تعمیرات و نگهداری

هد مکش مثبت خالص (NPSH)

هد مکش مثبت خالص (NPSH) ؛ امروزه در صنعت پمپاژ مایعات، بزرگترین دغدغه وجود کاویتاسیون می باشد. پدیده ی کاویتاسیون عبارت است از تشکیل حبابهای بخار در نواحی ای از جریان که فشار در آنها از فشار بخار اشباع مایع کاهش می یابد. در این نواحی مایع به سرعت می جوشد و حبابهایی از بخار تشکیل می شود.

حبابهای جریان با مایع حرکت می کنند ولی چون فشار جریان ثابت نمی باشد به طور ناگهانی تقطیر می شوند. با تقطیر و فروپاشی هر حباب، حجم آن کاهش می یابد و توده ی نسبتا بزرگی از مایع اطراف به سمت آن هجوم می آورند و ضربه ی ناگهانی متمرکزی وارد می کنند. این حباب اگر در مجاورت سطح مجاری پمپ تقطیر شود ضربه وارد بر سطح باعث تخریب موضعی می شود.

تحقیقات جدید نشان داده است که فشارهای موضعی ناشی از کاویتاسیون ممکن است به چند صد برابرفشار اتمسفر برسد. نوع ضربه زدگی یا خوردگی بر اثر کاویتاسیون در پمپ های کم فشار به صورت اسفنجی می باشد و مواد تشکیل دهنده ی ساختمان پمپ ها تاثیر زیادی در مقاومت آنها در مقابل کاویتاسیون دارد.

هد مکش مثبت خالص (NPSH)
هد مکش مثبت خالص (NPSH)

مواد ترد مانند چدن، صدمات بیشتری در مقایسه با پمپ های ساخته شده ازکروم یا فولاد های چکش خوار می بینند. کاویتاسیون معمولا در سمت مکش پمپ بوجود می آید.

در طراحی پمپ ها برای اینکه احتمال وقوع و نوع کاویتاسیون را کاهش دهند، ورودی و پروفیل پره ای پروانه پمپ را به طرز مناسبی طراحی می کنند تا سرعت جریان را در ورودی پمپ ها کاهش دهند.

همچنین تلاشهای طراحان در جهت شناخت بهتر مکانیزم کاویتاسیون و بهبود نسبی اثرات تخریبی ناشی از کاویتاسیون ادامه دارد. از آنجایی که این پدیده در اصل ناشی از ویژگی ذاتی تمایل مایعات به تبخیر در فشارهای کم است و نوع آن در شرایط نامناسب صرف نظر از نوع پمپ و کیفیت طراحی آن قطعی است، لذا ضروری است که با ایجاد شرایط مناسب و پیروی از آن امکان کاویتاسیون را کاملا منتفی سازیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.