نام محصول
Name
مدل
Model
توان
(KW)
حداکثر آبدهی
(m3/H)
حداکثر ارتفاع
(m)
دهانه ورودی
(in)
دهانه خروجی
(in)
توان
(HP)
فاز
قیمت
Price
پمپ تک استیل لوارا CEF70/5 ۰.۵ ۴.۸ ۳۱.۱ ۱.۴ ۱ ۰.۷۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 2GS05 ۰.۵۵ - ۶۷ ۳ ۱.۴ ۰.۷۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا CEF120/5 ۰.۹ ۹.۶ ۳۱.۸ ۱.۴ ۱ ۱.۲ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا CEF120/5 ۱.۱ ۹.۶ ۳۱.۳ ۱.۴ ۱ ۱.۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF350/128 K ۱.۱ ۲۴ ۱۶.۸ ۱.۲ ۱.۴ ۱.۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 6GS11 ۱.۱ ۶۱ ۴۰ ۸ ۱.۴ ۱.۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF350/135 ۱.۵ ۳۰ ۱۹.۷ ۱.۲ ۱.۴ ۲ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF350/15 ۱.۵ - - ۱.۴ - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF350/135 K ۱.۵ ۳۰ ۱۹.۷ ۱.۲ ۱.۴ ۲ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 8GS15 ۱.۵ ۵۲ ۵۰ ۱۱ ۲ ۲ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا CEF210/5 ۲.۰۸ ۱۸ ۲۷.۵ ۱.۴ ۱.۴ ۲.۶ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا CEF370/3 ۲.۲ ۳۰ ۲۲.۹ ۲ ۱.۴ ۳ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 12GS22 ۲.۲ ۶۱ ۷۰ ۱۵ ۲ ۳ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 2GS22 ۲.۲ ۲۶۷ ۷۰ ۳ ۱.۴ ۳ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 8GS30 ۳ ۱۱۰ - ۱۱ ۲ ۴ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 12GS30(4) ۳ ۸۶ - ۱۵ ۲ ۴ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 16GS30 ۳ ۶۵ - ۲۲ ۲ ۴ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF500/138 ۳.۳ ۵۶ ۲۳.۷ ۲ ۱.۲ ۴.۴ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک استیل لوارا COF500/138 K ۳.۳ ۵۶ ۲۳.۷ ۲ ۱.۲ ۴.۴ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پمپ تک شناور لوارا 16GS55T ۵.۵ ۱۱۸ - ۲۲ ۲ ۷.۵ - تماس بگیرید جزئیات بیشتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید