نام محصول
Name
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(RPM)
فریم
قیمت
Price
الکتروموتور دو دور کولری چینی 1.2HP - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور دو دور کولری چینی 3.4HP - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1HP-X2P ۰.۷۴ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X4P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X2P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1HP-X4P ۰.۷۴ ۱ ۱ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X4P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X6P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X2P-Y3 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X4P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X6P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X2P-B3-Y2 ۰.۷۴ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1HP-X6P ۰.۷۴ ۱ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1.2HP-X4P ۰.۸۸ ۱.۲ ۱ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.2HP-X4P ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.2HP-X2P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.2HP-X2P ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.2HP-X4P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۱۵۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.2HP-X6P-B3-Y2 ۰.۸۸ ۱.۲ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1.2HP-X2P ۰.۸۸ ۱.۲ ۱ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1.5HP-X2P ۱.۱۰ ۱.۵ ۱ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X2P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X4P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X2P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 1.5HP-X4P ۱.۱۰ ۱.۵ ۱ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X2P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X6P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X4P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X6P-B3-Y2 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X6P ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 1.5HP-X4P-Y3 ۱.۱۰ ۱.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 2HP-X2P ۱.۴۷ ۲ ۱ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X6P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۰۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X2P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X6P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۰۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X2P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 2HP-X4P ۱.۴۷ ۲ ۱ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X4P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X2P-Y3 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X4P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X6P-B3-Y2 ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 2HP-X4P ۱.۴۷ ۲ ۳ ۱۵۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 3HP-X2P ۲.۲۱ ۳ ۱ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X2P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X4P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X6P ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X2P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 3HP-X4P ۲.۲۱ ۳ ۱ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X4P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X2P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۳۰۰۰ ۹۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X6P-Y3 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X6P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3HP-X4P-B3-Y2 ۲.۲۱ ۳ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 3.4HP-X2P ۲.۵۰ ۳.۴ ۱ ۳۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X4P ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۱۵۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور تکفاز چینی 3.4HP-X4P ۲.۵۰ ۳.۴ ۱ ۱۵۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X2P ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۳۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X2P-Y3 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۳۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X4P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۱۵۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X6P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۱۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 3.4HP-X2P-B3-Y2 ۲.۵۰ ۳.۴ ۳ ۳۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X2P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۳۰۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X2P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۳۰۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X6P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X4P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X2P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۳۰۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X6P-Y3 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X4P-B3-Y2 ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X6P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 4HP-X4P ۲.۹۴ ۴ ۳ ۱۵۰۰ ۱۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X4P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X2P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X2P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X4P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X2P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X6P-Y3 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X6P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X4P-B3-Y2 ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۱۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 5.5HP-X6P ۴.۰۵ ۵.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X2P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X2P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X4P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X2P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X6P-Y3 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X6P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X4P-B3-Y2 ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X6P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 7.5HP-X4P ۵.۵۲ ۷.۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X4P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X2P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X4P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X2P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X6P-Y3 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X6P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X4P-B3-Y2 ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X6P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 10HP-X2P ۷.۳۵ ۱۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X2P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X4P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X6P ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X4P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X2P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X6P-Y3 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X6P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X4P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 15HP-X2P-B3-Y2 ۱۱.۰۳ ۱۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۳۲ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X2P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X4P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X6P ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X6P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X4P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X2P-Y3 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X6P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X2P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 20HP-X4P-B3-Y2 ۱۴.۷۱ ۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X2P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X6P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X6P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X4P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X2P-Y3 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X6P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X2P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X4P-B3-Y2 ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 25HP-X4P ۱۸.۳۹ ۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X2P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X4P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X4P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X6P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X2P-Y3 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X4P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۵۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X6P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X2P-B3-Y2 ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۶۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 30HP-X6P ۲۲.۰۶ ۳۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X2P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X4P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X6P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X2P-Y3 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X4P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X4P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X6P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X2P-B3-Y2 ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۳۰۰۰ ۱۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X4P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 40HP-X6P ۲۹.۴۲ ۴۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X2P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X4P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X6P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X2P-Y3 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X4P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X6P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X2P-B3-Y2 ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X4P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 50HP-X6P ۳۶.۷۷ ۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 55HP-X4P-B3-Y2 ۴۰.۴۵ ۵۵ ۳ ۱۵۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X2P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X4P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X6P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X2P-Y3 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X4P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X6P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X2P-B3-Y2 ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X4P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 60HP-X6P ۴۴.۱۳ ۶۰ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X2P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X4P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X6P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X2P-Y3 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X4P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X6P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X2P-B3-Y2 ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۲۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X6P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 75HP-X4P ۵۵.۱۶ ۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X2P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X4P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X6P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X2P-Y3 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X4P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X6P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X2P-B3-Y2 ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۵۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X6P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 100HP-X4P ۷۳.۵۵ ۱۰۰ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X2P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X4P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X6P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X2P-Y3 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X4P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X6P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X2P-B3-Y2 ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۳۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X6P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 125HP-X4P ۹۱.۹۴ ۱۲۵ ۳ ۱۵۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X2P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X4P-Y3 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X4P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X6P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X2P-B3-Y2 ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۳۰۰۰ ۲۸۰ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X6P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 150HP-X4P ۱۱۰.۳۲ ۱۵۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 175HP-X4P-B3-Y2 ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 175HP-X6P-B3-Y2 ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 175HP-X4P ۱۲۸.۷۱ ۱۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X2P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X4P-Y3 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X6P-Y3 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X4P-B3-Y2 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X2P-B3-Y2 ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X6P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 180HP-X4P ۱۳۲.۳۹ ۱۸۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X2P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X4P-Y3 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X6P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X4P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X2P-B3-Y2 ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X6P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 220HP-X4P ۱۶۱.۸۱ ۲۲۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 270HP-X4P ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۱۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 270HP-X4P-Y3 ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 270HP-X4P-B3-Y2 ۱۹۸.۵۸ ۲۷۰ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X6P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۱۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X4P-Y3 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X6P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۱۰۰۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X4P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X2P-B3-Y2 ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X2P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۳۰۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
الکتروموتور سه فاز چینی 275HP-X4P ۲۰۲.۲۶ ۲۷۵ ۳ ۱۵۰۰ ۳۱۵ تماس بگیرید جزئیات بیشتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید