تبدیل واحد ها
محاسبه قدرت مورد نیاز
محاسبه اندازه ژنراتور برای راه اندازی یک الکتروموتور 3 فاز به صورت مستقیم (DOL)
محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)
محاسبه اندازه کاوای دیزل ژنراتور برای استارت موتور(ها)
ردیف قدرت موتور (HP) نوع استارت
1
2
3
4
5
6

مقدار کاوای مورد نیاز

0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور برای استارت
0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور برای استفاده مداوم
0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور پیشنهادی