لیست قیمت نمایندگی دیزل ژنراتور کامینز - Cummins


نام محصول
Name
مدل
Model
توان اضطراری برحسب کاوا
(Kva)
توان اضطراری برحسب کیلووات
(KW)
کشور کوپله کننده
قیمت
Price
دیزل ژنراتور کامینز X1.3-G2 ۱۱ ۸.۸ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز X2.5G2 ۲۷ ۲۲ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز X3.3G1 ۴۰ ۳۰ ایران (آبیاران) تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز X3.8-G4 ۴۴ ۳۵ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز X3.8-G6 ۵۵ ۴۴ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 4BT3.3G3 ۵۵ ۴۴ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز S3.8-G7 ۷۰ ۵۲.۸ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 4BTA3.9-G3 ۳۸ ۳۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6BTA5.9G5 ۱۱۰ ۸۸ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6BTAA5.9G3 ۱۳۸ ۱۱۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6BTAA5.9G6 ۱۵۰ ۱۲۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6BTAA5.9G7 ۱۷۰ ۱۳۶ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6CTA8.3-G2 ۲۰۰ ۱۶۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6CTA8.3-G2 ۲۰۰ ۱۶۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز 6CTAA8.3G3 ۲۲۰ ۱۷۶ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSL9G3 ۲۷۵ ۲۲۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSL9G5 ۳۳۰ ۲۶۴ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز NT855G6 ۳۵۰ ۲۸۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز NTA855G4 ۴۰۰ ۳۲۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSX15G4 ۴۵۰ ۳۶۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSX15-G6 ۵۰۰ ۴۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSZ13-G5 ۵۰۰ ۴۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSX15G8 ۵۵۰ ۴۴۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز KTA19-G4 ۵۵۰ ۴۴۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز VTA28-G5 ۷۰۰ ۵۶۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK23-G3 ۹۰۰ ۷۲۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز KTA38-G3 ۱۰۰۰ ۸۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QST30-G4 ۱۱۰۰ ۸۸۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز KTA38G5 ۱۱۰۰ ۸۸۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز KTA50-G3 ۱۴۰۰ ۱۱۲۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز KTA50G8 ۱۵۰۰ ۱۳۴۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK60-G7 ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK60-G3 ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK60-G13 ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK60-G4 ۲۲۵۰ ۱۸۰۰ آمریکا,انگلیس,هند,ایران تماس بگیرید جزئیات بیشتر
دیزل ژنراتور کامینز QSK78-G9 ۳۰۰۰ ۲۴۰۰ ایران (آبیاران) تماس بگیرید جزئیات بیشتر