لوگوی آبیاران
ژنراتور موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

پمپ شناور، کف کش و لجن کش

 

 

پمپ های شناور، کف کش و لجن کش کارخانه Pedrollo ساخت کشور ايتاليا 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK2

 

4BLOCK2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 2/10 4BLOCK 2/10 0.55 0.75 10÷60 65÷20 1.25"
2 4BLOCKm 2/13 4BLOCK 2/13 0.75 1 10÷60 85÷26
3 4BLOCKm 2/20 4BLOCK 2/20 1.1 1.5 10÷60 125÷39
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK4

 

4BLOCK4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 4/7 4BLOCK 4/7 0.55 0.75 20÷100 44÷17 1.25"
2 4BLOCKm 4/9 4BLOCK 4/9 0.75 1 20÷100 56÷23
3 4BLOCKm 4/14 4BLOCK 4/14 1.1 1.5 20÷100 88÷35
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK6

 

4BLOCK6

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 6/4 4BLOCK 6/4 0.55 0.75 25÷150 26÷11 1.25"
2 4BLOCKm 6/6 4BLOCK 6/6 0.75 1 25÷150 38÷17
3 4BLOCKm 6/9 4BLOCK 6/9 1.1 1.5 25÷150 58÷26
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 1.5

 

4SR 1.5

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR1.5m/17-PD 4SR1.5/17-PD 0.75 1 5÷45 102÷30 1.25"
2 4SR1.5m/32-PD 4SR1.5/32-PD 1.5 2 5÷45 193÷58
3 4SR1.5m/46-PD 4SR1.5/46-PD 2.2 3 5÷45 277÷83
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 4

 

4SR 4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR4m/9-PD 4SR4/9-PD 0.75 1 20÷100 56÷23 1.25"
2 4SR4m/14-PD 4SR4/14-PD 1.1 1.5 20÷100 88÷35
3 4SR4m/18-PD 4SR4/18-PD 1.5 2 20÷100 112÷45
4 4SR4m/26-PD 4SR4/26-PD 2.2 3 20÷100 162÷63
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 6

 

4SR 6

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR6m/4-PD 4SR6/4-PD 0.55 0.75 25÷150 26÷11 2"
2 4SR6m/6-PD 4SR6/6-PD 0.75 1 25÷150 38÷17
3 4SR6m/9-PD 4SR6/9-PD 1.1 1.5 25÷150 58÷26
4 4SR6m/13-PD 4SR6/13-PD 1.5 2 25÷150 83÷35
5 4SR6m/17-PD 4SR6/17-PD 2.2 3 25÷150 107÷45
6 - 4SR6/23-PD 3 4 25÷150 148÷67
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 8

 

4SR 8

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR8m/4-PD 4SR8/4-PD 0.75 1 40÷200 26÷10 2"
2 4SR8m/7-PD 4SR8/7-PD 1.1 1.5 40÷200 46÷16
3 4SR8m/9-PD 4SR8/9-PD 1.5 2 40÷200 58÷21
4 4SR8m/13-PD 4SR8/13-PD 2.2 3 40÷200 83÷30
5 - 4SR8/17-PD 3 4 40÷200 110÷40
6 - 4SR8/23-PD 4 5.5 40÷200 150÷53
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 10

 

4SR 10

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR10m/5-PD 4SR10/5-PD 1.1 1.5 50÷250 31÷10 2"
2 4SR10m/7-PD 4SR10/7-PD 1.5 2 50÷250 43÷15
3 4SR10m/10-PD 4SR10/10-PD 2.2 3 50÷250 62÷20
4 - 4SR10/15-PD 3 4 50÷250 92÷30
5 - 4SR10/20-PD 4 5.5 50÷250 123÷40
6 - 4SR10/26-PD 5.5 7.5 50÷250 160÷52
7 - 4SR10/35-PD 7.5 10 50÷250 216÷70
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 12

 

4SR 12

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR12m/4-PD 4SR12/4-PD 1.1 1.5 50÷300 24÷8 2"
2 4SR12m/6-PD 4SR12/6-PD 1.5 2 50÷300 37÷14
3 4SR12m/9-PD 4SR12/9-PD 2.2 3 50÷300 55÷22
4 - 4SR12/22-PD 5.5 7.5 50÷300 135÷53
5 - 4SR12/29-PD 7.5 10 50÷300 176÷71
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 6SR 27

 

6SR 27

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 - 6SR27/8-PD 9.2 12.5 100÷600 106÷35 3"
2 - 6SR27/10-PD 11 15 100÷600 132÷44
3 - 6SR27/12-PD 13 17.5 100÷600 159÷53
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل با پروانه شعاعی 4SK

 

4SK

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4 SKm 100E - 0.75 1 5÷50 62÷5 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: برنز - دارای خازن داخلی - با 20 متر کابل

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مناسب برای آب تمیز TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 1 - 0.25 0.33 20÷160 6÷1 1.25"
2 TOP 2 - 0.37 0.50 20÷220 8÷1
3 TOP 3 - 0.55 0.75 20÷260 10÷2
4 TOP 4 - 0.75 1 20÷320 12÷2 1.5"
5 TOP 5 - 0.92 1.25 20÷400 14÷2
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - دارای فلوتر می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مناسب برای مایعات خورنده TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 2-LA - 0.37 0.50 20÷220 8÷1 1.25"
2 TOP 3-LA - 0.55 0.75 20÷260 10÷2
3 TOP 4-LA - 0.75 1 20÷320 12÷2 1.5"
4 TOP 5-LA - 0.92 1.25 20÷400 14÷2
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - کلیه قطعات فلزی درگیر باسیال از جنس استنلس استیل 316 می باشد - دارای فلوتر می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش با کلید فلوتر مغناطیسی TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 2-GM - 0.37 0.50 20÷220 8÷1 1.25"
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - فلوتر بصورت مغناطیسی می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش استنلس استیل مناسب برای آب تمیز RX

 

RX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 RXm 2 - 0.37 0.50 20÷220 9.5÷2 1.25"
2 RXm 3 - 0.55 0.75 20÷220 11.5÷3
3 RXm 4 - 0.75 1 20÷260 15÷4 1.5"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های استنلس استیل با پروانه باز مخصوص آبهای کثیف RX-VORTEX

 

RX-VORTEX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 RXm 3/20 - 0.55 0.75 20÷180 8÷3 1.25"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مخصوص آب تمیز D

 

D

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 Dm 8 - 0.55 0.75 25÷275 11.5÷2 1.5"
2 Dm 10 D 10 0.75 1 25÷325 14.5÷2
3 Dm 20 D 20 0.75 1 25÷200 20÷10
4 Dm 30 D 30 1.1 1.5 25÷300 26÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: تکنوپلیمر بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش چدنی مخصوص آب تمیز DC

 

DC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 DCm 20 DC 20 0.75 1 25÷200 20÷10 1.5"
2 DCm 30 DC 30 1.1 1.5 25÷300 26÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

کفکش طبقاتی TOP MULTI II

 

TOP MULTI II

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP MULTI II - 0.55 0.75 10÷80 40÷5 1.25"
کلیه قطعات: تکنوپلیمر - با 5 متر کابل - با فلوتر

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی عمودی (استنلس استیل) VL2

 

VL2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLm 2/4 VL 2/4 1.1 1.5 10÷80 80÷34 1.25" 1.25"
2 VLm 2/5 VL 2/5 1.5 2 10÷80 87÷38 1.5"
بدنه پمپ: استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر - مخصوص بوستر پمپ - با مکانیکال سیل دوبل

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی عمودی (استنلس استیل) VL4

 

VL4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLm 4/3 VL 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18 1.25" 1.25"
2 VLm 4/4 VL 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32 1.5"
3 VLm 4/5 VL 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
بدنه پمپ: استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر - مخصوص بوستر پمپ - با مکانیکال سیل دوبل

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی خطی (استنلس استیل) VLE2

 

VLE2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLEm 2/4 VLE 2/4 1.1 1.5 10÷80 80÷34 1.25" 1.25"
2 VLEm 2/5 VLE 2/5 1.5 2 10÷80 87÷38
بدنه پمپ: استیل پروانه: تکنوپلیمر - (قابل استفاده بصورت افقی یا عمودی-داخل آب یا خارج آب)

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی خطی (استنلس استیل) VLE4

 

VLE4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLEm 4/3 VLE 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18 1.5" 1.25"
2 VLEm 4/4 VLE 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32
3 VLEm 4/5 VLE 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
بدنه پمپ: استیل پروانه: تکنوپلیمر - (قابل استفاده بصورت افقی یا عمودی-داخل آب)

 

 

 

 

الکتروپمپ کف کش - شناور استنلس استیل 304 SUMO2

 

SUMO2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 SUMOm 2/3 SUMO 2/3 0.75 1 58÷23 10÷80 1.25"
2 SUMOm 2/4 SUMO 2/4 1.1 1.5 80÷34 10÷80
3 SUMOm 2/5 SUMO 2/5 1.5 2 87÷38 10÷80
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ کف کش - شناور استنلس استیل 304 SUMO4

 

SUMO4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 SUMOm 4/2 SUMO 4/2 0.75 1 20÷120 48÷14 1.25"
2 SUMOm 4/3 SUMO 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18
3 SUMOm 4/4 SUMO 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32
4 SUMOm 4/5 SUMO 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز (ورتکس) VX

 

VX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXm 10/50 VX 10/50 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
2 VXm 15/50 VX 15/50 1.1 1.5 50÷500 10.5÷4
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 304 بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش استنلس استیل (با پروانه باز) VX-I

 

VX-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXm 10/50-I VX 10/50-I 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز (ورتکس) VXCm

 

VXCm

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXCm 10/45 * VXC 10/45 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
2 VXCm 15/45 * VXC 15/45 1.1 1.5 50÷500 10.5÷4
3 VXCm 20/70 ** VXC 20/70 1.5 2 200÷1000 7.4÷1 3"
4 VXCm 30/70 ** VXC 30/70 2.2 3 200÷1200 9.7÷1.5
بدنه: چدن (*)پروانه: استنلس استیل 304 (**)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه نیمه باز (دو کاناله) MC

 

MC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/50 MC 10/50 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 MCm 12/50 MC 12/50 1.1 1.5 50÷800 14÷1
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 304 بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ لجن کش با پروانه نیمه باز (دو کاناله) MC

 

MC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/45 MC 10/45 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 MCm 15/45 MC 15/45 1.1 1.5 50÷800 14÷1
3 MCm 15/50 MC 15/50 1.1 1.5 100÷800 14÷1 2.5"
4 MCm 20/50 MC 20/50 1.5 2 100÷900 16÷1
5 MCm 30/50 MC 30/50 2.2 3 100÷1100 22÷2
6 MCm 30/70 MC 30/70 2.2 3 200÷1500 12÷2 3"
7 - MC 40/70 3 4 200÷1600 15÷4
بدنه: چدن پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش استنلس استیل (با پروانه نیمه باز) MC-I

 

MC-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/50-I MC 10/50-I 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 - MC 10/50-I 1.1 1.5 50÷800 14÷1
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ