تبدیل واحد ها

مقدار مورد نظر

تبدیل

نتیجه محاسبه

محاسبه قدرت مورد نیاز

فاز

ولتاژ مورد نیاز

آمپر

ضریب توان

قدرت مورد نیاز kw

محاسبه اندازه ژنراتور برای راه اندازی یک الکتروموتور 3 فاز به صورت مستقیم (DOL)

HP موتور

kVA مورد نیاز ژنراتور

محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)

فاز

ولتاژ مورد نیاز

توان ژنراتور (kVA)

آمپر (I)

محاسبه اندازه کاوای دیزل ژنراتور برای استارت موتور(ها)

انتخاب فاز

ردیف قدرت موتور (HP) نوع استارت
1
2
3
4
5
6

مقدار کاوای مورد نیاز

0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور برای استارت
0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور برای استفاده مداوم
0 kVA
اندازه دیزل ژنراتور پیشنهادی
تخفیفات آبیاران

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ