28.44 49 28 35
H052 38.98 36 24 35
H052 49.13 28 24 35
H052 56.11 25 24 35
H061 3.69 379 28 28
H061 4.77 294 28 28
H061 5.25 267 28 28
H062 5.93 236 38 40
H062 7.39 189 38 40
H062 12.67 110 38 40
H062 40.33 35 28 40
H081 4.00 350 38 38
H082 5.39 260 42 50
H082 13.50 104 42 50
H082 16.62 84 42 50
H082 18.53 76 42 50
H082 21.39 65 42 50
H082 42.75 33 38 50
H083 78.87 18 28 50
H101 3.70 378 48 48
H101 4.88 287 48 48
H101 5.27 266 48 48
H102 13.32 105 42,48 60
H102 21.44 65 42, 48 60
H102 34.20 41 42 60
H102 41.30 34 38 60
H102 41.30 34 42 60
H103 79.82 18 38 60
H122 13.86 101 55 70
H122 16.92 83 55 70
H122 22.52 62 55 70
H122 24.47 57 48 70
H122 36.13 39 42, 48 70
H122 44.10 32 42 70
H142 13.07 107 60 90
H142 15.75 89 60 90
H142 24.15 58 60 90
H142 32.24 43 55 90
H142 43.05 33 55 90

 

(S) ليست گيربکسهاي آويز

TYPE i rpm شفت ورودی   شفت خروجی
S052C 52.25 27 19 30
S052C 32.55 43 19 30
S052C 52.25 27 24 30
S052C 32.55 43 24 30
S062C 55.00 25 24 35
S082C 54.27 26 28 40
S102C 26.33 53 38 50
S102C 19.00 74 38 50
S122C 28.60 49 42 60
S122C 21.25 66 48 60

   

ليست گيربکس هاي دور متغير (VAR) 


TYPE i شفت ورودی شفت خروجی
TXF002   11 11
TXF002   11 14
TXF005   14 14
TXF005   14 19
TXF005   19 19
TXF010   24 24
SF020   24 24
SF020   24 28
SF020   28 28
VH002 / A32 5.38 11 20
VH002 / A32 6.52 11 20
VH002 / A32 10.94 11 20
VH002 / A32 16.49 11 20

   

TYPE i شفت ورودی شفت خروجی
VH005/ A32 5.38 14 20
VH005/ A32 6.52 14 20
VH005/ A32 10.94 14 20
VH005/ A32 16.49 14 20
VH005/ A32 5.38 19 20
VH005/ A32 6.52 19 20
VH005/ A32 10.94 19 20
VH005/ A32 16.49 19 20
VH010 / A52 5.14 24 30
VH010 / A52 6.22 24 30
VH010 / A52 11.67 24 30
VH010 / A52 16.91 24 30
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ