لیست قیمت پمپ های آبیاران

 

لیست قیمت پمپ های فشار قوی آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  WKLپمپ فشار قوی  32/1
  WKLپمپ فشار قوی  32/2
  WKLپمپ فشار قوی  32/3
  WKLپمپ فشار قوی  32/4
  WKLپمپ فشار قوی  32/5
  WKLپمپ فشار قوی  32/6
  WKLپمپ فشار قوی  32/7
  WKLپمپ فشار قوی  32/8
  WKLپمپ فشار قوی  32/9
  WKLپمپ فشار قوی  32/10
  WKLپمپ فشار قوی  32/11
  WKLپمپ فشار قوی  32/12
  WKLپمپ فشار قوی  32/13
  WKLپمپ فشار قوی  32/14
  WKLپمپ فشار قوی  32/15
  WKLپمپ فشار قوی  32/16
  WKLپمپ فشار قوی  32/17
  WKLپمپ فشار قوی  40/1
  WKLپمپ فشار قوی  40/2
  WKLپمپ فشار قوی  40/3
  WKLپمپ فشار قوی  40/4
  WKLپمپ فشار قوی  40/5
  WKLپمپ فشار قوی  40/6
  WKLپمپ فشار قوی  40/7
  WKLپمپ فشار قوی  40/8
  WKLپمپ فشار قوی  40/9
  WKLپمپ فشار قوی  40/10
  WKLپمپ فشار قوی  40/11
  WKLپمپ فشار قوی  40/12
  WKLپمپ فشار قوی  40/13
  WKLپمپ فشار قوی  40/14
  WKLپمپ فشار قوی  40/15
  WKLپمپ فشار قوی  40/16
  WKLپمپ فشار قوی  50/1
  WKLپمپ فشار قوی  50/2
  WKLپمپ فشار قوی  50/3
  WKLپمپ فشار قوی  50/4
  WKLپمپ فشار قوی  50/5
  WKLپمپ فشار قوی  50/6
  WKLپمپ فشار قوی  50/7
  WKLپمپ فشار قوی  50/8
  WKLپمپ فشار قوی  50/9
  WKLپمپ فشار قوی  50/10
  WKLپمپ فشار قوی  50/11
  WKLپمپ فشار قوی  50/12
  WKLپمپ فشار قوی  50/13
  WKLپمپ فشار قوی  50/14
  WKLپمپ فشار قوی  65/1
  WKLپمپ فشار قوی  65/2
  WKLپمپ فشار قوی  65/3
  WKLپمپ فشار قوی  65/4
  WKLپمپ فشار قوی  65/5
  WKLپمپ فشار قوی  65/6
  WKLپمپ فشار قوی  65/7
  WKLپمپ فشار قوی  65/8
  WKLپمپ فشار قوی  65/9
  WKLپمپ فشار قوی  65/10
  WKLپمپ فشار قوی  65/11
  WKLپمپ فشار قوی  80/1
  WKLپمپ فشار قوی  80/2
  WKLپمپ فشار قوی  80/3
  WKLپمپ فشار قوی  80/4
  WKLپمپ فشار قوی  80/5
  WKLپمپ فشار قوی  80/6
  WKLپمپ فشار قوی  80/7
  WKLپمپ فشار قوی  80/8
  WKLپمپ فشار قوی  80/9
  WKLپمپ فشار قوی  80/10
  WKLپمپ فشار قوی  100/1
  WKLپمپ فشار قوی  100/2
  WKLپمپ فشار قوی  100/3
  WKLپمپ فشار قوی  100/4
  WKLپمپ فشار قوی  100/5
  WKLپمپ فشار قوی  100/6
  WKLپمپ فشار قوی  100/7
  WKLپمپ فشار قوی  100/8
  WKLپمپ فشار قوی  125/1
  WKLپمپ فشار قوی  125/2
  WKLپمپ فشار قوی  125/3
  WKLپمپ فشار قوی  125/4
  WKLپمپ فشار قوی  125/5
  WKLپمپ فشار قوی  125/6
  WKLپمپ فشار قوی  150/1
  WKLپمپ فشار قوی  150/2
  WKLپمپ فشار قوی  150/3
  WKLپمپ فشار قوی  150/4
  WKLپمپ فشار قوی  150/5
  WKLپمپ فشارقوی   150/6

 

لیست قیمت پمپ های گریز از مرکز آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  125-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  125-65
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-65
   (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز  200-65
  (چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز  200-65
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-65
  ETA65-315 پمپ گریزازمرکز 
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-80
  ETA80-پمپ گریزازمرکز  250
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-150
  ETAپمپ  گریزازمرکز 400-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  2-50/125
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-125

 

لیست قیمت پمپ های شاسی و کوپله آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  WKL32/1 شاسی وکوبله 
  WKL32/2 شاسی وکوبله 
  WKL32/3 شاسی وکوبله
  WKL32/4 شاسی وکوبله 
  WKL32/5 شاسی وکوبله 
  WKL32/6 شاسی وکوبله 
  WKL32/7 شاسی وکوبله 
  WKL32/8 شاسی وکوبله 
  WKL32/9 شاسی وکوبله 
  WKL32/10 شاسی وکوبله 
  WKL32/11 شاسی وکوبله 
  WKL32/12 شاسی وکوبله 
  WKL32/13 شاسی وکوبله 
  WKL32/14 شاسی وکوبله 
  WKL32/15 شاسی وکوبله 
  WKL32/16 شاسی وکوبله 
  WKL32/17 شاسی وکوبله 
  WKL40/1 شاسی وکوبله
  WKL40/2 شاسی وکوبله 
  WKL40/3 شاسی وکوبله 
  WKL40/4 شاسی وکوبله 
  WKL40/5 شاسی وکوبله 
  WKL40/6 شاسی وکوبله 
  WKL40/7 شاسی وکوبله 
  WKL40/8 شاسی وکوبله
  WKL40/9 شاسی وکوبله 
  WKL40/10 شاسی وکوبله 
  WKL40/11 شاسی وکوبله 
  WKL40/12 شاسی وکوبله 
  WKL40/13 شاسی وکوبله 
  WKL40/14 شاسی وکوبله 
  WKL40/15 شاسی وکوبله 
  WKL40/16 شاسی وکوبله 
  WKL50/1 شاسی وکوبله 
  WKL50/2 شاسی وکوبله 
  WKL50/3 شاسی وکوبله
  WKL50/4 شاسی وکوبله 
  WKL50/5 شاسی وکوبله 
  WKL50/6 شاسی وکوبله 
  WKL50/7 شاسی وکوبله 
  WKL50/8 شاسی وکوبله 
  WKL50/9 شاسی وکوبله
  WKL50/10 شاسی وکوبله 
  WKL50/11 شاسی وکوبله 
  WKL50/12 شاسی وکوبله 
  WKL50/13 شاسی وکوبله 
  WKL50/14 شاسی وکوبله 
  WKL65/1 شاسی وکوبله 
  WKL65/2 شاسی وکوبله
  WKL65/3 شاسی وکوبله 
  WKL65/4 شاسی وکوبله 
  WKL65/5 شاسی وکوبله 
  WKL65/6 شاسی وکوبله 
  WKL65/7 شاسی وکوبله 
  WKL65/8 شاسی وکوبله
  WKL65/9 شاسی وکوبله 
  WKL65/10 شاسی وکوبله 
  WKL65/11 شاسی وکوبله 
  WKL80/1 شاسی وکوبله 
  WKL80/2 شاسی وکوبله 
  WKL80/3 شاسی وکوبله 
  WKL80/4 شاسی وکوبله 
  WKL80/5 شاسی وکوبله 
  WKL80/6 شاسی وکوبله
  WKL80/7 شاسی وکوبله 
  WKL80/8 شاسی وکوبله
  WKL80/9 شاسی وکوبله
  WKL80/10 شاسی وکوبله 
  WKL100/1 شاسی وکوبله 
  WKL100/2 شاسی وکوبله
  WKL100/3 شاسی وکوبله 
  WKL100/4 شاسی وکوبله 
  WKL100/5 شاسی وکوبله 
  WKL100/6 شاسی وکوبله 
  WKL100/7 شاسی وکوبله
  WKL100/8 شاسی وکوبله 
  WKL125/1 شاسی وکوبله
  WKL125/2 شاسی وکوبله 
  WKL125/3 شاسی وکوبله 
  WKL125/4 شاسی وکوبله 
  WKL125/5 شاسی وکوبله 
  WKL125/6 شاسی وکوبله 
  WKL150/1 شاسی وکوبله 
  WKL150/2 شاسی وکوبله 
  WKL150/3 شاسی وکوبله
  WKL150/4 شاسی وکوبله 
  WKL150/5 شاسی وکوبله 
  WKL150/6 شاسی وکوبله
  ETA32-160 شاسی وکوبله 
  ETA32-200 شاسی وکوبله 
  ETA32-250 شاسی وکوبله 
  ETA40-160 شاسی وکوبله 
  ETA40-200 شاسی وکوبله 
  ETA40-250 شاسی وکوبله 
  ETA40-315 شاسی وکوبله 
  ETA50-160 شاسی وکوبله 
  ETA50-200 شاسی وکوبله 
  ETA50-250 شاسی وکوبله 
  ETA50-315 شاسی وکوبله 
  ETA65-125 شاسی وکوبله
  ETA65-160 شاسی وکوبله 
  ETA65-200 شاسی وکوبله 
  ETA65-250 شاسی وکوبله
  ETA65-315 شاسی وکوبله 
  ETA80-160 شاسی وکوبله 
  ETA80-200 شاسی وکوبله 
  ETA80-250 شاسی وکوبله 
  ETA80-315 شاسی وکوبله 
  ETA80-400 شاسی وکوبله 
  ETA100-160 شاسی وکوبله
  ETA100-200 شاسی وکوبله 
  ETA100-250 شاسی وکوبله 
  ETA100-315 شاسی وکوبله 
  ETA100-400 شاسی وکوبله 
  ETA125-200 شاسی وکوبله 
  ETA125-250 شاسی وکوبله 
  ETA125-315 شاسی وکوبله
  ETA125-400 شاسی وکوبله
  ETA125.50/2 شاسی وکوبله 
  ETA150-200 شاسی وکوبله 
  ETA150-250 شاسی وکوبله 
  ETA150-315 شاسی وکوبله 
  ETA150-400 شاسی وکوبله 

 

کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
حسین زاده
0990-509-5498
گفتگوی آنلاین
تماس با من