لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

دیگ آبگرم

 دیگ آبگرم، دیگ آب داغ، دیگ بخار

 ساختار دیگ آبگرم سه پاس

دیگ آبگرم

 مشخصات فنی دیگ آبگرم سری PHWB1

 

♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس    phwb1
♦ فشار کاری بالای 20 bar
♦ ظرفیت حرارتی 0.46~1.63MW
نوع دیگ PHWB1 46 58 75 92  115 145 160
ظرفیت حرارتی MW 0.46 0.58 0.75 0.92 1.15 1.45 1.60
حجم آب m3 1.52 2.10 2.50 2.90 2.85 4.09 4.00
وزن انتقال در فشار 8 بار t 3.05 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60
وزن سرویس t 5.00 6.00 6.00 7.50 7.50 10.60 10.60
فشار محفظه mbar 9.0 6.5 9.5 6.5 9.5 8.5 12.5
حجم گاز در انتهای دیگ m3 0.57 0.84 0.84 1.01 1.01 1.70 1.70
اندازه ی دیگ طول L mm 2870 3070 3070 3300 3300 3500 3500
عرض B mm 1260 1360 1360 1560 1560 1760 1760
ارتفاع H mm 2000 2140 2140 2340 2340 2540 2540
شاسی طول L mm 2740 2940 2940 3170 3170 3370 3370
عرض B mm 900 1000 1000 1100 1100 1200 1200
فاصله قطعات mm 430 480 480 450 450 450 450
جریان L2
دریچه اطمینان L3 mm 850 950 950 990 990 1040 1040
از مخزن L4 mm 1920 1920 1920 1900 1900 2000 2000
برگشت L5 mm 2370 2570 2570 2620 2620 2770 2770
عرض و فشار اسمی جریان 20C PN40 DN 80 80 100 100 125 150 150
30/40C PN40 DN 50 65 65 80 80 100 100
50C - DN 40 50 50 65 65 80 80
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین 6bar PN25 DN 25 25 32 32 40 40 40
8bar PN25 DN 25 25 25 32 32 40 40
10bar PN25 DN 25 25 25 25 32 32 40
13bar PN25 DN 25 25 25 25 32 32 32
16bar PN25 DN 25 25 25 25 25 32 32
تغذیه DN 25 25 25 25 25 25 25
زه کشی DN 25 25 25 25 25 25 25
تخلیه DN 20 20 20 20 20 20 20

 

 مشخصات فنی دیگ آبگرم سری PHWB2

 

♦ تولید آبگرم در درمای حدود 120 درجه سلسیوس دیگ بخار phwb2 
 فشار کاری بالای 6 bar
 ظرفیت گرمایی 1.15-9.30 MW
♦ طراحی شده برای ساختمان های چند طبقه
♦ قابلیت ارتقا برای فشار بالاتر از 6 bar
نوع دیگ PHWB2 115 145 185 230 290 370 460
ظرفیت حرارتی MW 1.15 1.45 1.85 2.30 2.90 3.70 4.60
حجم آب m3 2.09 2.47 2.98 3.20 4.55 5.97 7.50
وزن انتقال در فشار 8 بار t 3.47 4.11 4.66 5.94 7.24 8.26 10.37
وزن سرویس t 6.20 7.30 8.40 11.00 13.00 15.70 17.90
فشار محفظه mbar 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
حجم گاز در انتهای دیگ m3 1.45 1.79 2.07 3.00 3.80 4.90 6.00
اندازه ی دیگ طول L mm 3750 3950 4050 4100 4700 4850 5050
عرض B mm 1360 1460 1560 1710 1860 2010 2160
ارتفاع H mm 1650 1750 1850 2000 2150 2300 2450
شاسی طول L mm 3300 3500 3600 3650 4150 4300 4500
عرض B mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
فاصله قطعات mm 650 650 650 650 750 750 800
جریان L2
دریچه اطمینان L3 mm 1150 1200 1200 1250 1450 1150 1600
از مخزن L4 mm 2700 2900 3000 3000 3500 3650 3900
برگشت L5 mm 3000 3200 3300 3350 3900 4000 4250
عرض و فشار اسمی جریان 20C PN16 DN 125 150 150 200 200 200 250
30/40C PN16 DN 100 100 125 150 150 150 200
تغذیه DN 65 65 80 100 100 100 125
زه کشی DN 25 25 32 32 32 40 40

 

 مشخصات فنی دیگ آبگرم سری PHWB3

 

 تولید آبگرم در درمای حدود 120 درجه سلسیوس دیگ بخار 
فشار کاری بالای 16 bar
 ظرفیت گرمایی 1.15-9.30 MW
نوع دیگ PHWB3 115 145 185 230 290 370 460
ظرفیت حرارتی MW 1.15 1.45 1.85 2.30 2.90 3.70 4.60
حجم آب m3 4.7 5.3 6.3 6.6 8.0 9.9 12.6
وزن انتقال در فشار 8 بار t 6.5 6.8 7.7 8.6 10.4 11.7 14.4
وزن سرویس t 12.5 13.0 15.5 18.0 21.5 26.0 31.5
فشار محفظه mbar 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
حجم گاز در انتهای دیگ m3 1.70 2.50 3.20 4.50 4.80 5.20 6.30
اندازه ی دیگ طول L mm 3900 3900 4600 4700 5150 5250 5950
عرض B mm 1700 1800 1950 2000 2150 2300 2500
ارتفاع H mm 1950 2050 2200 2250 2400 2550 2750
شاسی طول L mm 3450 3450 4050 4150 4550 4650 5350
عرض B mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
فاصله قطعات mm 900 900 900 900 900 900 900
جریان L2
دریچه اطمینان L3 mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
از مخزن L4 mm 2800 2800 3150 3300 3700 3750 4100
برگشت L5 mm 3250 3250 3700 3900 4350 4450 5100
عرض و فشار اسمی جریان 20C PN40 DN 125 150 150 200 200 200 250
30/40C PN40 DN 100 100 125 150 150 150 200
50C - DN 80 80 80 100 100 125 150
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین 6bar PN25 DN 40 40 50 50 65 65 80
8bar PN25 DN 32 40 40 50 50 65 65
10bar PN25 DN 32 32 40 40 50 50 65
13bar PN25 DN 25 32 40 40 40 50 65
16bar PN25 DN 25 32 32 40 40 50 50
تغذیه DN 25 25 25 25 25 32 32
زه کشی DN 25 25 25 32 32 40 40
تخلیه DN 20 20 20 20 20 25 25

 

مشخصات فنی دیگ آبگرم سری PHWB4

 

♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس hh 
♦ فشار کاری بالای 25 bar
♦ ظرفیت حرارتی 9.00~1.60MW
نوع دیگ PHWB4 160 200 260 320 400 450 500
ظرفیت حرارتی MW 1.60 2.00 2.60 3.20 4.00 4.50 5.00
حجم آب m3 6.03 7.40 9.48 11.87 13.34 13.69 13.91
وزن انتقال در فشار 8 بار t 6.5 7.6 9.0 11.0 12.5 14.0 15.1
وزن سرویس t 13.2 15.8 19.5 24.0 27.2 29.2 30.8
فشار محفظه mbar 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5 12.5
حجم گاز در انتهای دیگ m3 3.00 3.80 4.80 6.25 7.40 8.80 9.60
اندازه ی دیگ طول L mm 4050 4650 5050 5450 5700 5900 6150
عرض B mm 2100 2150 2300 2450 2550 2600 2600
ارتفاع H mm 2350 2400 2550 2700 2800 2850 2850
شاسی طول L mm 3200 3800 4200 4600 4800 5000 5200
عرض B mm 1400 1450 1550 1550 1750 1800 1800
فاصله قطعات mm 700 700 700 750 750 800 850
جریان L2
دریچه اطمینان L3 mm 1300 1350 1400 1550 1600 1650 1700
از مخزن L4 mm 2850 3450 3800 4100 4300 4400 4600
برگشت L5 mm 3300 3900 4300 4650 4900 5000 5250
عرض و فشار اسمی جریان 20C PN40 DN 150 200 200 250 250 300 300
30/40C PN40 DN 125 125 150 150 200 200 200
50C - DN 100 100 125 125 150 150 150
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین 10bar PN25 DN 40 40 50 50 65 65 65
13bar PN25 DN 32 40 40 50 50 50 65
16bar PN25 DN 32 32 40 40 50 50 50
20bar PN25 DN 25 32 32 40 40 50 50
25bar PN25 DN 25 32 32 32 40 40 40
تغذیه DN 25 25 25 25 32 32 32
زه کشی DN 25 25 32 32 32 40 40
تخلیه DN 20 20 20 20 20 20 20

 

 مشخصات فنی دیگ آبگرم سری PHWB5

 

♦ تولید آبگرم در درمای حدود 200 درجه سلسیوس دیگ بخار
♦ فشار کاری بالای 20 bar
♦ ظرفیت حرارتی 18.5~10.5MW
نوع دیگ PHWB5 1050 1200 1300 1450 1650 1850
ظرفیت حرارتی MW 10.50 12.00 13.00 14.50 16.50 18.50
حجم آب m3 25.50 27.90 29.05 33.80 37.15 40.36
وزن انتقال در فشار 8 بار t 28.0 31.0 34.0 39.0 42.0 49.0
وزن سرویس t 59.0 65.0 70.0 80.0 87.0 98.0
فشار محفظه mbar 12.0 12.0 12.0 13.0 10.5 10.0
حجم گاز در انتهای دیگ m3 22.0 24.0 27.0 29.0 34.0 39.5
اندازه ی دیگ طول L mm 7400 7400 7400 7700 8200 8200
عرض B mm 3400 3550 3650 3800 3900 4100
ارتفاع H mm 3850 4000 4100 4250 4350 4550
شاسی طول L mm 5750 5750 5750 6050 6050 6050
عرض B mm 1700 1800 1800 1900 1900 2000
فاصله قطعات mm 1200 1200 1200 1200 1400 1400
جریان L2
دریچه اطمینان L3 mm 2000 2000 2000 2000 2400 2400
از مخزن L4 mm 4700 4700 4700 4700 5000 5000
برگشت L5 mm 5500 5500 5500 5500 6000 6000
عرض و فشار اسمی جریان 20C PN40 DN 250 250 250 300 300 350
30/40C PN40 DN 200 250 250 250 300 300
50C - DN 200 200 200 250 250 250
سوپاپ ایمنی طراحی شده برای فشار پایین 8bar PN25 DN 100 120 125 150 150 150
10bar PN25 DN 100 100 100 100 125 150
13bar PN25 DN 80 80 100 100 100 100
16bar PN25 DN 80 80 80 80 100 100
20bar PN25 DN 65 65 80 80 80 100
تغذیه DN 50 50 50 65 65 65
زه کشی DN 50 50 50 65 65 65
تخلیه DN 20 20 20 20 20 20
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ