نام محصول
Name
مدل
Model
توان
(KW)
حداکثر آبدهی
(m3/H)
حداکثر ارتفاع
(m)
دهانه ورودی
(in)
دهانه خروجی
(in)
توان
(HP)
فاز
قیمت
Price
پمپ پنتاکس دو لول تکفاز AP200 - ۳.۶ ۵۰ ۱.۴ ۱ ۲ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CH160 - ۲۷ ۲۴.۵ ۲ ۲ ۱.۵ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CHT310 - ۳۰ ۳۳.۵ ۲ ۲ ۳ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CHT400 - ۴۲ ۳۱.۸ ۳ ۲ ۴ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CHT550 - ۴۲ ۳۷ ۳ ۲ ۵.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-200 A - ۳۶ ۶۱ - - ۱۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-250 A - ۷۸ ۸۹.۵ ۱.۲ ۲ ۳۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-250 B - ۱۴۴ ۷۹.۵ ۳ ۲ ۴۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز MD100 - ۲.۷ ۵۳.۵ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس INOX100/60 - ۳ ۴۳ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 100-50/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 125-50/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 150-50 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 200-23 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 200-33 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 200-40 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 200-50 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 250-29 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 250-40 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 250-50 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 300-35 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 32-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-125 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 40-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 50-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-125 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 125-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 150-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ اتا بزرگ پمپیران 300-500 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 65-200L - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 80-200L - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز پمپیران 100-200L - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/9 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/10 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/11 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/12 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/13 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/14 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/15 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/16 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 32/17 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/9 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/10 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/11 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/12 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/13 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/14 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/15 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 40/16 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/9 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/10 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/11 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/12 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/13 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 50/14 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/9 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/10 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 65/11 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/9 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 80/10 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/7 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 100/8 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 125/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/1 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/2 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/3 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/4 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/5 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ فشار قوی پمپیران WKL 150/6 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 80-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 80-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 80-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 80-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 80-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 100-160 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 100-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 100-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 100-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 100-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 125-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 125-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 125-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 125-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 150-200 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 150-250 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 150-315 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ گریز از مرکز روغن نمای پمپیران 150-400 - - - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس دو لول تکفاز AP100 - ۱.۲ ۳۰.۵ ۱.۴ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس خانگی PM45 ۰.۳۷ ۲.۴ ۴۰ ۱ ۱ ۰.۵ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس دو اینچ 1HP CS100/2- 1 ۰.۷۴ ۲۱ ۱۲.۶ - - ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس دو اینچ 1HP CSB100/2 1 ۰.۷۴ ۱۸ ۱۷.۵ - - ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس INOX100/50 ۰.۷۴ ۳ ۵۰ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ آب خانگی پنتاکس PM90 ۰.۷۴ ۲.۴ ۸۸.۲ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ آب خانگی پنتاکس PM80 ۰.۷۴ ۳ ۶۵ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ چهار به پنج پنتاکس CR100/00 ۰.۷۵ ۱۶.۸ ۲۰ ۱ ۱ ۱ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس دو اینچ 1.5HP CS150/2- 1/5 ۱.۱ ۲۴ ۲۱.۵ - - ۱.۵ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس دو اینچ 1.5HP CSB150/2 1/5 ۱.۱ ۲۴ ۲۱.۵ - - ۱.۵ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 2 اینچ سه فاز CST150/2 ۱.۱ ۴۸ ۱۲.۳ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 2 اینچ 2HP CS200/2 2 ۱.۵ ۵۴ ۱۳.۸ - - ۲ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 3 اینچ 2HP CS200/32 ۱.۵ ۵۴ ۱۴.۲ - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 4 اینچ سه فاز CST200/2 ۱.۵ ۵۴ ۱۳.۸ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 4 اینچ سه فاز CST200/3 ۱.۵ ۵۴ ۱۴.۲ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CH210 ۱.۵ ۳۰ ۲۸ ۲ ۲ ۲ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CHT210 ۱.۵ ۳۰ ۲۸.۸ ۲ ۲ ۲ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-125 C ۱.۵ ۳۶ ۱۷.۴ ۲ ۱ ۲ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 3 اینچ 3HP CS300/3- 3 ۲.۲ ۵۴ ۱۴.۲ - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 2 اینچ سه فاز CST300/3 ۲.۲ ۶۰ ۱۷.۵ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا CH310 ۲.۲ ۳۰ ۳۳ ۲ ۲ ۳ ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-125 B ۲.۲ ۳۶ ۲۰.۷ ۲ ۱ ۳ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 2 اینچ سه فاز CST400/3 ۳ ۷۲ ۲۱.۵ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 4 اینچ سه فاز CST450/4 ۳ ۹۶ ۱۳.۵ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-160 A ۳ ۲۷ ۳۶.۸ ۲ ۱ ۴ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-160 B ۳ ۲۱ ۳۰ - - ۴ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 4 اینچ 4.5HP CS450/4 4/5 ۳.۳ ۹۶ ۱۳.۵ - - - ۱ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس 4 اینچ سه فاز CST550/4 ۴ ۹۶ ۱۷ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-200 C ۴ ۳۶ ۴۱ ۲ ۱ ۵.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-160 A ۴ ۷۸ ۳۵.۴ ۲ ۱ ۵.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-125 A ۴ ۷۲ ۲۳.۷ ۲ ۲ ۵.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-200 B ۵.۵ ۳۶ ۵۳ - - - ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-160 B ۵.۵ ۷۸ ۳۱.۱ ۲ ۲ ۷.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-125 B ۵.۵ ۱۳۲ ۲۰.۹ ۳ ۲ ۷.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-200 B ۵.۵ ۸۴ ۴۴.۷ ۲ ۱ ۷.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-200 A ۷.۵ ۴۲ ۵۷.۷ ۲ ۱ ۱۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-160 A ۷.۵ ۷۸ ۳۶.۷ ۲ ۲ ۱۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-125 A ۷.۵ ۱۳۲ ۲۵.۴ ۳ ۲ ۱۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-250 C ۹.۲ ۳۰ ۷۰ ۲ ۱ ۱۲.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-200 C ۹.۲ ۷۸ ۴۶ ۲ ۲ ۱۲.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-160 A ۹.۲ ۱۴۴ ۲۹.۸ ۳ ۲ ۱۲.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-160 C ۹.۲ ۱۴۴ ۲۸.۸ ۳ ۲ ۱۲.۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-250 B ۱۱ ۳۰ ۸۲ ۲ ۱ ۱۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-200 B ۱۱ ۷۸ ۵۰.۸ ۲ ۲ ۱۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-160 B ۱۱ ۴۲ ۲۱.۱ - - ۱۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-160 D ۱۱ ۲۲۵ ۲۵.۴ ۴ ۳ ۱۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM40-250 B ۱۱ ۸۴ ۷۵.۵ ۲ ۱ ۱۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM32-250 A ۱۵ ۳۰ ۹۳ ۲ ۱ ۲۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-200 C ۱۵ ۱۴۴ ۴۵.۳ ۳ ۲ ۲۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-160 C ۱۵ ۲۲۵ ۲۹.۷ ۴ ۳ ۲۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-200 A ۱۵ ۱۵۶ ۵۸ ۲ ۲ ۲۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-160 B ۱۸.۵ ۲۲۵ ۳۴ ۴ ۳ ۲۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-200 B ۱۸.۵ ۲۸۸ ۵۱.۶ ۳ ۲ ۲۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM50-250 B ۱۸.۵ ۷۸ ۷۸ ۲ ۲ ۲۵ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-160 A ۲۲.۵ ۲۲۵ ۳۸.۸ ۴ ۳ ۳۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM65-200 A ۲۲.۵ ۲۸۸ ۶۰.۲ ۳ ۲ ۳۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-200 B ۳۰ ۴۸۰ ۴۹ ۴ ۳ ۴۰ ۳ تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ پنتاکس سه فاز CM80-200 A ۳۷ ۲۴۰ ۵۸ - - ۵۰ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید